2024-02-22

Frågeställning i kommunal folkomröstning

Vårt särskilda yttrande
2024-02-15

Kommun­fullmäk­tiges sam­man­träde

Se hela sam­man­trädet, intres­sant debatt inled­nings­vis ...
2024-01-30

Hot, tra­kasse­rier och “para­graf­rytteri”

Vi är mycket kri­tiska till vår kommuns han­tering av fri­skolan Binomen
2024-01-28

Kallelse till årsmöte i Sorunda­net Nynäs­hamns kommun­parti söndagen den 17 mars 2024.

Västerby bygdegård
2024-01-25

Många ord men få riktiga förslag från SD om skolan

Kom med riktiga förslag och lösningar!
2024-01-17

Hotar utveck­lingen av Vanstas verk­sam­hets­område Ösmos framtid?

Hur utveckla verk­sam­hets­området i framtiden?
2023-12-29

Gott Nytt År

önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2023-12-27

God fortsättning

önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2023-12-21

Ny Sunnerby­skola

Fakta­fel och brister i besluts­underlag
2023-12-20

God Jul

önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2023-12-07

Rimligt att lyssna på SKR:s jurist

Svar på Centerpartiets insändare om föreningsbidrag
2023-12-07

Kommun­fullmäk­tiges sam­man­träde

Se hela sam­man­trädet, intres­sant debatt inled­nings­vis ...
2023-12-07

Yttrande riktlinjer för stöd till föreningar

Vi vill höra föreningarnas synpunkter och vilka konsekvenserna blir
2023-11-23

Fortfarande fel antal invånare i tätorten Grödby med omland

Vi yrkar ytterligare en gång att vår kommun rättar uppgiften om antalet invånare i Grödby
2023-11-14

Faktafel i vår kommuns överklagande angående deponi Torp 14:1

Vi vill att felaktigheterna korrigeras
2023-11-09

Kommun­fullmäk­tiges sam­man­träde

Se hela sam­man­trädet, pre­sen­tation av och de­batter om Mål & Budget 2024 mm ...
2023-11-08

Kommun­fullmäk­tiges samman­träde

Se hela samman­trädet, debat­terna om försäm­rad tillgång till hand­lingar, parti­stöd mm ...
2023-11-06

Mål och Budget 2024

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2025 - 2027
2023-11-06

Befolkningsutveckling

Bilaga till Mål och Budget 2024
2023-10-12

Särskilt yttrande beträffande svar på motion om inrät­tande av en " fritidsbank"

Vi yrkar bifall till motionen, vår kommun har mycket att vinna på att ansluta sig till "Fritids­banken"
2023-10-12

Särskilt yttrande angående svar på motion framtids­säkring av busslinje 861

Vi yrkar bifall efter­som vi endast föreslagit att undersöka förut­sättningarna
2023-10-12

Vi yrkar avslag till att utöka antalet arvoderade politiker

Vi bedömer att landsbygds­beredningen inte behövs
2023-10-12

Kommun­fullmäk­tiges samman­träde 2023-10-12

Se debatterna om nya politiker­arvoden, om buss­linje 861 och om en "Fritids­bank"....
2023-09-21

Nej till ytter­ligare ersätt­ning till ord­förande i lands­bygds­bered­ningen

Landsbygds­bered­ningen är onödig och fattar inte ens beslut
2023-09-17

Yttrande för nya kvarter i centrala Ösmo, etapp 1

Vi vill att samhället Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
2023-09-14

Vi vill behålla kommunal hemtjänst i hela vår kommun

Vi yrkar avslag till att lägga ned kommunal hemjänst utanför orten Nynäshamn
2023-09-14

Kommun­fullmäk­tiges samman­träde 2023-09-14

Strategi för utveckling av hem­tjänsten i Nynäs­hamns kommun domi­nerade debatten
2023-08-16

Vi överklagar beslut om deponi

Nära till växande tätort och förskola, ökat buller, ökade trafikrisker, miljörisker mm mm.
2023-08-05

Förvånande att SD fattar beslut som drabbar en majoritet av deras väljare

Insändare om beslutet att lägga ned den kommunalt drivna hemtjänsten på landsbygden
2023-07-26

Hur du överklagar beslutet om deponi i Grödby

Sista datum 8 augusti 2023
2023-07-04

Länsstyrelsen ger tillstånd för deponi i Grödby

Här hittar du hela Länsstyrelsens beslut
2023-06-30

SD fogar sig lydigt – eller verkar utan att synas?

"Kommunal­rådet i oppo­sition" oppone­rade sig inte mot att av­veckla den kom­munala hem­tjänsten på lands­bygden.
2023-06-22

Glad Midsommar!

Önskar vi alla i hela vår vackra kommun
2023-06-15

Nu kan Du se Kommun­full­mäktiges samman­träden på vår Youtube-kanal!

Vår kommun låter filmerna ligga synliga 14 dagar
2023-06-14

Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten i hela vår kommun

Ersättaryttrande gällande Strategi för utveckling av hemtjänsten
2023-06-14

Binomens fastighetsägare bör erbjudas ett fastighets­byte

Kommunstyrelsens beslut om en avvecklingsplan har inte följts
2023-06-04

Hög tid att redovisa det kommunala Tidö-avtalet mellan SD och Alliansen

Den borger­liga allian­sen bör redo­visa hur deras sam­arbete med Sverige­demo­kraterna ser ut.
2023-05-12

Kortfattad presentation av GC-väg

Aktionsgruppen för gång- och cykelväg längs väg 225
2023-05-12

Tråkig retorik när vi ifråga­sätter “landsbygds­beredning”

Fokusera på att tala om vad ni vill och avstå från att tolka, recensera och förminska andra partier!
2023-05-11

Nynäshamns Kommun­full­mäktige 2023-05-11

Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen.
2023-04-18

Barn- och utbildningsnämnden undanhåller avgörande information

Vi är kritiska till hante­ringen av frågan om den peda­gogiska omsorgen i Stora Vika.
2023-04-17

Motion angående framtidssäkring av busslinje 861

Fler resenärer med busshållplatser vid bl.a. trafikplatserna Lidatorp och Segersäng
2023-04-13

Vi vill stärka demokratin i vår kommun genom att ökad delaktighet, insyn och förståelse

Motion angående webbsändning av nämndmöten
2023-03-21

Därför behövs ingen landsbygds­beredning

Vi riktar kri­tik mot pla­nerna på att in­rätta en kom­munal landsbygds­beredning
2023-03-16

Därför behövs ingen landsbygd­sberedning

Bättre att skatte­pengarna används till att för­bättra för invånarna på lands­bygderna än fler arvo­derade politiker
2023-03-09

Nynäshamns Kommun­full­mäktige 2023-03-09

Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen.
2023-03-05

Motion om inrättandet av en "fritidsbank"

På Fritidsbanken lånar du sport- och friluftsutrustning gratis i 14 dagar.
2023-02-15

Därför fortsätter vi att diskutera kommundelning

Om likvärdig resurstilldelning och en eventuell kommundelning.
2023-02-09

Nynäshamns Kommun­full­mäktige 2023-02-09

Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen.
2023-01-12

Nynäshamns Kommun­full­mäktige 2023-01-12

Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen.
2023-01-10

Tallbackaskolan – när snålheten bedrar visheten!

Bättre bygga nytt skolhus än att renovera det gamla
2022-12-05

Mål och Budget 2023

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2024 - 2026
2022-10-27

Överenskommelse om valteknisk samverkan.

Samverkan gäller bara val av ledamöter och ersättare till nämnder.
2022-10-04

Viktigt att göra planeringen i rätt ordning

Hans-Ove Krafft skriver i en insändare om kommunens nya vatten- och avloppsplan
2022-09-03

Chcemy, by cała nasza gmina rozkwitła!

Niniejsza broszura zostanie rozesłana do wszystkich gospodarstw domowych w naszej gminie przed wyborami w 2022 r.
2022-08-23

VA-planen begränsar vår kommuns möjligheter att växa

Yttrande rörande VA-plan för Nynäshamns kommun
2022-08-18

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Broschyr till alla hushåll i vår kommun inför valet 2022
2022-08-18

Vi vill bilda en ny fräsch kommun

Lena Dafgård berättar om fördelarna med en ny kommun
2022-08-18

Nynäshamns politiska historia

Hur har det politiska landskapet sett ut?
2022-08-18

Enas om gång- och cykelväg längs 225:an nu!

"Låt oss nu, utan politiska tuppfäktningar, se till att det går till genomförande", skriver Acke Rising, Aktionsgruppen för GC-väg Spångbro-Ösmo.
2022-08-09

Vår valsedel 2022

Här finner Du alla våra kandidater inför kommunvalet i Nynäshamns kommun.
2022-06-12

Planeringsbudget 2023

Vi vill se en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!
2022-06-07

Vi yrkar avslag till deponi Torp i sin helhet

Yttrande till Länsstyrelsen beträffande ansökan om tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet
2022-06-07

Skönmålning av verksamheten

Vi yrkar avslag till tertialrapport 1
2022-06-02

Hur många bor i Din by

Se hur många som bor på landsbygden, i byar och i samhällen
2022-05-31

Faktafel angående kommundelningsutredning

Särskilt yttrande beträffande kommunstyrelsens tertialrapport (T1) period 1 januari-30 april 2022
2022-05-27

Välkommen till Ösmo marknad 28-29 maj

Vi finns där Lördag 10-18 och Söndag 10-16
2022-05-26

Szanse i wyzwania dla całej naszej gminy

Informacja na wybory samorządowe 2022
2022-05-20

Om debattklimat och korruption i vår kommun

Därför ska stationshuset i Nynäshamn säljas på den öppna marknaden
2022-05-19

Deponi Torp

Ärende till kommunstyrelsen
2022-04-21

Vi vill se en långtidsplan för samhället Ösmo innan strategiska lägen bebyggs

Avslagsyrkande Markanvisningsavtal Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo station
2022-04-15

Glad Påsk

Önskar vi alla i hela vår kommun
2022-04-13

Viktigt med öppenhet och transparens

Stationshuset ska värderas och säljas på den öppna marknaden!
2022-04-07

Vi vill förbättra Samhällsbyggnadsstrategin!

Befolkningstillväxten måste kopplas till behovet av nya förskolor, skolor och annan kommunal service!
2022-03-28

Möjligheter och utmaningar för hela vår kommun

Information inför kommunvalet 2022
2022-03-10

Vi vill sälja stations­huset på den öppna mark­naden

Viktigt med opartisk värdering och att det säljs till högst­bjudande
2022-03-10

Gammaldags VA dyrbar

Vi vill att vår kommun undersöker möjligheterna med moderna, småskaliga och decentraliserade VA-lösningarna
2022-03-04

Kallelse till årsmöte i Sorunda­net Nynäs­hamns kommun­parti söndagen den 27 mars 2022 kl. 17.00

Plats: Kvasten, Ösmo.
2022-02-17

Vi vill undersöka möjlig­heterna att hålla kommun­fullmäktige på fler platser i vår kommun

Särskilt yttrande rörande Utredning av möjlighet att hålla kommun­fullmäktige i kommunens egna lokaler
2022-02-02

Vi vill att arbets­uppgifter och tidsåtgång redovisas av alla nämnd­ord­föranden

Motion rörande Tid­redovisning för nämnd­ordföranden
2022-01-31

Befolknings­utvecklingen styr all kommunal planering

Analys av befolknings­utvecklingen i vår kommun.
2022-01-20

Vi vill se en lång­tids­plan för hela Ösmo innan strate­giska lägen bebyggs

Särskilt yttrande beträffande Markanvisningsavtal för Vansta 5:6
2022-01-02

God fortsättning

Önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2021-12-30

Gott Nytt År

Önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2021-12-27

God fortsättning

Önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2021-12-23

God Jul

Önskar vi alla i hela vår vackra kommun!
2021-12-21

Vi vill att företagare behandlas lika i hela vår kommun

Väckande av ärende rörande huvudmannaskap för vägnätet i Sunnerby industriområde
2021-12-09

Vi vill se en långtidsplan för Ösmo med omnejd innan strategiska lägen bebyggs

Särskilt yttrande beträffande Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo station, § 215/21
2021-12-04

Om du tycker att vi har de bästa idéerna för vår kommun kan du rösta på oss i kommunvalet!

Och på andra partier i region- och riksdagsvalen.
2021-11-27

Vi är för lägenheter för unga i Ösmo

Lyssna på invånarna om var de ska byggas
2021-11-25

Särskilt ytt­rande beträffande svar på remiss - Nynäs­hamns kommuns Håll­barhets­strategi

Vi vill se reso­nemang om indivi­duella tran­sporter på lands­bygden samt sjö­fartens, tunga väg­tran­sporter och bitumen­tillverk­ningens fossil­beroende.
2021-11-15

Vi vill att FNs barnkonvention efterlevs

Helt fel att planområdet behöver utökas
2021-11-01

Kan vi lita på befolkningsprognosen för Sorunda?

Skillnaden mellan prognoserna är 2 300 invånare de närmaste åren!
2021-10-31

Skolplatser i Sorunda

Kort sammanfattning av förstudien och observationer
2021-10-29

Du vet väl om att Du kan rösta på tre olika partier i de tre valen?

Information från Lokala Partiers Nätverk
2021-10-28

Byggnadsplanen för Sunnerbyskolan är från 1978

Snart 50 år gammal! Det finns plats för fler byggnader
2021-10-27

Byggnadsplanen för Kyrkskolan är från 1957

Mer än 60 år gammal! Dags att låta den gå i pension och tänka nytt
2021-10-19

Öppet möte om skolornas framtid i Sorunda den 31 oktober

Kom och diskutera var de nya skolorna ska byggas och hur du tycker att fördelningen mellan stadier och årskurser ska organiseras.
2021-10-09

Återigen bästa hemsida när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet

88 politiska partiers hemsidor rankade. Bästa riksdagsparti på plats 22 (Kristdemokraterna)
2021-09-29

Skolplatser i Sorunda

Förstudie rörande skolbyggnader i Spångbro och Sunnerby
2021-09-21

Tack alla som röstade i Kyrkovalet 2021

Vi fick nästan 20% av rösterna vilket ger oss 3 mandat
2021-09-12

Du är varmt välkommen att träffa några av oss och berätta om hur Du vill att Sorunda församling ska utvecklas i framtiden

Vi finns på "Västerby Bygdegårds höstmarknad" söndagen den 12 september mellan kl 10:30 och 15:30
2021-09-11

Vi vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla

Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall etc. och buss- och tågförbindelse inom vår kom­mun och till den övriga regionen
2021-09-10

Ösmo kommunhus och "centrum" från förr

Se Lantmateriverkets flygfoton från 1960 och 1975
2021-09-09

Ösmo föreningsdag 11 september 2021

Varmt välkommen att träffa oss och berätta om hur Du vill att Ösmo ska utvecklas i framtiden
2021-08-19

Nu har Du möjligheten att rösta på oss även i kyrkovalet den 19 september

Som största parti i Sorunda vill vi vara med och ta ansvar för vår församling
2021-07-12

Vi underhåller vår hemsida

Vi är inne på version 8 sedan starten 2004
2021-06-25

Glad Midsommar

Alla i hela vår vackra kommun önskas en riktigt "Glad Midsommar"
2021-06-23

Inget samband mellan arvode och arbets­uppgifter och budgetansvar

Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda
2021-06-16

Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov

Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo
2021-06-15

Vi vill att det ska vara skol­chefen som fattar avslags­beslut i skol­skjut­särenden

Särskilt ytt­rande gällande Revi­dering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning
2021-06-07

Stöd för RSS

Nu kan Du prenumerera på nyheter från oss
2021-06-07

Mål och Budget 2022

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2023 - 2025
2021-06-07

Att sila mygg och svälja kameler

"Politiska satsningar" utgör 2 % av budgeten
2021-06-06

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun

Komplettering till remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)
2021-06-04

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun

Remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)
2021-05-19

Vi vill prioritera en långtidsplan för stationsområdet och gästhamnen

Risk för att markanvisning blockerar framtida utveckling
2021-05-19

Vi vill att boende och organisationer involveras i vägvisningen till Sorunda

Yttrande rörande ansökan till Trafikverket om vägvisning
2021-05-16

Vi vill att vår vackra landsbygd bebyggs varsamt

Motion "Råd och inspiration för de som vill bygga på landet"
2021-04-29

Vi yrkar avslag till regle­mente samt fast­ställande av förvalt­nings­organisation för näringslivs- och arbets­marknads­nämnd

Oroande att Allian­sen och Vänster­partiet struntar i de demo­kratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun
2021-04-16

Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län

Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk
2021-04-15

Vi frågar om tillgång på läromedel i grundskolan

Hur mycket pengar läggs på läromedel per elev och läsår
2021-04-01

Glad Påsk

Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"
2021-03-28

Uppdatering av våra stadgar

Ändringar med anledning av att vi ställer upp i kyrkovalet 2021
2021-03-25

Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras
2021-03-20

Vi bor på landsbygden, i småorter och i tätorter enligt SCB

Kartan visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna och i tätorterna
2021-03-18

Vårt yttrande gällande inriktningsbeslut Översiktsplan, ÖP

Vi bedömer folkökningen till 1,1% över tid och vill se en utbyggnad av kommunalt VA i Landfjärden med omnejd
2021-03-18

Remissvar rörande ny regional cykelplan för Stockholms län

Vi vill att primär länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk
2021-03-10

Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering

Rekrytering av kommundirektör måste ske på annat sätt än rekrytering av andra medarbetare och självklart av extern leverantör
2021-03-09

Vi vill att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i "territoriell maktordning och urban norm"

Vår kommun skadas av en begränsad förståelse för landsbygdens möjligheter och utmaningar
2021-03-01

Inbjudan till årsmöte 2021

Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00
2021-02-27

Liberalernas "stora satsningar" i Sorunda imponerar inte

Självklart att skola och äldreomsorg byggs ut i takt med att invånarantalet ökar
2021-02-26

Bra remissvar från förvaltningen som tar upp problem med samordning och gränsdragning

Dock avslår vi remissen eftersom vi anser att beslutet om ny nämnd inte är fattat i kommunfullmäktige
2021-02-25

Vi vill att statens servicekontor ska ligga i Ösmo

Risk för få besökare om servicekontoret etableras i den perifert belägna orten Nynäshamn
2021-02-25

Vi föreslår en övergripande värdering av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom

Byggnader, anläggningar och markinnehav kvantifieras samt värderas utifrån bokfört värde och nyanskaffningsvärde
2021-02-21

Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner

Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)
2021-02-20

Hur tänker vår kommun följa upp sophaveriet i Kagg­hamra

Nynäshamns Natur­skydds­förening undrar i en insändare hur Nynäs­hamns kom­mun tänker följa upp konse­kven­serna av den stora sop­branden i Kagg­hamra.
2021-02-19

Vi lyssnar bara på invånarna i vår kommun

Vi behöver inte lyda något moder­parti i Stockholm.
2021-02-16

Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun

Strategin missar landsbygden och prioriterar endast orterna Ösmo och Nynäshamn.
2021-02-12

Fotbolls­profilen är ett kostsamt projekt

Vi ifrågasätter den "fotbollsprofil" som drivs på flera skolor i vår kommun
2021-02-10

Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn

Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst
2021-02-09

Motion om trappa och ramp vid Nynäsgårds station

Vi föreslår att en trappa med ramp byggs på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan
2021-02-09

Motion om belysning på lekplatsen "Höjden"

Vi föreslår att vår kommun sätter upp belysning på lekplatsen "Höjden"
2021-02-07

Inbjudan till medlems­möte

Vi anord­nar digi­talt medlems­möte via "Teams" sön­dagen den 21 februari kl 18.00.
2021-02-03

Vi frågar om analys av partiklar i brand­rök från Kagg­hamra

Brandröken kan innehålla stora mängder gifter med långtgående konsekvenser för människor och miljö.
2021-01-28

Trafikverket har inget skäl att sub­ven­tionera Stock­holms Hamnar

Debatt­artikel om hamnen i Norvik och trafiken på väg 225.
2021-01-27

Vi vill att Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får möjligheten att driva "Fotbolls­profilen"

Vi vill avsluta samar­betet med nuva­rande leve­rantör.
2021-01-26

Förbätt­rings­­förslag avseende nekad ansvars­­frihet

Vi vill se en lång­­tidsplan för vår kommuns förmögen­­het. Då måste vi veta hur stor förmögen­­heten är
2021-01-25

Därför vill vi utreda en kommun­del­ning

Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen
2021-01-21

Särskilt yttrande angående inrättande av fastighets- och investeringsutskott

Vi vill invänta beslut i förvaltnings­rätten ang. lagligheten i tidigare beslut
2021-01-21

Bra med rikt­linjer för hållbart byggande

Vi vill att rikt­linjerna inarbetas med befintliga inom byggindustrin
2021-01-21

Särskilt yttrande beträffande mark­strategi

Vi vill ta bort formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden
2021-01-20

Kort presentation av oss

Vår metod och en kort sammanställning av väljarna i vår kommun
2021-01-18

Frågor och svar om "kommun­delnings­utredningen"

Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?
2021-01-08

Särskilt yttrande rörande nominering av ledamot till AU

AU har förlorat sin roll i nuva­rande parla­men­tariska läge efter­som det saknas en tydlig majoritet.
2021-01-05

Inter­pella­tion om av­falls­brand i Kagg­hamra

Varför väntade vår kommun fem dagar med att informera invånarna?
2021-01-02

God fort­sättning

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2020-12-30

Gott Nytt År

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2020-12-29

Särskolan Idun är inte inkluderande

Att ha särskolan i sjuk­huset är att ta många steg tillbaka vad gäller inkludering och allas lika värde.
2020-12-27

God fort­sättning

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2020-12-23

God Jul & Gott Nytt År

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2020-12-21

Se möjlig­heterna med nya kommuner

Erfarenheter, frågor och svar, goda exempel, mm mm
2020-12-19

Kommun­delning ska utredas – hela oppo­sitionen stöttade SN

Under nästa år ska en utredning ta reda på om det finns några fördelar med att dela upp Nynäshamns kommun.
2020-12-17

Återremiss angående deponi i Grödby

Vi vill att vår kommuns yttrande kompletteras med ett antal punkter.
2020-12-17

Återremiss "Etableringsstöd"

Vi vill att ett antal frågor besvaras innan t.ex. risk­kapital­bolag med vinst­intresse eller reli­giösa friskolor får stöd.
2020-12-17

Nej till utökad finansiering av verksamhetsmark vid sydvästra Seger­sängs­motet

Detta är ett högriskprojekt och platsen är mycket olämplig.
2020-12-16

Vi vill avsluta den s.k. "Fotbolls­profilen"

Avtal, kostnader, fakturor, mm mm saknas eller är bristfälliga
2020-12-15

"Vi i SN har länge arbetat för väg 225 – och kritiserat Norvik"

Vi skriver i en debattartikel om trafik­problemen på väg 225
2020-11-24

Vårt engagemang för väg 225

Utdrag ur vår databas 2020-11-24 med avseende på väg 225
2020-11-24

"Praktiska lösningar bättre än ideologiska låsningar"

Vi kan inte ha de ideo­logiska låsningar som just nu hindrar en positiv utveckling.
2020-11-19

Avslag till bristfällig lokalförsörj­ning­splan

Nybyggnationer och generationsskiften i hela vår kommun måste vara med. Lär av t.ex. Haninge!
2020-11-19

Störst användar- och miljö­nytta om områden med flerbostadshus i orterna Ösmo och Nynäshamn får ladd­möj­ligheter

Vi vill erbjuda laddning i områden med flerbostadshus och undvika ineffektiva laddstolpar vid Segersängs pendeltågs­station
2020-11-19

Vi yrkar avslag för kommun­styrelsens verksamhets­plan och strate­giska plan

Brister i fakta, tydlig urban norm där invå­nare exkluderas samt avsaknad av strate­gier och åtgärder för att förbättra organisationen.
2020-11-18

Riv och bygg en ny Tallbackaskola

Utredningarna tydliga - mycket stort renoverings­behov av flera vitala delar.
2020-11-18

Bra med riktlinjer för hållbart byggande

Inarbeta det egna systemet med ett för byggindustrin befintligt.
2020-11-18

Vi kan inte säga ja till BUN:s verk­samhetsplan och internbudget

Smärtgränsen nåddes för flera år sedan. Nu går det inte att spara mer.
2020-11-17

Yttrande över "Riktlinjer för hållbart byggande i vår kommun"

Vi bifaller och yrkar att förvaltningen inarbetar det egna systemet med redan existerande system.
2020-11-12

Kommun­fullmäktiges samman­träde

Val till alla nämnder.
2020-11-11

Ärende gällande ansökan om deponi i Torp 14:1

Vi vill att vår kommun säger nej till denna deponi.
2020-11-11

Överens­kommelse om valteknisk samverkan

Samverkan gäller bara val av ledamöter och ersättare till nämnder. I alla andra frågor är partierna fria att rösta som de vill och driva sin egen politik.
2020-11-11

Små skolor bättre än stora

Slutsatsen i den här finska forsknings­rapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora.
2020-11-05

GC-väg Spångbro-Ösmo

Vi vill att en kommunal GC-väg byggs längs länsväg 225
2020-11-05

Makten får aldrig bli viktigare än politiken

Självklart tycker vi. Vad tycker Du?
2020-11-03

"Alliansen är ovarsam med demo­kra­tin – har fortfarande ingen majoritet"

Alliansen vill peta ut Sorundanet ur de kommunala nämnderna.
2020-11-02

Länsstyrelsens samråds­yttrande för Detaljplan Själv 5:14, Segersäng

Risk för att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa, risker med farligt gods, översvämning och geoteknik.
2020-11-01

TV-reportage om Salems frigörelse från Botkyrka kommun

Kommundelningen en absolut höjdpunkt för kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M)
2020-10-29

Salem - De första åren av Lennart Kalderén

Spännande bok om kampen för "Salem - egen kommun" och pionjärtiden i ny kommun.
2020-10-27

Yttrande över styrdokument för kris­beredskap och civilt försvar

Vi vill förtydliga styrdokumentets plats­angivelser.
2020-10-22

Avslags­yrkande gällande motion om utbetalning av partistöd

Vi vill att partistödet betalas ut kvartalsvis även i fortsättningen.
2020-10-22

Tilläggs­yrkande investerings­beslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal

Vi vill att Lilla Gröndal projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag.
2020-10-22

Särskilt yttrande gällande Segersängs företagsby

Vi ser en finansiell risk och problem med den demokratiska processen.
2020-10-21

Yttrande över styrdokument för krisberedskap och civilt försvar

Vi vill förtydliga styrdokumentets platsangivelser
2020-10-21

Särskilt yttrande gällande yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola

En skola behöver en skolgård, byggnaden är i stort behov av renoveringar och oklart om vår kommun kommer att äga byggnaden i framtiden.
2020-10-21

Yttrande över motion rörande före­byggande arbete mot narkotika

Vi vill att elever och föräldrar kan lita på att skolan är drogfri och bifaller motionen.
2020-10-20

Lands­bygds­program 2.2 för hela vår kommun

Vi har mobilanpassat vårt populära landsbygdsprogram!
2020-10-15

Revisorerna informerar och vi frågar

Hur många miljoner kronor i "förgäves­kostnader" gick upp i rök när Sunnerby­skolan skulle byggas om?
2020-10-15

Avslags­yrkande för markan­visnings­avtal för del av Själv 5:73 & Själv 5:14

Föreslagen exploatering kan komma att hindra framtida kommunal service, kom­mer­siella verksamheter och andra behov.
2020-10-15

Tertial­rapport 1 januari - 31 augusti

Vi vill att måluppfyllelsen bedöms utifrån vad man gjort och inte vad man tänker göra.
2020-10-13

Remissvar från Södertörns Miljö- & Hälso­skydds­förbund, SMOHF

SMOHF lyfter utmaningar om buller, dagvatten, VA, sulfidförande berg, kontrollprogram för exploateringar m.m. m.m.
2020-10-12

Mål och Budget 2021 - upp­datering

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.
2020-10-04

Remissvar "Segersängs företagsby"

Vi vill att vår kommuns översiktsplan från 2012 uppdateras innan planområdet detaljplaneras.
2020-10-02

100% kommunpolitik

Vi engagerar oss bara i frågor som berör invånarna i vår kommun. Inget mer, inget mindre. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?
2020-10-01

Särskilt yttrande gällande Tertialrapport 2

Vi vill att mål­uppfyllelsen i verk­samhets­berättelsen för 2020 bedöms utifrån uppsatta indikatorer och inte utifrån åtaganden, som man inte har mätt resultatet av.
2020-09-29

Yrkande rörande utredning av hemtjänst

Vi vill se möjligheterna med hemtjänst i egen regi.
2020-09-24

Vi vill avvakta med markanvisning

Vi vill ta ett större grepp om stationsområdet och gästhamnen
2020-09-24

Avslags­yrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14

Vi vill att vår kommun först översiktligt planerar Stockholmsmarken och Segersäng innan man gör frimärksplaner i centrala och strategiska lägen vilket kan hindra fortsatt exploatering.
2020-09-24

Vi vill se decentraliserade, mindre enheter för vård- och omsorgsboende i hela vår kommun

Avslagsyrkande beträffande upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsboende
2020-09-24

Verktyg för digitala hand­lingar orsakar arbets­miljö­problem

Vi vill att ett modernt webb-baserat verktyg för hantering av digitala möteshandlingar införs
2020-09-24

Återremiss Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby

Vi vill att vår kommun tar rollen som byggherre och aktivt driver en dialog med berörda markägare.
2020-09-23

Återremiss angående skolgård till särskolan Idun

Hur ska skolgården utformas och anpassas för den här elevgruppen?
2020-09-23

Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden

Vi tror att många rektorer hellre har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och vara rektor på båda.
2020-09-22

Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta

Vi bedömer att dokumen­ta­tionen är brist­fällig och osamman­hängande vilket är olyckligt ur både ett myndighets­perspektiv och ett invånar­perspektiv.
2020-09-22

Avslags­yrkande gällande planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14

Vi vill se en övergripande plan för Seger­säng och Stockholmsmarken innan detta strategiska läge planläggs.
2020-09-21

Press­meddelande Hemtjänst

Vi vill behålla den kommunala hemtjänsten.
2020-09-17

Kommunfullmäktiges sammanträde

Ösmo, Stora Vika, e-förslag, Mål- & budget, maxtaxa, med mera avhandlades.
2020-09-17

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020

Vi lyckades skicka tillbaka förslaget till förvaltningen i syfte att redovisa beräkningarna redovisa konsekvenserna för berörda.
2020-09-17

Inga pengar avsatta till e-förslag

Många invånare kommer bli besvikna när förslagen inte genomförs.
2020-09-10

Mål och Budget 2021

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.
2020-09-10

Befolknings­utveckling

Utveckling i vår kommuns olika delar och prognos fram till 2050.
2020-09-10

Omvärlds­bedömning inför Mål- och Budget

Utdrag ur SKR:s ekonomirapport.
2020-09-09

Jan-Erik Ljusberg väljer att bli politisk vilde

Vi tackar för den här tiden
2020-09-04

Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun

Vi har uppdaterat vår interaktiva karta.
2020-09-03

Kommun­styrelsens sammanträde

Stora Vika, kommunalt VA, e-förslag, delegationsordning, remiss kultur- och idrottsprogram mm avhandlades.
2020-09-03

Remissvar idrottsprogram 2021-2024

Vi vill se idrotts- och motionsaktiviteter tillgängliga för fler, i alla kommundelar och på fler platser.
2020-09-03

Remisssvar kulturprogram 2012-2024

Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.
2020-09-03

Vi vill hellre att de som vill skriva medborgarförslag får hjälp

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i vår kommun
2020-09-03

Vi vill att förändringarna förklaras och motiveras

Vi yrkar återremiss av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
2020-09-02

Yttrande över remiss – Kulturprogram

Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.
2020-09-01

Väckande av ärende rörande bildande av natur­reservat i Stora Vika

Vi vill att vår kommun säker­ställer att nuvarande fastighets­ägare är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga föroreningar från miljöfarlig verksamhet.
2020-08-25

Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens sammanträde

Sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och återremissyrkanden.
2020-08-25

Förbätt­rings­­förslag med anledning av nekad ansvarsfrihet för 2019

Vi vill veta värdet på vår kommuns fasta tillgångar, vi vill se en förvalt­nings­plan, en inves­terings­plan och en plan för aktuella projekt.
2020-08-25

Ofullständiga protokoll

Vi vill att protokollen fortsätt­ningsvis är full­ständiga
2020-08-25

Yttrande till förvaltningsrätten

Det finns fog för Konkurrensverkets bedömning och deltar ej beslutet för punkt 1
2020-08-19

Vi lyssnar!

Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex!
2020-08-03

Sommar­hälsning!

En fortsatt skön sommar önskar vi alla i hela vår kommun!
2020-07-23

Förslag till dagordning

Till årsmöte söndagen den 16 augusti 2020 kl. 16:00.
2020-07-21

Inbjudan till årsmöte

Vi anordnar årsmöte söndagen den 16 augusti kl 16.00.
2020-07-14

Yttrande samråds­handling detaljplan Nynäshamn 2:23

Vi anser planförslaget som väl genomarbetat och har inga invändningar.
2020-07-09

Sommar­hälsning!

En skön sommar vill vi önska alla invånare i hela vår kommun!
2020-06-30

Yttrande miniremiss VA

Vi vill att vår kommun gör en översikts­plan, ÖP, innan man gör en VA-plan.
2020-06-23

Otillåten upp­handling av bygg­entreprenad

Ombyggnad var bygg­entreprenad som skulle ha upphandlats enligt LOU.
2020-06-18

Glad Midsommar!

"Glad Midsommar" önskar vi alla invånare i hela vår kommun!
2020-06-17

Tilläggs­yrkande beträf­fande "Revidering av Nynäs­hamns kom­muns grafiska profil"

Vi vill att den gra­fiska pro­filen utökas med foton som visar hela vår vackra kom­mun och som alla invånare kan känna igen sig i.
2020-06-16

Återremiss beträf­fande upphandling av drift­entreprenad, vård- och omsorgsboende

Vi vill utreda kostnaderna och vi vill att vård och omsorgsboende ska byggas i hela vår kommun.
2020-06-16

Tilläggs­yrkande beträf­fande förhyrning av skollokaler i orten Nynäshamn

Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.
2020-06-10

Särskilt yttrande beträf­fande prövningen av ansvarsfrihet för MSN

Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja ansvars­frihet för miljö- och sam­hällsbyggnads­nämnden.
2020-06-10

Kommun­fullmäktige 2020-06-10

Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
2020-06-10

Åter­remiss­yrkande beträffande utökning av skolplatser i orten Nynäshamn

Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.
2020-06-09

Vi hjälpte alliansen att ta makten – men de tog aldrig vårt samarbete på allvar

Om det spruckna samarbetet med den borgerliga alliansen.
2020-05-20

Vi vill behålla barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning avseende tillägg om behovsanalyser

Flera "mindre" belopp kan tillsammans bli större belopp och det är nämnden som har det ekonomiska ansvaret för budgeten.
2020-05-19

Återremiss­yrkande rörande "Mål och budget 2021-2024"

Följer inte kommunal­lagen, ut­manar demo­kratin och stor osäker­het pga COVID 19.
2020-05-19

Särskilt ytt­rande angående till­delnings­beslut för mark­anvisnings­tävling, Hallängen Ösmo

Vi ser en stor risk att kommun­invånarnas syn­punkter inte får lika stort inflytande om modellen med ankar­bygg­herrar genom­förs i det aktuella området.
2020-05-19

Vi yrkar återremiss beträffande höjning av VA-taxan

Vi vill utreda konsekvenserna av den nya taxan.
2020-05-19

Reviso­rernas granskning av MSN

Vi anser att det finns fog för reviso­rernas bedöm­ning av miljö- och samhälls­byggnads­nämnden
2020-04-30

Statlig med­finansiering till Nynäs­vägen Etapp 3, GC-väg

Vår kommun prioriterar GC-vägar i orten Nynäs­hamn och pengarna tas från Läns­planen för regional transport­infrastruktur.
2020-04-23

Särskilt ytt­rande rörande beslut ang. flytt av Sunnerby för­skola

Vi vill upphandla moduler enligt ram­avtalet Hyres­moduler 2018 SKL Komentus, vilket rekommen­deras av Söder­törns Upphandlings­nämnd
2020-04-22

Remissvar detaljplan Lyngsta 2:2

Vi föreslår GC-väg och breddad Sjöviksväg som medger busstrafik till Ösmo.
2020-04-21

Vi vill förbättra trafiksäkerheten

Livsfarlig situation på Sjöviksvägen mellan Stora Vika och Väg 225
2020-04-16

Debatt om Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan

Vi vill använda moduler för snabbare inflyttning, bättre kvalitet och bättre ekonomi .
2020-04-14

Yrkande om avslag beträffande Sunnerby förskola - evakuerings­lokaler

Vi vill att ett extra nämndsammanträde utlyses så snart förvaltningen har fullgjort uppdraget och kan presentera flera förslag enligt BUN:s beslut.
2020-04-14

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:120, Stenstrand 105, Torö

Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken
2020-04-14

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:50, Örudden 44, Torö

Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken
2020-04-14

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:7, Ören 1:92 och Ören 1:91, Stenstrand 109, Torö

Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken
2020-04-14

Yrkande om återremiss rö­rande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta”

Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.
2020-04-11

Glad Påsk!

Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!
2020-03-31

Särskilt ytt­ran­de rörande svar på revisions­rapport Gransk­ning av upp­handling och inköp i sam­band med ombygg­nation av Gröndals­skolan

Vi bedömer att prob­lemen som upp­stått beror på att mer­parten av de rapporter som presen­teras för nämnden är muntliga.
2020-03-31

Skriftlig struk­turerad doku­mentation är grunden för modernt kvalitets­arbete

Vi vill att alla dokument ska innehålla admini­strativa upp­gifter som t.ex. nämnd / förvalt­ning, sid­nummer, dokument­ansvarig, datum, revisions­datum, diarie­nummer, ...
2020-03-24

Vår kommuns långa passivitet slår hårt mot invånarna

Oförmågan att lösa problemet med fuktskadade lokaler medför svåra konsekvenser för invånarna i Sunnerby.
2020-03-20

Redovisning av partistöd för 2019

Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
2020-03-20

Remissvar gällande dokumentet "Ortsstruktur och samhälls­byggnads­principer"

Vi vill se en vision för hela vår kommun och att en ny översiktsplan påbörjas.
2020-03-19

Genom­lysningen av organi­sationen för vår kommun är klar

Resultatet har redovisats för kommun­styrelsen, som ser fram emot att ett omfattande för­bättrings­arbete nu startar.
2020-03-17

Yrkande beträffande investering i Sunnerby

Moduler erbjuder högre kvalitet, ökad flexibilitet, lägre pris, snabbare inflyttning, färre risker, etc. jämfört med platsbyggt.
2020-03-17

Yrkande digital strategi för vår kommun

Vi vill tydliggöra hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till föreslagen digital strategi.
2020-03-06

Organisationsutredning Nynäshamns kommun

På uppdrag av Nynäshamns kommun, november 2019 till februari 2020
2020-03-01

Ställ­nings­tagande vårdboende

Vi vill att det finns vård- och omsorgsboende i alla kommundelar; i Ösmo, på Torö, i Sorunda och i orten Nynäshamn.
2020-02-27

Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndals­skolan

Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden behöver säkerställa att upp­hand­lingar av entre­prenörer sker i enlighet med LOU och kommunens upp­handlings­regler.
2020-02-19

Presen­tation för Barn- och utbildnings­nämnden

Behovet av elevplatser i grundskolan fram till ca 2028.
2020-02-13

Kommun­fullmäktige 2020-02-13

Granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll.
2020-02-13

Yrkande beträffande Revisions­rapport - granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll

Vi vill att en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av vår kommuns verksamhetslokaler.
2020-02-11

Öppet möte 19 februari om skade­görelsen i Nynäshamns stad

Hur får vi stopp på skadegörelsen?
2020-01-29

Särskilt yttrande rörande för­längning av fotbolls­profilen

Många oklarheter varför vi reserverade oss mot beslutet att förlänga avtalet.
2020-01-28

Inbjudan till årsmöte 2020

Söndagen den 22 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård.
2020-01-24

Kort presentation om oss

Nio bilder om Sorundanet Nynäshamns kommunpartis historia!
2020-01-24

Sorunda kan bryta sig loss från Nynäshamn – nya idéer läggs fram om kommun­delning

Under 2020 ska ett arbete påbörjas för att ta reda på om det vore bra att dela upp Nynäshamns kommun.
2020-01-21

Separata byggnader bäst för förskola, matsal och skola i Sunnerby

Vi bedömer att separata byggnader blir mer ekonomiskt, minskar projektriskerna och bibehåller skolkapaciteten.
2020-01-16

Kommun­styrelsens sammanträde

Kort sammanfattning av fyra för oss viktiga punkter på dagordningen.
2020-01-16

Utredning igen av simhall i vår kommun

Vad saknas i utredningen som presenterades för drygt tre år sedan
2020-01-16

Kommun­styrelsens verksam­hets­plan saknar mätbara mål

Som att hoppa höjdhopp utan ribba!
2020-01-16

Ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo?

Vi vill att vår kommun aktivt samarbetar med trafikförvaltningen Region Stockholm.
2020-01-15

Deponi i Grödby oroar

Viktigt att agera tydligt mot förslaget
2020-01-08

Vi vill se möjlig­heterna med nya kom­munala organi­sa­tioner

Vi sam­arbetar med C+KD+L+M för att utreda konse­kvenserna av en delning eller en samman­slagning
2019-12-30

God Nytt År

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2019-12-27

God fortsättning

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2019-12-27

Ombyggnad av Sunnerbyskolan dyrare än beräknat

Det kommer att behövas mer pengar för att bygga om Sunnerbyskolan än vad som tidigare beräknats.
2019-12-27

Stoppa planerna på avfallsdeponi i Grödby!

Vi vill att en planerad avfallsdeponi i Grödby stoppas.
2019-12-23

God Jul & Gott Nytt År

Tillönskas Dig av Sorundanet Nynäshamns kommunparti
2019-12-20

Yttrande deponi Grödby

Vi anser att en inert-deponi på fastigheten Torp 14:1 inte bör anläggas.
2019-12-12

Se debatten om skolkapaciteten i vår kommun

450 skolplatser har försvunnit i Sorunda de senaste åren
2019-12-12

Särskilt yttrande beträffande markstrategi

Vi kan inte acceptera formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden.
2019-12-12

Yrkande i KS beträffande revisionsrapport fastighetsunderhåll

Vi anser att ansvaret för vår kommuns verksamhetslokaler inte kan innehas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2019-12-12

Många känsliga frågor och oklara besked

Intryck från Kommunfullmäktige av Ingemar Carleman.
2019-12-03

Yrkande i MSN beträffande revisionsrapport fastighetsunderhåll

Vi anser att ansvaret för vår kommuns verksamhetslokaler inte kan innehas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2019-12-02

Ärende till kommunstyrelsen rörande deponi

Varför har detta ärende inte behandlats i vare sig MSN eller KS?
2019-11-28

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2019

Fortfarande många utmaningar att ta tag i för vår kommun!
2019-11-22

Remissvar detaljplan Vansta 5:28

Vi vill se en varsam utveckling av samhället Ösmo där byggnadshöjder och byggnadsvolymer harmonierar med befintlig bebyggelse.
2019-11-15

Faställd tågplan

För trafikeringsperioden mellan den 15 december 2019 och den 12 december 2020.
2019-11-14

Eufismer hit och dit; typ nedskärningar = effektiviseringar.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2019-11-13

Investeringsplan 2020 - 2044

Vi vill att vår kommun har en långsiktig plan för investeringar och underhåll / reinvesteringar.
2019-11-13

Många känsliga frågor och oklara besked

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2019-11-11

Yrkande beträffande Nibble 1:4 Hyresavtal

Vi vill att Binomen stannar i egen skolbyggnad och att detaljplanen justeras.
2019-11-11

Särskilt ytt­rande om för­slaget att avsluta ärendet angående ny­bygg­nation av Sunner­by­skolan

Vi vill att det väckta ärendet inte ska av­slutas och att MSF ska utreda möjlig­heterna och kost­na­derna att bygga en ny för­skola, skola och fri­stående mat­sal.
2019-11-03

Mål och Budget 2020

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2021 - 2023.
2019-11-02

Interpellation om skolkapaciteten i vår kommun

Kan vår kommun erbjuda skola till alla som flyttar hit?
2019-11-01

Interpellation om julbord för medarbetare

Finns det gemensamma riktlinjer för alla inbjudna när det gäller julbord?
2019-11-01

Interpellation om planering och redovisning av tid

Finns det gemensamma riktlinjer för alla som arbetar i vår kommun inklusive kommunalråd och de med presidiearvode?
2019-10-23

Särskilt yttrande ang. förhyrning av lokal i Tallbackaskolan

Barn- och utbildningsnämnden bör göra en konsekvensanalys beträffande hur kommunen ska ta hand om Binomens drygt 40 elever, när alla skolor är fulla, om det inte går att hitta lokaler till Bino...
2019-10-20

Ärende rörande revisorernas granskningsrapporter

Samtliga ledamöter och ersättare ska ha tillgång till revisorernas rapporter.
2019-10-17

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Debatt om elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan.
2019-10-17

Lång allmänpolitisk debatt utanför de ordinarie KF-ramarna

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2019-10-15

Särskilt yttrande ang. detaljplan Vansta 5:28

Vi yrkar på återremiss med hänvisning till befintliga planer för Ösmo.
2019-10-15

Särskilt yttrande ang. projektering av lokaler i Nornan 32

Det är oklart vad som kommer att hända med fastigheten och vem som kommer att äga den.
2019-10-11

Remissvar Kullsta 2

Vi vill se en varsam och långsiktigt hållbar utveckling av Nynäshamns stad.
2019-10-06

Motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn

Onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort trafiksäkerhetsproblem och de har orsakat flera olyckor.
2019-10-02

"Inte inkluderande med särskola i sjukhusbyggnaden"

Lou-Lou Hillstad och Åse Hermansson ifrågasätter flytten av delar av särskolan till "sjukhuset" i orten Nynäshamn.
2019-09-25

Återremissyrkande gruppboende "Utsikten"

Beslutsunderlaget är bristfälligt då viktiga handlingar saknas.
2019-09-25

Undersök alternativ till gruppboende "Utsikten"

Viktigt att jämföra innan vår kommun hyr lokaler för mer än 17 miljoner kr under femton år.
2019-09-19

Nollvision mot självmord

Vår kommun tar fram en åtgärdsplan för att förebygga självmord med ett fokus på hela befolkningen.
2019-09-18

Reservation rörande anställning av ny kommundirektör

Vi reserverar oss mot anställningen.
2019-09-18

Yrkande rörande anställning av ny kommundirektör

Anställningsprocessen bör avbrytas och en interimistisk kommundirektör tillsättas.
2019-09-18

Tydliga motsättningar mellan styrande och opposition

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2019-09-08

Vi frågar om elevernas trygghet i Vanstaskolan

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna ska känna sig trygga?
2019-09-04

Ny kommundirektör ska stödjas av alla partier

Mycket viktigt att alla partier är delaktiga i rekryteringen av ny kommundirektör.
2019-09-03

Vi vill att ny kommundirektör stöds av alla partier

Den kommande kommundirektören ska kunna fortsätta arbeta efter valet 2022.
2019-08-30

Lövhagens framtid

Vi vill varsamt utveckla Lövhagen och öka tillgängligheten.
2019-08-26

Motion "utmaningsrätt"

Vi vill undersöka konsekvenserna av "utmaningsrätt" på lämpliga kommunala verksamheter.
2019-08-19

Skärgårds­marknad 31 augusti 2019

Välkommen att berätta för oss hur Du vill att vår kommun ska se ut i framtiden! Besök oss på årets Skärgårdsmarknad den 31 augusti kl 10-16 i Nynäshamns Gästhamn!
2019-08-18

Remissvar beträffande Eknäs gård 1:1

Vi anser att det finns oklarheter och att dessa behöver utredas innan ärendet kan gå vidare.
2019-06-24

Skön sommar!

Vi vill önska alla invånare i hela vår kommun en skön sommar!
2019-06-21

Glad Midsommar!

Vi önskar alla invånare i hela vår kommun en härlig Midsommar!
2019-06-20

Remissvar gällande revideringen av översiktsplanens ortstruktur

Vi vill att samtliga orter inkluderas i ortstrukturen även om inte alla ska utvecklas lika mycket.
2019-06-13

Kommunfullmäktige 2019-06-13

Vi debatterar och yttrar oss om E-strategi, företagsklimat och barnbokslut.
2019-06-12

Särskilt yttrande om Strategi för ett bättre företagsklimat

Vi yrkar återremiss.
2019-06-09

Fråga om barnbokslut i Nynäshamns kommun

Hur många gånger har barnbokslutet redovisats och när sker nästa redovisning?
2019-06-03

Svar på frågor om VA-verksamheten

Bl.a. redovisning av kalkyl och budget gällande dagvatten.
2019-05-23

Yttrande om Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun

Vi vill se en strategi där alla företagare i hela vår kommun känner sig delaktiga.
2019-05-23

Revide­ringen av översikts­planens orts­struktur

En vision för hela vår kommun måste finnas innan översikts­planen revideras
2019-05-22

Vi vill se en rektor på heltid på varje skola.

Sammanslagningen av rektorsområden är negativt för Sorundas skolor.
2019-05-19

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.
2019-05-17

RAPPORT - Fördjupad utredning problempunkter väg 225

Behovet av trafik­säkerhets­höjande åtgärder lyfts fram vid sju platser.
2019-05-16

Vi frågar om VA-verksamheten

Hur ser kalkyl / budget ut gällande dagvatten?
2019-05-16

Debatt i Kommunfullmäktige

Stadskärneföreningen har fått 15 miljoner skatterkonor för att främja sina egna ekonomiska intressen!
2019-05-16

Debatt Kommunfullmäktige

Vår kommuns kalkyl / budget gällande VA verksamheten.
2019-05-16

Debatt Kommunfullmäktige

Vi vill se webbsända nämndmöten.
2019-05-16

Särskilt yttrande om Nynäshamns Stadskärneförening

Vår bedömning är att föreningen inte står för demokrati, transparens och öppenhet.
2019-04-25

Vårt yttrande rörande Sunnerbyskolan

Nedläggningen av högstadiet motverkar tillväxten i vår kommun.
2019-04-25

Ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan

Se debatten i kommunfullmäktige!
2019-04-25

Yttrande om medlemskap i Nynäshamns Stadskärneförening

Självklart ska invånarna veta vad skattemedlen används till.
2019-04-24

Sunnerby - bakläxa

Vi vill göra rätt från början och det ryms på en Post-It-lapp!
2019-04-20

Glad Gul Påsk!

Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad och Gul Påsk"!
2019-04-19

Bygg nytt i Sunnerby

Dubbla livslängden och halva priset jämfört med "lappa och laga".
2019-04-10

Rekord i röstdelning

Var tredje väljare röstar på olika partier i kommunval, regionval och riksdagsval
2019-04-09

Sunnerbyskolan - saknade handlingar

Handlingar av väsentlig betydelse har saknats inför beslut i BUN, MSN, KS och KF.
2019-03-29

Ärende angående vår kommuns skötsel av skogsmark

Vi vill att stormskadat virke snarast forslas bort, att avtal med entreprenör(er) ses över och att en handlingsplan för vår skog utarbetas.
2019-03-21

Folkökning 2018

Vår kommun växer och landsbygden fortsätter att locka!
2019-03-20

Redovisning av partistöd för 2018

Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
2019-03-15

Debattartikel NynäshamnsPosten

"Nynäshamnsandan" är vår kommuns största utmaning
2019-03-14

Yrkande på återremiss

Ang. investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll, § 44.
2019-03-14

Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden

Förtroendevalda, tjänstepersoner och övriga vill inte synas och inte höras.
2019-03-14

Behåll högstadiet i Sunnerby

Närheten till en skola är en viktig faktor för var barnfamiljer väljer att bosätta sig.
2019-03-08

Bergtäkten i Väggarö

Yttrande över samråd angående ansökan om förlängning och utökat tillstånd.
2019-03-01

Vi frågar om VA-verksamheten

Hur och när kommer VA-kostnaderna att särredovisas?
2019-02-22

Fyra medlemmar har valt att lämna oss

Vi tackar Aline, Håkan, Maria och Stefan för deras engagemang.
2019-02-21

Särskilt yttrande Älgen 18

Marköverlåtelse- och genomförandeavtal samt detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1.
2019-02-21

Sunnerbyskolan - särskilt yttrande

Ombyggnation till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll.
2019-02-18

Bergtäkten i Väggarö

Ärenden i nämnderna angående ansökan om förlängt tillstånd.
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2019-02-12

Nynäshamn - den mest positiva kommunen i Sverige

Jag har en vision för vår kommun och min vision är att vi ska bli en kommun som är den mest positiva kommunen i Sverige!
2019-02-11

Utkast till projektdirektiv

Extern genomlysning av förvaltningsorganisation.
2019-02-07

Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning

Vi håller årsmöte söndagen den 24 mars kl. 16:00 i Västerby bygdegård
2019-02-04

Sluta med lappa och laga - Bygg nya skolor

Det är mycket stora utmaningar som vår kommun står inför och vi tror att skolan är nyckeln till om vi ska kunna vända utvecklingen och hänga med våra grannkommuner.
2019-02-03

Vi frågar hur eleverna i Sorundas och Ösmos skolor ska få plats

Hur kan Du ta ansvar för att låta små förskolebarn och medarbetare vara kvar under flera år i en förskola med mögelproblem, som kan ge dem kroniska sjukdomar för livet, t.ex. astma?
2019-01-29

Särskilt yttrande angående vår motion om "Nollvision mot självmord"

Vi vidhåller att det är mycket viktigt att ta fram en åtgärdsplan för införande av en nollvision mot självmord i vår kommun.
2019-01-28

En bra lösning för Binomen

Lyft ut fastigheten "Förtennaren" som skolan Binomen ligger på och gör en "frimärksplan" av den.
2019-01-23

Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan - särskilt yttrande angående

Evakuera Sunnerby förskola, bygg separat matsal, utred skolbehovet och jämför kostnad för ombyggnad med nybyggnation.
2019-01-22

Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan - särskilt yttrande angående

Evakuera Sunnerby förskola, bygg separat matsal, utred skolbehovet och jämför kostnad för ombyggnad med nybyggnation.
2019-01-18

Inbjudan till årsmöte 2019

Söndagen den 24 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård.
2019-01-18

Yttrande Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

Fler mindre reningsverk innebär lägre kostnader vilket medför lägre framtida avgifter.
2019-01-10

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2019-01-07

Genomlysning av vår kommunala organisation

Vi vill veta varför vår kommun hamnar dåligt till i olika undersökningar och varför sjukskrivningarna är många.
2019-01-02

Kommundelning i Nynäs­hamn ska utredas

Samarbete mellan den nya kommunledningen och Sorundanet Nynäshamns kommunparti.
2018-12-27

Gott Nytt År!

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti
2018-12-22

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-12-17

Samarbete med Alliansen i Nynäshamn

Vi kommer att samarbeta om 10 viktiga frågor för hela vår kommuns bästa.
2018-12-16

Vi vill ta reda på möjligheterna med två moderna kommunala organisationer med fokus på Dig som invånare

Goda erfarenheter från andra kommuner gör att vi vill ta reda på möjligheterna för vår kommun.
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2018-12-05

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2018-12-03

Sunnerbyskolan - Statusbesiktning

En stor anledning till skadorna är att skolan har en bitvis läckande takfot och fönsterbleck som ej är täta.
2018-11-29

Valanalys utifrån kommundelarna

Vår ökning är jämt fördelad över hela vår kommun.
2018-11-27

Sunnerbyskolan - Förstudie VVS installationer

Samtliga åtgärder presenterade i denna förstudie bör genomföras vid ombyggnation.
2018-11-27

Sunnerbyskolan - Summering okulärbesiktning

"av det som hittills framkommit samt att ursprungsbyggnaden närmar sig sin livslängd bör det utföras en omfattande ombyggnation alternativt rivning och nybyggnation"
2018-11-14

Kommunfullmäktige

Hur har föräldrar och elever upplevt flytten när Stora Vikas och Fagerviks skola stängt?
2018-11-14

Genomlysning av den kommunala organisationen

Områden som ska granskas är bland annat vilka nämnder och förvaltningar kommunen ska ha, kommunens exploateringar samt service och bemötande.
2018-11-13

Mål och Budget 2019

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2019. Ekonomisk plan 2020 - 2022 för Nynäshamns kommun.
2018-11-02

Sunnerbyskolan - Öppet möte om beslutet att flytta högstadiet

Söndagen den 2 december 2018 kl. 16-18 i Sorunda bygdegård
2018-10-31

Kommunfullmäktige

Se debatten och läs handlingarna.
2018-10-24

Nu måste vår kommun säga ifrån – nämns knappt i regional planering

Vår kommun måste bli bättre på att driva sina frågor ur ett regionalt planeringsperspektiv
2018-10-23

Flytta inte högstadiet från Sunnerbyskolan – Sorundas elever vill inte åka till Ösmo!

En förälder skriver i en insändare att hen anser att Nynäshamns kommun bör stoppa sina planer på att flytta högstadieeleverna i Sorunda till Vanstaskolan i Ösmo.
2018-10-21

Kommunen sviker åter eleverna i Sorunda och Stora Vika när högstadiet flyttar till Ösmo

Vi behöver ett högstadium i Sorunda. Flytta inte Sunnerbyskolans elever till Vanstaskolan i Ösmo
2018-10-11

Mandatfördelning i vår kommun

Vi tar 4 av 41 mandat i Kommunfullmäktige 2018-2022
2018-10-10

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2018-10-06

Christina Berlin - Erfarenheter av att bilda ny kommun.

Nykvarn blev egen kommun 1999 och ligger knappt 40 minuter med bil söder om Stockholm.
2018-09-27

Omsorgsprogram

För äldre, för individer och familjer samt för de med funktionsvariation.
2018-09-19

Kommunfullmäktige

Läs handlingarna inför sammanträdet.
2018-09-17

Antal röstberättigade ökar i hela vår kommun

Se förändringarna i kommundelarna och i valdistrikten.
2018-09-14

En halv miljon kronor satsas på att lära barn slå rakare passningar i Milans fotbollsskola

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har spenderbyxorna på, skriver Micael Kaarlenkaski.
2018-09-12

Maktskifte i sikte tack vare väljarnas förtroende

Valet blev en fantastisk framgång. Vi och PPiN är avgörande när 100 års maktinnehav bryts
2018-09-11

Vi går framåt - tillsammans!

Du behöver både vänster och höger ben för att gå framåt.
2018-09-10

Tack alla väljare för Ert förtroende!

Valresultat 2018 - vi ökar rejält.
2018-09-06

Margareta Wallin - Erfarenheter av att bilda ny kommun.

Trosa blev egen kommun 1992 och ligger knappt en timme med bil söder om Stockholm.
2018-09-05

Utvecklingsplan behövs för vår kommuns aktivitetsplatser och lekplatser

Vi har åkt runt i hela vår kommun och tittat på de olika utemiljöer som finns där våra invånare kan mötas.
2018-09-05

Fler skillnader mellan vår och Liberalernas skolpolitik

Lena Dafgård skriver om fler skillnader mellan Sorundanets och Liberalerna skolpolitik.
2018-09-04

Vi har en annan skolpolitik än Liberalerna

Vi riktar kritik mot Liberalernas agenda för skolan i Nynäshamn.
2018-09-04

Många insatser behövs för att utveckla Stora Vika

Vi beskriver i en debattartikel hur vi vill att Stora Vika bör utvecklas.
2018-09-02

Vi anordnar valdebatt söndagen den 2 september kl 16 i Sorunda bygdegård

Nio partier kommer. Läs inbjudan, program och frågor
2018-08-31

Vilket blir ditt val här i Nynäshamn?

Många väljer att rösta på olika partier till riksdag, landsting och i kommunvalet.
2018-08-30

När ska Ösmo få en badplats vid Muskan?

Invånarna i Ösmo är frustrerade av obeslutsamma politiker som inte har förståelse för att boende i Ösmo vill ha tillbaks badplatsen i Muskan.
2018-08-28

Intryck från kommunal valdebatt Tankesmedjan Nynäshamn

Tror ingen av oss blev värst mycket klokare eller att det ens var någon vidare vägledning för den osäkre väljaren.
2018-08-26

Personer som tillhör LSS har också rätt till fritidsaktiviteter

Vi strävar efter att kommunen tar sitt ansvar och följer LSS-lagen, vad gäller fritid och kultur för personer med funktionsvariation, skriver Parvane Ahmadi och Lou-Lou Hillstad.
2018-08-26

Det måste finnas medel avsatta för att kunna genomföra medborgarförslag

Det skulle stärka demokratin i Nynäshamns kommun, skriver Micael Kaarlenkaski .
2018-08-26

Yttrande Apotekaren 24

Klarar konstruktionen en påbyggnad med två våningar?
2018-08-25

Affisch Stora Vika

På lördag kommer vår mobila valstuga till Stora Vika!
2018-08-23

När kommuninvånare listar sig hos vårdgivare utanför vår kommun så förlorar vårdgivare på hemmaplan pengar

Hans-Ove Krafft svarar Antonella Pirrone (KD).
2018-08-22

Liberalerna ansvariga för dåligt underhållna verksamhetslokaler med mögelskador

Vi vill upprätta en underhållsplan, så att verksamheterna kan koncentrera sig på det de är ämnade till att göra,
2018-08-22

Att vandalisera valaffischer är ett hot mot demokrati och yttrandefrihet

Vi förklarar varför vi först inte ställde oss bakom den gemensamma insändaren om vandaliserade valaffischer.
2018-08-20

Vi vill bygga fler och mindre LSS-boenden med hög kvalitet

Lou-Lou Hillstad och Parvane Ahmadi påtalar att kommunen har ett stort behov av nya LSS-bostäder.
2018-08-17

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Upptäck vad vi vill med vår karta!
2018-08-17

Vi vill att barn med särskilda behov ska få sin lagliga rätt till en bra och säker skolgång

Åse Hermansson och Gunilla Järnemar i Sorundanet Nynäshamns Kommunparti vill att skolan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och skapa goda lärmiljöer.
2018-08-17

Vår "valfolder " 2018

Här kan Du läsa om vår handlingsplan och strategi för att nå vår vision
2018-08-17

Vår partiledare har ordet

Lena Dafgård har varit med sedan starten. Här berättar hon vad vi vill uppnå och varför.
2018-08-16

Hela vår kommun behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-08-15

En bättre organisation av kommunens 2 000 anställda kommer att resultera i en bättre välfärd för alla

Befattningar i kommunen ska tillsättas på meriter och inte baseras på vänskap, släktskap eller partibok
2018-08-13

Inte relevanta svar på våra frågor om VA-planen.

Replik till VA- och renhållningschefen i vår kommun
2018-08-07

Inte acceptabelt av kommunledningen att behandla friskolan Binomen på detta sätt

Hanteringen av friskolan Binomen stärker oss i vår bedömning att det krävs en “Nystart Nynäshamn”, skriver Lena Dafgård.
2018-08-07

Vår kommun växer - landsbygden lockar!

Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna / församlingarna.
2018-08-06

Vi vill genom en nystart förbättra demokratin i vår kommun

Vi fritidspolitiker upplever att vi oftast måste agera som detektiver för att få fram fakta.
2018-08-01

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Se vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta!
2018-07-24

Vår kommun behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-07-20

Hur ska man veta hur hög anslutningsavgiften blir?

Replik "VA-planen fortsätter" NP 13/7
2018-07-16

Vår kommun behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-07-07

Vår kommun behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-07-05

Finns det en VA-plan som fungerar?

Tänker man täcka eventuella förluster genom att höja kostnaden för vattenförbrukningen?
2018-07-05

Vi är kritiska mot hanteringen av skolan “Binomen”

Elever och föräldrar tvingas oroa sig tills frågan är löst.
2018-07-03

#43 av landets 46 storstadskommuner

Störst motgångar inom barnomsorg, skola samt kultur och fritid.
2018-07-03

Vår kommun i botten i tidningen Dagens Samhälles ranking

Vad vill partierna i vår kommun göra?
2018-06-26

Är Segersäng framtidens landsbygd, framtidens stad eller framtidens industriområde?

Vad vill S, L och MP egentligen med Segersäng och resten av vår kommun?
2018-06-24

Remissvar rörande detaljplan för Reningsverket (Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl.)

En budget har inte presenterats för oss varför det är oklart hur stora höjningar av VA-avgifterna utbyggnaden medför.
2018-06-24

Remissvar rörande detaljplan för Höjdgatan (Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1)

Detaljplanen följer varken "Grönstrukturplanen" eller "Fördjupade Översiktsplanen" för Nynäshamns stad.
2018-06-14

Befolkningsprognos 2018-2028

Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2017.
2018-06-13

Debatt om ett väderskydd vid en skolbusshållplats

Lena Dafgård (SN) debatterar med Daniel Adborn (L).
2018-06-13

Debatt om mögliga förskolor och skolor

Lena Dafgård (SN) debatterar med Daniel Adborn (L).
2018-06-13

Vi svarar på Demensförbundets frågor inför valet 2018

Ett kvalitetsteam ska/bör bildas som har till uppgift att följa upp alla beslut inom kommunens omsorg generellt, och ser till att det finns god kvalitet inom verksamheterna.
2018-06-08

Bra med mer fakta inför valet

Replik till Patrik Isestads och Daniel Adborns artikel i NP 1 juni.
2018-06-05

Nynäshamn behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-06-01

Nynäshamn behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-05-31

Låt gymnasiet profilera sig mot varvsindustrin

Nynäshamn har i dag en gymnasieskola som tappar i konkurrenskraft för varje läsår som passerar,
2018-05-29

Landsbygdsutskottets ordförande svarar

Landsbygsprogrammet får 1 miljon kronor per år.
2018-05-26

Nynäshamn behöver en nystart!

Rösta för en nystart! Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2018-05-25

Är det verkligen möjligt att flytta färjetrafiken till Norvik och bygga bostäder i gamla hamnen?

Väljarna har rätt att få veta om det verkligen är möjligt att flytta passagerarfärjorna från Nynäshamns hamn så det kan byggas bostäder där eller om det är ett nytt hugskott utan förankri...
2018-05-24

Kommunalrådet svarar om mögliga förskolor

Om någon under denna tid reagerar eller börja reagera på luftkvaliteten, så kommer vederbörande erbjudas plats på annan förskola.
2018-05-24

Kommunalrådet svarar om service till invånarna

När busskuren försvann visade det sig att bygglov saknades, att Trafikverket klassade hållplatsens standard som låg samt att markägaren inte tillät att ny kur sattes upp.
2018-05-17

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo

Vår trafikmätning visar att väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämför­bart antal tunga fordon. Men väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.
2018-05-16

Handlingar till KF 2018-05-16

Inscannade handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde.
2018-05-16

Särskilt yttrande rörande motion om aktivitetshus för äldre

Vi anser att beslutsunderlag för motionen saknas och att motionen inte har fått den beredning som en motion ska ha innan beslut i fullmäktige.
2018-05-16

Särskilt yttrande gällande detaljplan för Kullsta 2 m.fl.

...för högt med åtta våningar för den känsliga miljö som är runt omkring med de kulturhistoriskt intressanta "Telihusen"
2018-05-15

Vad kostar det kommunen att köpa tillbaka Nynäshamns sjukhus?

Vad händer med Nynäshamns sjukhus och Alkärrsplan?
2018-05-11

Våra kandidater till Kommunfullmäktige 2018-2022

Irene Ångström är fritidspolitiker, banktjänsteman och bor i Ristomta.
2018-05-08

”Nynäshamn behöver förnyelse och förändring – därför engagerar jag mig i lokalpolitiken”

Jan-Erik Ljusberg berättar i en insändare om varför han har valt att engagera sig i Sorundanet Nynäshamns kommunparti.
2018-05-07

Svar på interpellation om gång- och cykelväg mellan Grödby och Sunnerby

"jag vet inte i dagsläget när..."
2018-05-07

Frågor om vår kommuns service till invånarna

Är det så att vår kommun inte tar något ansvar för att se över förändrade förutsättningar när ett nytt område byggs?
2018-05-07

Vi frågar om Landsbygdsutskottets verksamhet 2014-2018

Hur stor del av budgeten för mandatperioden har använts och hur mycket finns kvar?
2018-05-07

Vi frågar kommunalrådet om mögliga förskolor

Hur kan Du riskera att låta barn och medarbetare vara kvar i en förskola med mögelproblem, som kan ge dem kroniska sjukdomar för livet?
2018-05-01

Våra kandidater till Kommunfullmäktige 2018-2022

Björn Tapper är fritidspolitiker, utbildare och bor i Grödby.
2018-04-25

Handlingar till KF 2018-04-25

Inscannade handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde.
2018-04-21

Vad hände med utredningen om att bygga en gång- och cykelväg mellan Grödby och Sunnerby?

Fullmäktige beslutade 2012-05-09. Har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomfört fullmäktiges uppdrag?
2018-04-20

Viktigt att vi respekterar varandra inom lokalpolitiken!

Att gå in på den politiska arenan är verkligen en ny upplevelse för mig. Jag blir förvånad och förundrad nästan varje dag.
2018-04-19

Pressmeddelande - Sorundanet Nynäshamns kommunparti presenterar stark valsedel inför 2018 års kommunval

På valsedeln finns totalt 26 namn, vilket är en ökning med 8 namn sedan förra valet 2014. Hälften är kvinnor och hälften är män och 14 är nya och alla är 100% fritidspolitiker.
2018-04-18

Samrådsunderlag undersökningssamråd Torp 14:1

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken för deponi och återvinningsverksamhet.
2018-04-13

Våra kandidater till Kommunfullmäktige 2018-2022

Lena Dafgård är fritidspolitiker, pedagogisk utvecklare och bor i Grödby.
2018-03-31

Glad Gul Påsk!

Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad och Gul Påsk"!
2018-03-21

Våra kandidater till Kommunfullmäktige 2018-2022

Anders Rising är fritidspolitiker, företagare och bor i Frölunda.
2018-03-20

Vi yttrar oss till Mark- och miljödomstolen om Norvik

Tillståndet för att driva hamnverksamhet vilar på felaktiga antaganden då det gäller landtransporterna.
2018-03-20

Urban norm och territoriell maktordning

Nationalekonom Johanna Nilsson och företagsekonom Maria Lillieström.
2018-03-16

Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning

Vi håller årsmöte fredagen den 30 mars kl. 16:00 i Västerby bygdegård
2018-03-14

Handlingar till KF 2018-03-14

Inscannade handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde.
2018-03-06

Folkökning i vår kommun 1950 - 2017

Under 2017 växte vår kommun med 357 personer, nästan 1,3%.
2018-03-04

Våra kandidater till Kommunfullmäktige 2018-2022

Micael Kaarlenkaski är fritidspolitiker, ingenjör och bor på Nickstahöjden.
2018-03-01

Redovisning av partistöd för 2017

Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
2018-02-28

Vite 400 000 kr

Läs Förvaltningsrätten i Stockholms domar rörande skolorna i Nynäshamn.
2018-02-27

Planbeskrivning - Ändring av detaljplan

Tillfälligt planstöd för befintlig skola i Vinsta industriområde, Vällingby
2018-02-27

Svar på interpellation angående vår kommuns översiktsplan, ÖP, och landsbygdens utveckling

Skulle alla bo i villa på landet med stor tomt blir det så glest mellan bostäderna att ingen samhällsservice bär sig.
2018-02-27

Svar på frågor om kommundirektörens arbetsinstruktion

Sveriges kommundirektörsförening har rekommenderat kommunerna att avvakta beslut tills föreningen har belyst frågan vid dess vårmote 22-23 mars!
2018-02-24

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
2018-02-21

Omvärldsanalys utförd av SK

Analys av Nynäshamns kommuns ekonomiska situation.
2018-02-16

Bilda ny kommun - frågor och svar

Mycket goda erfarenheter från nybildade kommuner gör att vi vill utreda konsekvenserna för vår kommun.
2018-02-10

Läs om Trosa kommuns framgångsrecept!

Verksamheter och utbud ska styras av medborgarnas behov och önskemål!
2018-02-04

Vi frågar om vår kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling

Förstår inte den politiska ledningen, L, MP och S, att vissa skrivningar motverkar inflyttning till vår kommun?
2018-01-28

Vi vill se träffpunkter för äldre i Ösmo, Sorunda och orten Nynäshamn

Syftet med motionen är att öka livskvaliteten för de äldre i vår kommun genom att skapa mötesplatser på flera platser.
2018-01-23

Svar om hyressättningen för den stängda idrottshallen i Stora Vika

Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?
2018-01-23

Svar på frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken

Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?
2018-01-22

Yttrande Sam­råd om detalj­plan för del av Nynäs­hamn 2:154 m.fl. Kalvö industri­område

Vi ser tre utma­ningar: 1) Bygg­nation av en bensin­station och dess placering, 2) Hur reserv­vatten­täkten ska skyddas och 3) Olycks­risker med tran­sporter av farligt go...
2018-01-21

Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga

Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande från 2015-08-28, och vi uppskattar att remisstiden denna gång har ändrats till strax efter en helg i stället för innan en helg.
2018-01-16

Planering av kollektivtrafik

Riktlinjer från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.
2018-01-14

Vi frågar om kommundirektörens arbetsinstruktion

Den 1 januari 2018 infördes ett krav på att kommunstyrelsen ska fastställa en arbetsinstruktion till kommundirektören.
2018-01-10

Handlingar till KF 2018-01-10

Inscannade handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde.
2018-01-10

Nej till besparingar som drabbar en redan svag grupp

Ingen konsekvensanalys och besparingen är någon tiotusendel av budget!
2018-01-10

Vi säger nej till besparingar för de mest utsatta

Det är inte rimligt att några av de svagaste grupperna i vår kommun drabbas samtidigt som vi inte ens vet hur stor besparingen blir.
2018-01-09

Inbjudan till årsmöte 2018

Fredagen den 30 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård anordnar vi årsmöte.
2018-01-08

Vår ideologi

En modern ideologi väl anpassad för framtiden
2018-01-03

Sunnerby förskola

Fortsatt byggnadsteknisk undersökning
2017-12-29

Frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken

Hur mycket har vår kommun betalat i fastighetsskatt för Stockholmsmarken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?
2017-12-29

Frågor om hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora Vika

Hur mycket är det självkostnadspris för idrottshallen i Vika skola när lokalen blev tomställd och övergick till fastighetsavdelningen?
2017-12-29

Förslag an­gående webbsändning av nämndmöten

Vi vill stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.
2017-12-29

Förslag att införa Nollvision mot självmord

Syftet är att minska antalet självmord i vår kommun genom kontinuerligt arbete för att antalet självmord minskar.
2017-12-27

Gott Nytt År!

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti
2017-12-22

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2017-12-20

Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn av­seende transporter på land till och från Norvik

Eftersom förut­sättningarna i Miljö­konsekvens­beskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att gods­volymerna ska begränsas tills vidare.
2017-12-20

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017

Vår kommun har många utmaningar att ta tag i!
2017-12-18

Utveckla Segersäng varsamt!

Vi vill att Segersäng blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!
2017-12-17

Politiska sekreterare - nej tack till ännu mer pengar till politisk verksamhet

Vår kommun spenderar redan mer pengar på politisk verksamhet jämfört med jämförbara kommuner och kommuner i länet.
2017-12-09

Utveckla Stora Vika varsamt!

Vi vill utveckla Stora Vika till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
2017-12-06

Debatt om Stora Vika idrottshall

Vad görs för att uppfylla löftet att ordna aktiviteter i idrottshallen?
2017-12-01

Vi svarar på öppet brev från Hyresgästföreningen

Hur ska alla ha råd att bo i Nynäshamns kommun i framtiden?
2017-11-28

Vad menar Liberalerna med ”bypolitik”?

Bo Persson använder i sin insändare ord och begrepp som vi inte riktigt förstår hur vi ska tolka.
2017-11-24

Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika

Boende i Stora Vika har naturligtvis samma rätt att utnyttja vår kommuns samtliga hallar som övriga medborgare!
2017-11-19

Presentation vid möte: Ny stad i Segersäng?

"Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla."
2017-11-18

Resultat från undersökningen presenteras

Undersökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.
2017-11-16

Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur

Invånarna i vår kommun är inbjudna till ett Dialogmöte med ALLA partier i vår kommun.
2017-11-14

Se debatten om etiska riktlinjer

Om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för hot och våld.
2017-11-13

Vi utmanar staden som norm!

Är staden det eftersträvansvärda och står staden för det hållbara och goda livet?
2017-11-06

Mål och Budget 2018

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2018. Ekonomisk plan 2019 - 2021 för Nynäshamns kommun.
2017-11-03

Interpellation angående öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika

Är det rimligt att ha en intern­hyres­kostnad på 311 000 kr/år för en lokal som inte används och som inte ens kan användas förrän om­klädnings­rum och duschar har reno­ver...
2017-10-30

Välj val­sedeln med den fleråriga sep­tem­ber­solrosen!

Det finns fler­åriga solrosor och de är mycket iögon­fallande. De blommar ganska sent på året, varför man brukar kalla dem för "höstsolrosor" eller "sep­tember­solrosor"....
2017-10-25

Informationsfolder ny stad i Segersäng

Foldern delas ut till alla hushåll i Segersängs by med omnejd
2017-10-24

Trafikmätning vid Sorunda Kyrkskola

Fordonsmätningen utfördes från 2017-10-11 kl. 14.30 till 2017-10-18 kl. 14.30. Fordonsmätaren monterades öster om busshållplatsen mellan kyrkan och skolan.
2017-10-23

Replik på insändare "Kommunens satsningar i Sorunda är många"

Liberalerna glömmer också bort att nämna att man varit med om att lägga ned två skolor i Sorunda; Stora Vika och Fagervik.
2017-10-18

Se debatten om ekonomisk redovisning av Stockholmsmarken

Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande om ekonomisk redovisning av den så kallade Stockholmsmarken.
2017-10-18

Se debatten om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning

Vi har frågat Barn- & utbildningsnämndens ordförande angående om lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommun.
2017-10-18

Se debatten om byte av bank

Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande angående byte av bank
2017-10-18

Se debatten om evakueringen av Tallbacka särskolas verksamhet

Vi har frågat Barn- & utbildningsnämndens ordförande om planen för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lo...
2017-10-03

Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng

Vi lyssnar på invånarna och vill veta vad Du tycker!
2017-09-20

Förmodligen en kväll som går till de Nynäs-historiska hävderna.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-09-20

Se debatten om sjukhusets ekonomi

Med anledning av förlusten på 33 miljoner kronor enligt årsredovisningen 2016 har vi ställt ett antal frågor om ekonomin.
2017-09-14

Hur många är många?

Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattninge...
2017-09-13

En fritidspolitikers vardag!

Handlingar till KF nästa vecka. 700 sidor som ska läsas igenom och sedan behandlas på varje partis gruppmöte några dagar innan KF. Är detta rimligt? Är det konstigt att det är svårt att rekry...
2017-09-11

Replik på insändare rörande resursfördelningen i vår kommun och frågan om att bilda nya kommuner

Frågan om att utreda nya kommuner lever och blir en del av valrörelsen 2018, om inte beslutet att utreda har fattats innan dess.
2017-09-10

Interpellation om byte av bank

När och hur togs beslutet att byta bank?
2017-09-10

Interpellation om tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun

Har samtliga rektorstjänster utlysts externt och tillsatts i konkurrens med andra sökande?
2017-09-10

Interpellation om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommuns grundskolor

Hur stor andel i procent av lärarna i grundskolan i vår kommun hade högskolepedagogisk utbildning läsåret 2016/17?
2017-09-07

Rekordmånga partier startas inför nästa val

Lokala frågor viktigare för väljarna
2017-09-01

Svar på interpellation om sjukhusets ekonomi

Hur många miljoner back ligger vi? 23 eller 33 miljoner?
2017-08-22

Har någon sett en motorväg?

År 2012 upp­märk­sammade vi kommun­ledningen på att besluts­underlaget var brist­fälligt när det gällde köpet av Stockholms­marken. Bl.a. var inte motor­vägen som i...
2017-08-21

Replik på insändare rörande väg 225

L och S har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225
2017-08-18

Trosa kommuns framgångs­recept

Verksamheter och utbud ska styras av medborgarnas behov och önskemål!
2017-08-13

Landsbygd och mindre orter lockar Stockholmare

När människor från andra delar av länet väljer att flytta till vår kommun så väljer man mindre orter och storstadsnära landsbygd.
2017-08-07

Vår kommun växer - landsbygden lockar!

Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna / församlingarna.
2017-07-04

Felaktiga påståenden om bössinsamlingen!

Vi offentliggör mailkonversationen som ledde fram till att insamlingen inte genomfördes. Läs och bedöm själv.
2017-06-30

Nynäshamn nuläge och vägar framåt - kartläggning och analys av effekterna av Norviks hamn

Möjligt med 3 000 nya arbeten på Södertörn till år 2030. 600 nya invånare i vår kommun (+50 nya/år) och 170 nya bostäder ( +14 / år).
2017-06-27

Skolinspektionens beslut efter uppföljning

Totalt 1 550 000 kronor i vite om bristerna inte har rättats till senast den 22 januari 2018.
2017-06-19

Remissvar rörande detaljplan för Kullsta 2 med flera

Förslaget ansluter inte till kommande fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn som fastlår att bebyggelse ska vara högst 3-4 våningar.
2017-06-15

Remissvar rörande Program för utvecklingen av Landfjärden

Vi välkomnar ambitionen att utveckla vår kommuns norra delar där vi bedömer att det finns en stor potential för framtida bostäder.
2017-06-14

Särskilt yttrande beträffande ärendet Taxa för kopia av allmän handling, Kf § 114, 2017-06-14

Vi är emot att vår kommun tar betalt för kopior av allmänna handlingar och vi röstade därför nej till beslutet som antogs av fullmäktige 2017-06-14.
2017-06-14

Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

I maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever. Idag äter eleverna i en matsal i ett närliggande äldreboende.
2017-06-05

Insändare i Nynäshamnsposten

Omöjligt veta om vår kommun är på rätt väg - replik på inlägg om vår kommun är på rätt väg
2017-06-04

Inter­pellation angående ekono­misk redo­visning av den s.k. Stock­holms­marken

Den 13 november 2012 fattade Nynäs­hamns kommun­fullmäk­tige beslut om att köpa dessa 49 fastig­heter, med en samman­lagd areal om ca 2 400 ha, för 255 mil­joner kronor.
2017-06-04

Varför ingen plan för särskolans mögelskadade lokaler?

Hur är det möjligt att vår kommun sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?
2017-06-04

Vi föreslår att alla partier ska vara med i valnämnden!

Bara 4 av 10 partier har plats i valnämnden.
2017-06-04

Vi föreslår att alla partier får vara med i valberedningen!

Bara 3 av 10 partier har plats i kommunfullmäktiges valberedning.
2017-06-04

Frågor om ekonomin rörande ”sjukhuset” m.fl.

Hur lång tid har vår kommun förbundit sig att garantera hyran för de utrymmen som inte hyrs ut?
2017-06-04

Motion angående att införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att SKL:s rekommendationer gällande mål- och resultatstyrningsmodell ska användas i vår kommun.
2017-06-02

Preliminär Mål & budget för 2018

Framtidsvision & Strategisk plan, Budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2021 för Nynäshamns kommun
2017-05-12

Yttrande rörande trafikförändringar i SL-trafiken i Nynäshamns kommun

Vi vill dessutom utreda ny busslinje Stora Vika - Ösmo, anropstyrning och nya infartsparkeringar.
2017-05-10

Inte går jag direkt stärkt i min tro på demokratin nu efter åtskilliga år på åhörarbänken

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-05-10

Vi yrkar att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden får en anmärkning

Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter samt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
2017-05-10

Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet

Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över BARN- & UTBILDNINGsnämnden samt Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden.
2017-05-10

Vi yrkar att Barn och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet

Under de sex år som Skollagen inte har följts har många elever lämnat skolan med en bristande utbildning vilket kan få långtgående konsekvenser för dessa ungdomars framtida liv.
2017-05-09

Jämförelse 2016

Granskning av indikatorer i "Mål och budget 2016" och "Årsredovisning 2016" för Nynäshamns kommun.
2017-05-04

Vi söker fler som vill påverka vår gemensamma framtid i vår kommun.

Vi välkomnar nya tankar och idéer om hur vår lokala framtid kan formas och framförallt hur barnomsorg, skola och äldreomsorg kan förbättras!
2017-04-30

Pressmeddelande - Namninsamling når ej målet

Att utreda två nya kommuner blir därför vår valfråga 2018.
2017-04-28

Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för kv Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1

Vi uppfattar att man i rubricerad handling har förbisett andra planer antagna för vår kommun, bl.a. den “Fördjupade översiktsplanen”, FÖP:en.
2017-04-23

Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 7 april

Finns det verkligen så mycket politik att diskutera i vår kommun så att vi behöver så här många politiker?”
2017-04-19

Bisarrt politiskt spel - eländiga mikrofoner.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-04-14

Gul och Glad Påsk

Önskar vi alla!
2017-04-12

Valet är lätt

Sorundanet
2017-04-10

Motion angående etiska riktlinjer för förtroendevalda

Det är viktigt att vi förtroendevalda upprätthåller respekten för varandra, att vi föregår med gott exempel och att vi vårdar vårt varumärke.
2017-03-22

Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 11 mars

Ranch har fel om arvoderade politiker
2017-03-20

Slutrapport Förbättringsarbete KSF - Arbetsgivaravdelningen

Public Partner har på uppdrag av kommunchefen under 2016 genomfört en översyn av stödfunktionerna som finns vid KSF avseende uppdrag, funktion och arbetssätt.
2017-03-13

Motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning

Förbättra den demokratiska insynen och transparensen i arvodesberedningen vars arbete har stor påverkan på samtliga partier.
2017-03-11

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.
2017-03-08

Väldigt olika saker den här gången, men i botten det gamla vanliga; fördelningen av tillgängliga resurser.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-03-08

Redovisning av partistöd för 2016

Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
2017-03-07

Yttrande över samrådshandling

Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, orten Nynäshamn, diarienummer 2010.0222
2017-03-06

Befolkning och folkökning 1950-2016

Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med Botkyrka och Haninge.
2017-03-03

Folkökning 2016

Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med andra skärgårdskommuner.
2017-03-01

En utredning av kommundelning kostar inte en massa pengar

Replik till Bertil Norrström
2017-02-28

Yttrande över fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn

Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn så den blir mer attraktiv för alla i hela vår kommun.
2017-02-27

Yttrande grönstrukturplan

Vi välkomnar ambitionen att utveckla naturupplevelserna för samtliga boende i hela vår kommun.
2017-02-24

Yttrande deponi

Vi anser att platsen för deponin är oacceptabel oavsett färdväg.
2017-02-21

Vansinnigt utreda nya kommuner!

Replik 2017-02-21 på insändare i Nynäshamnsposten den 13 februari;
2017-02-17

Namninsamling i helgen!

Kom och skriv på i Ösmo, Spångbro och orten Nynäshamn. Här hittar Du tiderna!
2017-02-16

Frihet och eget ansvar – parollen som blev sann

Innan kommun­delningen gick debatten het mellan Ja och Nej-sidan
2017-02-14

Utredning/Rapport

Status och underlag inför fortsatt arbete avseende skolstruktur Sorunda rektorsområde
2017-02-14

Mycket att utveckla i Stora Vika!

Stora Vika har alla möjligheter till positiv utveckling, men då måste den politiska ledningen visa vilja, engagemang och handlingskraft!
2017-02-10

Insändare om att utreda vår kommun

En oberoende utredning är bra för hela vår kommun!
2017-02-10

Två nya kommuner?

Läs mer!
2017-02-09

Rapport från länets bästa skolkommun!

Torsdagen den 9 februari var vi på studiebesök till Nykvarns kommun för att lära oss lite om hur de har lyckats få till en så bra skola.
2017-02-08

Snabbt avklarat igen!

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-02-07

Borgerlig opposition vill utreda kommundelning – ser motsättning mellan stad och land

En utredning bör undersöka om Nynäshamns kommun kan delas i två eller flera delar. Det föreslår (M), (C) och (KD).
2017-02-01

C + KD + M vill också utreda kommun­delning

Motionerar om hel­täckande utredning som kan ligga till grund för ett ev. framtida beslut att gå vidare i en process att dela Nynäs­hamns kommun.
2017-02-01

I år firar både Trosa och Gnesta 25-årsjubileum som egna kommuner

"Skilsmässan från Nyköping var som vilken bodelning som helst"
2017-01-19

Nedläggning av Vika skola

Beror på åratal av bristande resurser och försummelse!
2017-01-18

Gör undersökningen här och nu! Tar 1-2 minuter!

Varför är bara 19 000 av vår kommuns nästan 28 000 invånare listade på en vårdcentral i vår kommun?
2017-01-13

Namninsamling för att utreda två nya kommuner!

En utredning blir en grundlig genomlysning av hela vår kommun.
2017-01-11

Halleluja för ingenting

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-01-09

Inbjudan till årsmöte

Vi håller årsmöte söndagen den 26 mars kl 17.00 i Västerby bygdegård.
2017-01-03

Rösta GULT!

Oavsett politisk färg är Du välkommen att rösta gult i kommunvalet!
2016-12-22

God Jul och Gott Nytt År

Önskar vi alla!
2016-12-15

RAPPORT MSF Nynäshamns Kommun

Kartläggning av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) utförd av Gestaltpartner
2016-12-14

Snabbt överstökat.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-11-29

Bli medlem nu!

Var med och påverka utvecklingen i vår kommun. Första året gratis!
2016-11-28

Beställ talonger!

Saknar Ni talonger till namninsamlingen? Beställ här!
2016-11-27

Tack för Ert engagemang!

Tack alla som kommit till våra infomöten!. Vi hoppas Ni väljer att stödja namninsamlingen!
2016-11-24

Egendomligt möte om svåra ting

Intryck från Medborgardialog om skolans utveckling i Sorunda av Ingemar Carleman.
2016-11-21

Västerby bygdegård söndagen den 27 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!

Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-11-20

Tack för Ert engagemang!

Välkommen till Västerby bygdegård den 27/11 om Du inte kunde komma till Lisö.
2016-11-18

Utskick till hushållen i norra och centrala Sorunda

Vi påminner om det sista infomötet som hålls i Västerby bygdegård den 27 november kl 16. Välkomna!
2016-11-16

Halleluja för ingenting

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-11-15

Synpunkter efter samråd 10 november avseende områdena Fagervik och Fagersjö

Vi är positiva och har synpunkter som bör beaktas om planerna ska kunna förverkligas.
2016-11-14

Lägre medelålder i vår kommun än i riket och i nya kommuner.

Det påstås bero på ett hårt arbetsliv och mer alkohol, fetma och rökning.
2016-11-13

Är det positivt med mycket låga kostnader i vår kommuns verksamheter?

Vi oroar oss för att kostnadsjakten inverkar på kvaliteten. Nettokostnadsavvikelsen visar att vi spar på skola och omsorg.
2016-11-10

Extern utredning av arbetsmiljön klar

"Nynäshamnsandan" en grundorsak till kommunens problem – utredningen om arbetsmiljön klar
2016-11-09

Vad är Nynäshamnsandan?

Begreppet Nynäshamnsandan beskrivs i en rapport från 2016. Rapportens syfte var att belysa tillståndet i vår kommuns organisation och hur personalpolitiken tillämpas.
2016-11-08

Alliansens budget stödjer även utredning om kommun­delning

De vill även betala för att utreda en kommundelning, som Sorundanet tidigare har föreslagit,
2016-11-08

Sorundanet fortsätter insamling – vill utreda kommundelning av Nynäshamn

– Nu intensifierar vi insamlingen, säger Lena Dafgård (SN).
2016-11-08

Välkommen till Lisö bygdegård söndagen den 20 november kl 16.00!

Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-11-07

46 procentenheters skillnad mellan skolorna i årskurs 6

Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 46 procentenheter! I Vanstaskolan får 53% av eleverna i årskurs 6 godkända betyg i alla ämnen. I Svandammsskolans nästan 100%.
2016-11-06

30,1% påbörjade högskolestudier i vår kommun

För övriga kommuner i länet är siffran 50%. Dags att ta statistiken på allvar?
2016-11-04

Mål och Budget 2017

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2017. Ekonomisk plan 2018-2020 för Nynäshamns kommun.
2016-10-31

Lisö bygdegård, söndagen den 20 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!

Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-31

Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden

Både negativa och positiva konsekvenser vilka måste utredas noggrant.
2016-10-30

Tack för Ert engagemang!

Välkommen till Lisö bygdegård den 20/11 om Du inte kunde komma till Torö.
2016-10-27

UTKAST: Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden

Sista dag för yttrande rörande "Landsortsleden" är den 1 november 2016. Här är vårt utkast till yttrande. Välkommen med kommentarer och förbättringsförslag!
2016-10-26

Torö bygdegård, söndagen den 30 oktober kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!

Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-24

Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!

Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-23

Tack för Ert engagemang!

Välkommen till Torö den 30/10 om Du inte kunde komma till Segersäng.
2016-10-20

Landsbygdsprogram 2.2 för hela vår kommun

Vår kommun kan erbjuda ett unikt lantligt boende med levande landsbygd i omedelbar närhet till Stockholm.
2016-10-19

Samlat och effektivt.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-10-19

Erfarenheter från nya kommuner. Välkommen att lyssna, fråga och diskutera!

Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-18

Nybildade och mindre kommuner verkar ha en bra skola!

Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen 2015 i kommunerna Nynäshamn, Salem, Trosa och Nykvarn.
2016-10-12

Andelen elever som lämnar grundskolan med godkänt i alla ämnen ökar

En hjälteinsats i Sunnerbyskolan! Vansta, Via och Gröndal tappar.
2016-10-11

Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!

Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-10

Tack Stora Vika för uppslutning och engagemang!

Välkommen till Segersäng den 23/10 om Du inte kunde komma till Stora Vika.
2016-10-08

Small is beautiful!

Mindre kommuner är uppenbarligen effektivare än större; färre anställda samtidigt som medborgarna är nöjdare
2016-10-03

Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!

Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-02

Tack Nynäshamn för uppslutning och engagemang!

Om du inte kunde komma så är Du välkommen att anmäla Dig till Stora Vika den 7/10.
2016-09-30

Replik på insändare den 5 september i NynäshamnsPosten

Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen.
2016-09-27

F.d. kommunalråden Margareta Wallin, Trosa, och Christina Berlin, Nykvarn, delar med sig av sina erfarenheter av att bilda nya kommuner samt svarar på frågor.

Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-26

Tack Ösmo för uppslutning och engagemang!

Om du inte kunde komma så är Du välkommen till Nynäshamn den 2/10. Lyssna på erfarenheter och ställ frågor till de som bildat ny kommun.
2016-09-23

Bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns!

Att bilda två nya kommuner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.
2016-09-21

Förvirrat och segt.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-09-21

Debatt om landsbygdens utveckling och skolornas avveckling

Vad har den politiska ledningen för strategi när det gäller att utveckla den storstadsnära landsbygden i vår kommun, om det inte längre ska finnas skolor i närområdet?
2016-09-16

Anmäl Dig till mötet "Hur går det till att bilda nya kommuner?"

Kom och lyssna på hur man lyckades i Trosa och Salem. Ta del av erfarenheter och ställ frågor till de som var med!
2016-09-12

Nästa möte den 25/9 i Ösmo!

Många erfarenheter och mycket att lära från de som redan bildat ny kommun.
2016-09-12

Möte om kommundelning hölls i Sorunda

Intresserade sorundabor slog sig ned för att höra vad saken gäller.
2016-09-08

Bra och tydligt svar; 80% mer resurser till orten Nynäshamn jämfört med övriga delen av vår kommun.

Svar på interpellation om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning
2016-09-05

Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun!

Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-04

Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun!

Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-03

Orolig för ID-kapning?

Varför vi behöver Ditt personnummer och de alternativ vi erbjuder!
2016-09-02

Beställ fler talonger!

Fyll i formuläret så skickar vi en eller flera talonger till Dig!
2016-08-31

Nynäshamns kommun kan komma att delas

"Då skulle all administration bli dubbelt så dyr som idag. Då skulle det behövas två parallella kommunorganisationer, två kommunhus och två parallella administrativa stöd." Gamla motargument s...
2016-08-26

Ösmo, Torö & Sorunda samt Nya Nynäshamns stad?

Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.
2016-08-25

Pressmeddelande - bilda nya kommuner

Vi är nyfikna på om två nya kommuner är bättre än en gammal!
2016-08-25

(SN) samlar namn för kommundelning

Låt Torö, Sorunda och Ösmo få bilda en egen kommun. Det förslaget driver nu Sorundanet. En namninsamling för en folkomröstning pågår nu.
2016-08-25

Radio Stockholm P4

Vi skrev visst ett bra pressmeddelande?
2016-08-25

Sorundanet vill dela Nynäshamn i två kommuner

Ösmo, Torö och Sorunda ska bilda en egen kommun medan Nynäshamns stad blir en egen.
2016-08-24

I morgonsoffan på Bo-leva-etableramässan

Politiker, tjänstemän och företagare diskuterar aktuella näringslivsfrågor.
2016-08-17

Digital folder för mobil, läsplatta och dator!

Läs vår "efolder" direkt i din mobila enhet.
2016-08-16

Som tack bjuder vi på fika

Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg
2016-08-15

Två nya kommuner?

Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.
2016-08-15

Lekeberg blev egen kommun 1995

Gerhard Olsson (C) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.
2016-08-15

Knivsta blev egen kommun 2001

Lennart Lundberg, (KNU) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.
2016-08-15

Salem blev egen kommun 1983

Hans Jörlén, (C) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.
2016-08-13

Förslag till nya kommuner samt fördelning av invånare

52 procent bor i Nynäshamns stad och 48 procent bor i Ösmo, Torö och Sorunda.
2016-08-12

Antal invånare

Vår kommuns kartläggning av landsbygden redovisar 27 041 invånare 31/12 2014.
2016-08-11

Utbildningsnivå

Andelen av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning i Nynäshamns stad är 10 procentenheter lägre och i övriga delen av vår kommun 13 procentenheter lägre än i riket.
2016-08-10

Ohälsa

I Nynäshamns stad är andelen som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning 9%, d.v.s. 3 procentenheter högre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 6%, samma som i hela riket. Hälsan i Nynäshamns ...
2016-08-09

Andel förvärvsarbetande

I Nynäshamns stad är andelen förvärvsarbetande 75%, d.v.s. 6 procentenheter lägre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 81%. För hela riket är andelen förvärvsarbetande 77%.
2016-08-08

Inkomster

Medianinkomsten skiljer 15 000 kr/år mellan Nynäshamns stad och Ösmo, Torö & Sorunda.
2016-08-07

Stora skillnader i skolresultat inom vår kommun

Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 31 procentenheter! I Sunnerbyskolan får 58% av eleverna godkända betyg i alla ämnen vilket kan jämföras med Gröndalsskolans 89%.
2016-08-06

Har Du en fråga?

Skriv Din fråga här så får Du svar i FAQ-dokumentet!
2016-08-05

Saknar Du Din folder?

Fyll i namn, adress och telefonummer så skickar vi en folder till Dig!
2016-08-04

Vanliga frågor och svar

Här finner Du svaren på Dina och andras frågor
2016-07-08

Viktigt att förstå Ösmos och Sorundas historia

För beslutsfattare i Nynäshamns kommun är det bra att ha kunskap om Ösmos och Sorundas historia, anser Agneta Tjärnhammar (M) i ett debattsvar.
2016-06-16

Remissvar på betänkandet "Låt fler forma framtiden", SOU 2016:5

För att förbättra demokratin och öka delaktigheten föreslår vi att "Skilda valdagar" och "Teknisk valsamverkan" utreds ingående.
2016-06-15

Snabba bud och "Glad Sommar!"

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-06-14

Interpellation om Kultur- och fritidsnämndens resursfördelning

Varför avslogs ansökan? Vilka aktiviteter beviljades pengar, med hur mycket och på vilka grunder? Hur har pengarna fördelats geografisk inom vår kommun?
2016-06-02

Vi får svar på våra frågor om landsbygdens utveckling!

Ordförande i kommunstyrelsen svarar.
2016-05-31

Vi får svar på våra frågor om avveckling av Sorundas skolor!

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, BUN, svarar.
2016-05-30

Redovisning av partistöd 2015

Enligt kommunallagen ska alla partier redovisa vad skattemedlen (partistödet) använts till. Enkelt att göra och viktigt att föregå med gott exempel.
2016-05-11

Ordning på torpet, disciplinerat men polariserat

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-05-11

Sammanfattning av jämförelse

Mycket allvarligt och missledande att indikatorer som finns i "Mål och budget" saknas i "Årsredovisningen"
2016-05-11

Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet

Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över BARN- & UTBILDNINGsnämnden.
2016-05-11

Vi yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet

Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt icke lagenlig verksamhet, ...
2016-05-09

Minnesanteckningar från möte om skolornas framtid i Sorunda rektorsområde.

Bra uppslutning; ett fyrtiotal föräldrar, ansvariga politiker, förvaltnings- och skolpersonal deltog.
2016-05-08

Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning

Hur ska man kunna bedöma måluppfyllelsen med olika indikatorer?
2016-05-01

Interpellation angående landsbygdens utveckling och avveckling.

Landsbygdens utveckling ska ges särskilt fokus för att alla som bor i vår kommun ska ha jämlika förutsättningar att leva ett gott liv.
2016-05-01

Interpellation angående avveckling av skolor i Sorunda rektorsområde.

Är det korrekt att det planeras för nedläggning av Fagerviks och Vika skola och när kommer detta i så fall att ske?
2016-04-26

Förskoleklasserna i Stora Vika, Fagervik och Sunnerby flyttas till Kyrkskolan!

Anmäl Dig till möte om skolornas framtid i Sorunda rektorsområde.
2016-04-26

Möte om skolornas framtid i Sorunda rektorsområde

Alla förskoleklasser flyttas till Kyrkskolan och det ryktas om att skolor ska läggas ned.
2016-04-25

Yttrande över samråd angående inert-deponi vid Grödby

Tungmetallhaltigt avfall i anslutning till vattentäkt, försämrad trafiksäkerhet, ökat buller samt ökade utsläpp av avgaser talar mot en deponi.
2016-04-22

Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg

Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.
2016-04-21

Hjälp oss förbättra vårt yttrande angående deponi i Sorunda.

Synpunkter på deponin ska vara inne senast den 25 april 2016. Använd gärna vår text om Du tänker skriva ett eget yttrande!
2016-04-13

Virrigt värre.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-04-09

Inert deponi - Protokoll från samråd 2016-04-07

Offentligt samrådsmöte hölls i Fagervikskolans matsal den 7 april 2016. 27 personer deltog.
2016-04-07

Inert deponi - Presentation vid samråd 2016-04-07

Avbaningsmassor från Norvik har ingen avsättningen i närheten. Ca 750 000 kubikmeter "mjuka" massor som inte kan lagras inom Norviksområdet.
2016-04-04

Yttrande över remiss om förändringar i busstrafiken i vår kommun

Vi har svårt att se att indragning av busslinjer, fler byten och lägre turtäthet, skulle kunna öka antalet resenärer inom kollektivtrafiken och fler nöjdare kunder
2016-03-28

Skilda valdagar ökar utrymmet för frågor om skola, barn- och äldreomsorg.

Större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala politiker.
2016-03-16

Motigt för den styrande majoriteten.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-03-15

Stora skillnader i antal arbetslösa och antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd i vår kommun

Vill vi ha så här stora skillnader i vår kommun?
2016-03-14

Stora skillnader i hur många som arbetar och vad de tjänar i vår kommun

Vill vi ha det så här? Läs mer på sida 13 i vår kommuns kartläggning.
2016-03-09

Sverige är indelat i distrikt sedan den 1 januari 2016!

Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.
2016-03-03

Replik Landsbygdsutskottets insändare i NP 2016-02-19

Landsbygdsutskottet framför för oss nya och främmande uppgifter, vilka vi bemöter här.
2016-02-28

Yttrande över samrådshandling angående självreglerande tröskel i sjön Muskan, Ösmo

Brister i den demokratiska processen, avsaknad av alternativa lösningar och kostnader samt ointresse av förbättringsförslag.
2016-02-21

Tydliga skillnader i studieresultat mellan skolorna i vår kommun.

Vill vi ha det så? Läs mer på sida 23 i vår kommuns kartläggning.
2016-02-15

Tack för all inspiration, allt engagemang och alla förslag

Imponerande att så många kunde komma denna dag och tid!
2016-02-15

Presentation av Kommunstyrelsens Landsbygdsutskott i Nynäshamns kommun.

Effektmål, budget, tidplan, mm.
2016-02-12

Mötet genomförs planenligt trots 'Landsbygdsutskottets' avhopp.

Varmt välkommen!
2016-02-10

Fastnade på för låg detaljeringsnivå.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-02-09

Läs vårt Lands­bygds­program 2.1.

Bor Du i en mindre ort? På lands­bygden? Eller både och?
2016-02-06

Bor Du på Torö, Yxlö, Svärdsö, Herrö, Lisö eller på Landsort? Eller i Landfjärden, Segersäng, Lidatorp, Stora Vika, Sunnerby, Grödby eller Spångbro?

Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun!
2016-02-05

Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun

Idag distribuerades vår inbjudan till alla hushåll i kommundelarna Ösmo, Torö och Sorunda
2016-02-02

Välkommen till årsmöte!

Vi håller årsmöte den 20 mars kl 18.30 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2016-01-25

Den hemligstämplade Avonova-rapporten

Psykosocial kartläggning inom Sorunda rektorsområde.
2016-01-17

Kom och påverka Din och landsbygdens framtid!

Vi bjuder på kaffe och kaka till de som anmäler sin närvaro i förväg och senast den 12 februari.
2016-01-13

Intensivt och polariserat.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-01-13

Vi yrkar på återremiss för förslag till folkhälsostrategi

Det är viktigt att strategin verkligen bidrar till ökad VÅRD & OMSORG och att den, som ska ange inriktningen på folkhälsoarbetet under tio år, är väl genomtänkt och har tydliga, mätbara mål...
2016-01-13

Vi yrkar på avslag till förslaget att köpa fastigheterna Mejseln 11 och 12

Vi anser att köpeskillingen är alldeles för hög, riskerna för stora och att eventuella bostäder blir få och inte attraktiva.
2016-01-13

Vi yrkar på återremiss för platsvarumärket Nynäshamn.

Måste omfatta hela vår kommun! Varumärkes- och kärnlöftena måste bli tydligare samt lättare att använda för alla i hela vår kommun.
2015-12-21

Planering av kollektivtrafik

Riktlinjer från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.
2015-12-09

Lite historiskt kanske med tanke på BUN.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-12-09

Vår kommun bidrar inte med 5 000 kr till skyltar i Sorunda.

Ordförande i kommunstyrelsen menar att skyltarna är politiska!
2015-12-09

Skolvision 2025

Vår kommun står inför ett antal utmaningar för att bemöta den framtida skolorganisationens krav och behov.
2015-12-01

Svar på motion om revidering av policy för representation.

Kommunstyrelseförvaltningen anser det inte nu aktuellt att samordna uppvaktningsreglerna.
2015-11-30

Svar på vår interpellation om skyltar i Sorunda.

Kommunalrådet Anna Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen svarar.
2015-11-30

Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun

Utredningsrapport
2015-11-20

Sorundabor vill sätta upp egna vägskyltar

Foto: Birk Sollenius
2015-11-18

Mål och budget 2016 - 2019 - långt och intensivt

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-11-17

Delårsrapporten - raskt undanstökad

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-11-08

Mål och Budget 2016

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2016. Ekonomisk plan 2017-2019 för Nynäshamns kommun.
2015-11-08

Vi frågar om skyltning av Sorunda

Fullmäktige beslutade 2008 att initiera en diskussion med Vägverket i syfte att finna en lösning på frågan om skyltning av Sorunda.
2015-11-05

Landsbygdsprogram 2.0

Stort tack till alla invånare, föreningar, företagare och förtroendevalda som hjälpt till att förbättra vårt Landsbygdprogram!
2015-10-30

Remissvar nya förslaget till kommunallag

Vi avger eget remissvar eftersom vi inte givits möjlighet att påverka vår kommuns remissvar.
2015-10-14

Se debatten om miljonbidrag till Stadskärneförening

Varför har vår kommun betalat ut miljonbidrag till Stadskärneförening utan beslut i kommunfullmäktige?
2015-10-14

Vi yrkar återremiss

Läs hela yttrandet för § 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun.
2015-10-14

KF har vaknat ur sin sommardvala.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-10-14

Se debatten om Stockholmsmarken

Varför har vår kommun inte sökt lagfarter för 45 fastigheter som ingår i den s.k. Stockholms­marken?
2015-10-02

Svar på interpellation om Stockholmsmarken.

Pest eller kolera? När vi ställde frågan trodde vi på slarv. När vi läser svaret så inser vi att man medvetet väljer att inte följa lagen.
2015-09-30

Yttrande över samrådshandlingar

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad samråd 30 juni -30 september 2015
2015-09-16

Kortaste KF hittills. Avklarat på 48 minuter.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-09-07

Svar på interpellation om vår kommuns miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn.

Vi tackar för svaret. Vi bedömer att det inte finns någon vilja att öppet och transparent redovisa hur vår kommuns skattemedel används. Detta föder misstankar om att man har något att dölja. ...
2015-09-06

Interpellation om "Stockholmsmarken"

Varför har vår kommun inte ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k. Stockholmsmarken?
2015-08-31

Yttrande över samrådshandlingar

Detaljplan fär Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns tätort
2015-08-28

Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo

När vi läser samrådshandlingarna får vi intrycket av att vår kommun helt vill avhända sig ansvaret för drift, skötsel och underhåll
2015-08-20

Övertorneå har 4 640 invånare och dessutom landets femte största förmögenhet per invånare.

Utan att ha sålt vare sig bolag, mark eller skog så är förmögenheten 83 000 kronor per invånare! Man är övertygad om att kunna fortsätta driva kommunen framgångsrikt utan sammanslagning med...
2015-06-25

Yttrande över samrådshandlingar Floravägen; Postmästaren 2 m.fl.

Vi anser att detaljplanen ska följa översiktsplanen och anpassas för sortering av hushålls- och toalettavfall.
2015-06-21

Innehållsförteckning alla intryck!

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-06-10

Kort och summariskt

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-06-03

Frågor om vår kommuns miljonbidrag till Stadskärneföreningen

Den 9 april 2003 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige följande beslut: "att Nynäshamns kommun skall ingå som medlem i Nynäshamns stadskärneförening ekonomisk förening, samt att under tre år ...
2015-05-20

RAPPORT - Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund

Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikations­nummer: TRV 2014:142.
2015-05-20

Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542

Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikationsnummer: TRV 2014:143.
2015-04-14

Omöjligt att ena Ösmo och Sorunda

Staten tyckte att det vore rationellt. Men politiskt visade det sig 1949 vara en omöjlighet att ena Sorunda och Ösmo i en gemensam kommun.
2015-04-01

Svar på interpellation om reparation av vattenläcka

Vägföreningen och de boende fick ju bra svar. Undrar om kommunalrådet har rådgjort med kommunjuristen?
2015-03-30

Svar på interpellation om vår kommuns regler för skyltning av "inrättning"

Jaha! Istället för att ordna bra skyltning så ska skyltarna tas bort! En olycka i tankearbetet?
2015-03-26

Utvecklingsprogram för Stora Vika

Utvecklingsprogram för att kartlägga förutsättningar och föreslå hur Stora Vika bör utvecklas.
2015-03-26

Små skolor i utveckling

Små skolor är lika viktiga för tätorten som för landsbygden.
2015-03-01

Interpellation beträffande reparation av vattenläcka

Till kommunalrådet Daniel Adborn tillika ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden
2015-03-01

Interpellation beträffande vår kommuns regler för skyltning av "inrättning"

Bakgrunden till interpellationen är att företagarna som driver det nya apoteket i Ösmo har kontaktat oss för att få hjälp med formalian kring vägvisningsskyltar.
2015-01-14

Visst kan man tjäna bra som politiker!

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2014-12-10

Det är något skumt med demokratin i Nynäshamn.

Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2014-12-06

Replik Folkpartiet i Nynäshamnsposten

I en insändare den 18 november 2014 försöker Folkpartiet att förklara varför man väljer ett fortsatt samarbete med S och därmed omöjliggör ett maktskifte i vår kommun.
2014-12-01

Synpunkter rörande Järnvägsplan Stockholm-Norvik Hamn Industrispår Dnr TRV2013/37880

Ökat buller längs hela Nynäsbanan norrut och konflikt med pendeltågens tidtabell är några av våra invändningar.
2014-11-11

Mål och Budget 2015

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun.
2014-10-31

Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen.

Nynäshamns tätort Samråd 1 juli - 31 oktober 2014.
2014-10-30

Yttrande rörande verksamheter i Stora Vika kalkbrott

Stora Vikas unika miljö kan bli en av de största attraktionerna i vår kommun. I stället planeras en soptipp.
2014-10-17

Ett urbant tolkningsföreträde?

En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy. Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014.
2014-10-01

Skolhusutredningen - inventering och strategier för barnomsorg och skolor

Förskolor och grundskolor i vår kommun står inför ett antal utmaningar för att möta framtidens behov.
2014-09-29

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018.

Tveka inte att kontakta någon av oss om det är något Du vill ta upp eller undrar över!
2014-09-28

Hur många mandat har Sorundanet?

Rätt svar är 3 mandat! Det finns totalt 41 mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har 11, Moderaterna har 10 och Sverigedemokraterna har 4. Folkpartiet, Miljöpartiet, Sorundane...
2014-09-10

Debatt om mögel i förskolorna

Vår kommunledning svarar på frågor som ställdes i en interpellation 2014-05-29
2014-09-10

Debatt om varför Sunnerbyskolan fortfarande saknar matsal

Fem år efter beslut - varken aula eller matsal i Sunnerbyskolan!
2014-09-10

Obefintligt beslutsunderlag drabbar bostadsrättsförening i 94-miljonersaffär.

Vi beklagar att bostadsrättsföreningen Ribbans medlemmar har blivit drabbade av att det saknas underlag för beslut.
2014-09-05

Kommuner överskattar befolkningstillväxt

Det får konsekvenser för den kommunala servicen, menar nationalekonomen Sara Agemark från Ösmo.
2014-09-04

Lena Dafgård: Expertresurs skola och IKT

Fritidspolitiker som sköter sitt politiska engagemang vid sidan av arbete och forskning.
2014-09-03

Lena Dafgård

Hämta högupplöst bild!
2014-08-22

Särtryck från Tullinge­partiets tidning inför valet 2014

Varför blev det bättre med en egen kommun? Här berättar ledande politiker från kommuner som frigjort sig.
2014-08-21

Vad vi vill utveckla i hela kommunen!

Vi presenterar hur vi vill utveckla hela vår kommun till den plats där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
2014-08-01

Vi finns på Facebook!

Från och med augusti 2014 finner Du vårt nyhetsflöde på Facebook. Klicka här för att komma dit.
2014-08-01

Vi svarar på enkät från Hyresgästföreningen

Vinsten från Nynäshamnsbostäder ska återinvesteras i underhåll av befintliga fastigheter samt nybyggnation av nya bostäder.
2014-07-18

Vi svarar på enkät

Nynäshamns Naturskyddsförening och Nynäshamns Ungdomsfullmäktige har skickat ut en enkät till partierna.
2014-07-14

Vi vill bevara Ringvägen / Strandvägen

Ringvägen / Strandvägen är ett av de vackraste områdena och med mycket hög attraktionskraft.
2014-07-02

Per Ranch

Hämta högupplöst bild!
2014-06-15

Olagligt använda VA-pengar till skatepark.

Vi överklagar till förvaltningsrätten.
2014-06-11

Nynäshamns kommuns E strategi

Ambitionsnivån är obefintlig; fyra sidor, innehåller inga konkreta förslag och ingen tidplan.
2014-05-31

Fem år efter beslut - fortfarande ingen aula eller matsal i Sunnerbyskolan!

Vi vill ha svar av vår kommunledning!
2014-05-30

Fem år efter beslut - fortfarande ingen välkomstskylt på väg 549!

Vi vill ha svar av vår kommunledning!
2014-05-29

Varför mögel i Nynäshamns förskolor

Vi vill ha svar av vår kommunledning!
2014-05-28

Mål och budget 2015.

Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun
2014-05-20

Prova vår nya app!

Nu har vi mobilanpassat vår hemsida. Prova nå den med QR-koden och Din smartphone!
2014-05-09

Två nya pigga kommuner?

Inbjudan till informationsmöte om att utreda nybildning av kommuner
2014-05-03

Gällande VA-Plan och yttranden

Länkar till gällande VA-plan samt yttranden från Länsstyrelsen, Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund och från oss.
2014-04-24

Medborgardialog om att bilda nya kommuner

Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!
2014-04-23

(SN) ordnar möte om kommundelning

Sorundanet går vidare med sin idé om att dela upp Nynäshamns kommun. I maj ordnar partiet ett möte där kommundelning ska diskuteras.
2014-04-22

Medborgardialog om att bilda två nya kommuner

Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!
2014-04-19

Inbjudan till infomöte den 19 maj 2014.

Välkommen till informationsmöte om hur man skapar två nya pigga kommuner!
2014-04-18

Vår valsedel för 2014 är klar

Vi är nu sammanlagt 18 personer - en ökning med 80%!
2014-04-17

Marginal­intäkter vid befolknings­förändring

PM från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (numera SKR).
2014-04-08

Folkpartiet och demokratin.

Kan Folkpartiet berätta för oss vilka investeringar man gjort utanför Nynäshamns tätort sedan man kom till makten?
2014-03-25

Sorunda kan lämna Nynäshamn

Vi bedömer att Sorunda skulle klara sig bättre utan orten Nynäshamn.
2014-03-20

Medborgardialog om att bilda två nya kommuner

Vad tycker Du om att bilda två nya kommuner?
2014-03-19

Nya kommuner - frågor och svar

Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning...
2014-03-18

Vi vill utreda att bilda två nya kommuner

Hela vår kommun måste få utvecklas positivt samt att resurser fördelas över hela vår kommun
2014-03-09

Nynäshamn når inte målet 2013

Samtidigt växer grannkommunerna så det knakar och Sverige upplever den största folkökningen på 70 år. Varför inte vår kommun?
2014-03-02

8 promilles folkökning 2013.

Nynäshamn missar målet om 1-2 procent för 6:e gången på 10 år. Varför?
2014-03-02

Frågor om verksamheten i Nynäshamns Stadskärneförening.

Finns planer på att öka attraktionskraften och lönsamheten för företagare och fastighetsägare i flera centra i vår kommun och i så fall var finner man mer information om aktiviter, tidplan och...
2014-02-27

Nynäshamns kommun svarar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika.

Vi trodde i vår enfald att vår kommun är en ekokommun. Men nu säger man att man strävar efter att vår kommun ska bli en ekokommun! Någon som blir klokare av det här svaret?
2014-02-12

Därför sa vi nej till försäljningen av Nynäshamnsbostäders lägenheter

Inget försäljningsuppdrag från ägaren och inga bra svar om värderingen.
2014-02-12

Då bondebygd och hamnstad blev ett

En nödvändighet eller ovälkommen toppstyrning från riksdagen?
2014-01-31

Vi frågar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika

Finns det miljöskadliga ämnen och gifter kvar från tidigare verksamheter och är det ofarligt att bo i Stora Vika för nuvarande och kommande generationer?
2014-01-31

Vi frågar om begränsning av utlåning av e-böcker

Forskning visar att tillgången på böcker är betydelsefullt för elevers framgång i skolan. Varför begränsa elevernas möjligheter till att läsa e-böcker?
2014-01-31

Vi frågar om försäljning av Nynäshamnsbostäders lägenheter.

Vem har gett bostadsbolagets styrelse i uppdrag att arbeta med försäljningen, hur är uppdraget dokumenterat och hur har värderingen gått till?
2014-01-20

Välkommen till årsmöte!

Vi håller årsmöte den 30 mars kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2014-01-18

Varför växer inte Nynäshamns kommun

Saknar kommunledningen insikt och handlingskraft för att få hela vår kommun att utvecklas positivt?
2013-12-30

Se över vår kommuns policy för representation

Vi vill att samtliga frågor som rör representation, gåvor m.m. till kommunanställda och förtroendevalda förs in i policyn.
2013-12-15

Debatt med FP: Folkökningen som vanligt strax över 1%.

Vår kommun fortsätter att halka efter grannarna Haninge och Botkyrka.
2013-12-01

Vi frågar om Workshop väg 225

Varför bjöds inte privat­personer in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, orga­nis­atio...
2013-11-04

Vi är aktivaste oppositionspartiet!

Vi tackar Socialdemokratisk kommunpolitiker för berömmet! Lite sparkar får vi också som väntat!
2013-11-02

Vi frågar om demokratiska brister i budgetarbetet.

Vi undrar varför inte demokratiskt fattade beslut följs, vilket innebär att alla partier ska få tillgång till samma information när det gäller budgetförutsättningar?
2013-10-26

Hela repliken som NP kortade ned!

Vår andra replik till Moderata opposi­tions­rådet i Nynäs­hamn kortades ned till oigen­känn­lighet av Nynäshamns­posten 2013-10-25 Läs hela här.
2013-10-18

Moderaternas argument tryter, då skyller man på oss!

Replik på Moderata opposi­tions­rådet i Nynäshamn angrepp i Nynäshamns­posten 2013-10-01
2013-10-15

Vårt förslag till Mål och Budget för 2014

samt Framtidsvision, Strategisk plan och Ekonomisk plan 2015-2017.
2013-10-07

Trafikmätning Fagerviks skola

Topphastigshy;heten var 116 km/h och under skolshy;tid var rekordet 79 km/h visar vår trafikräkning! Vår kommun och Trafik­verket borde göra något tillshy;sammans!
2013-09-16

Vi yttrar oss om VA-plan.

Miljardinvestering med kort remisstid, kostsamt, oklar miljönytta, ingen budget och inga ambitioner för stora delar av vår kommun. Gör om, gör rätt!
2013-09-01

Vi engagerar oss i Stora Vika.

Kalkbrottet i Stora Vika är en förtrollad plats som kräver en omfattande miljöinventering! Flera verksamheter med stor miljöpåverkan har varit belägna här.
2013-08-20

I Nynäshamn är det kutym att fira kommunalrådet trots usel ekonomi!

I andra kommuner undviker man denna typ av privat-offentliga tillställningar p.g.a. kritik från skatteverket.
2013-08-01

Kommunalrådet fyller 40 år!

Vi firar med festlig medelhavsbuffé på Skärgårdshotellet - Varmt välkomna!
2013-05-26

Kommunalrådet är vårdslös med sanningen.

Fokusera på vår kommuns problem i stället för att blanda bort korten och angripa oss fritidspolitiker!
2013-05-19

Vi analyserar Kommunalrådets insändare i NP 2013-05-14.

Vi ogillar lögner - vi arbetar med sakfrågor och fakta.
2013-04-10

Vi lanserar landsbygdsprogram för vår kommun!

Prioriterade satsningar för landsbygdens utveckling i hela vår kommun. Många invånare upplever att de bor på landet och många har flyttat hit med en dröm om att leva på landet.
2013-01-30

Välkommen till årsmöte!

Vi har årsmöte den 10/3 kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2013-01-07

Trafikmätning Grödby

Trafiken har ökat med 90% enligt vår trafikmätning! Vi vill se belysning och trottoarer!
2012-12-20

Vi önskar alla en God Jul 2012!

Året slutade bra, vår kommun återinför hastighetsbegränsningen 30 km/h i Grödby. Nu känns det lugnare att ta helgledigt!
2012-12-12

Vår kommun avslår förslag om alkobom vid Nicksta Camping.

Vi vill förbättra trafik­säkerheten i hela vår kommun. Ett prob­lem är ratt­onykterhet. Ibland blir det festande och alkohol­förtäring på camping­platser. Bil­körning ...
2012-12-12

Debatt om obekväma medarbetare

Vi frågar om det finns eller har funnits anställda som "köpts ut" av vår kommun av olika anledningar.
2012-12-12

Vår kommun avslår förslag om alkobom i hamnen

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun. Ett problem är rattonykterhet. Vi menar att onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort problem och att det hänt flera olyckor i vå...
2012-12-11

Vår kommun backar och återinför 30 km/h i Grödby!

Nynäshamns miljö och samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att upphäva beslutet att höja hastigheten genom Grödby. Sorundanet frågar sig varför man inte tänkte till innan - att hålla på så h...
2012-11-27

Protestlistor!

Det ligger listor i Grödby kiosk fr.o.m. den 27 november 2012. Det är många som går här i mörkret utan trottoar eller belysning. Behåll 30 km/h! Skriv på om Du vill protestera mot hastighetsh...
2012-11-14

Sorundanets MÅL OCH BUDGET 2013.

Framtidsvision, strategisk plan, budget 2013 samt ekonomisk plan 2014-2016.
2012-11-13

Vårt yttrande rörande köpet av av mark för 1/4 miljard kronor av Stockholms kommun

Beslutsunderlaget innehållet allvarliga brister. Avsaknad av fakta gör det omöjligt att bedöma om köpet bör genomföras eller ej.
2012-11-07

Trafikverkets framställan.

Här är Trafikverkets framställan om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning utmed väg 542, 543 och 546 i anslutning till tätbebyggt område Grödby inom Nynäshamns kommun.
2012-10-17

Översiktsplan, ÖP, för Nynäshamns kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 17 oktober 2012.
2012-10-09

Interpellation angående obekväma medarbetare

Det har nyligen rapporterats i media om att det har skett en kraftig ökning under senare år av utbetalningar från arbetsgivare som enkelt vill bli av med anställda där man har eller haft samarbet...
2012-09-11

Vår kommun vill höja hastigheten i Grödby!

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning föreslår att höja hastigheten genom Grödby på Segersängsvägen, väg 546. Anledningen är att 40 km/h gäller i Ösmo och Nynäshamns tätorter. I Ösmo ...
2012-06-13

Kommunalrådet fortsätter skylla ifrån sig.

Den politiska ledningen i vår kommun fortsätter att skylla på markägarna när det gäller GC-väg Grödby-Sunnerby. Dags att personligen be om ursäkt anser vi.
2012-06-12

FP och S avslår vår motion om GC-väg längs väg 225

En utbyggnad enligt motionen är inte aktuell inom över­skådlig tid. GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn prioriteras.
2012-05-24

Gång- och cykelvägar i hela vår kommun?

Vi bjuder in till diskussion den 30 maj kl 19.00 i Sorunda Bygdegård. Välkomna!
2012-05-14

Hopp för GC-väg mellan Grödby och Sunnerby!

Pengarna är inte problemet, markägarna vill inte, säger kommunalrådet. Alla politiker i KF ställer sig positiva till gång- och cykelväg om markägarna kan övertalas. Sorundanet uppmanas kontak...
2012-05-10

Norvik – en blivande miljöbomb och ett ekonomiskt fiasko

30 år försent och minst 20 år för tidigt menar Leif Kristensen med 40 år i transport- och speditionsbranschen.
2012-05-09

Vår kommun tar inget ansvar för GC-väg på landsbygden

Väldigt tydligt svar tyvärr. Vår kommun bör i första hand åtgärda och finansiera de brister som finns i orterna Ösmo och Nynäshamn.
2012-03-26

Vår kommun svarar om tomma lokaler

Vi får svar på fråga om de lokaler som vår kommun inte använder men betalar hyra för.
2012-03-18

Sorundanets styrelse konstituerar sig

Direkt efter årsmötet konstituerade sig Sorundanets styrelse. Läs protokollet här!
2012-03-18

Protokoll från vårt årsmöte

Vi hade årsmöte Söndagen den 18 mars kl 16 i Västerby Bygdegård. Läs protokollet här!
2012-03-07

Avslag på vår motion om Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten, ISA.

Svaret innehåller en mängd faktafel om bl.a. kostnaden för systemet. Man blandar också ihop trafiksäkerhet med "sparsam körning"!
2012-02-26

Interpellation om tomma lokaler

Vi frågar om de tomma lokaler som vår kommun betalar för
2012-02-26

Interpellation Alkärrsplan

Vi frågar om aktieägaravtalet rörande Alkärrsplan
2012-02-21

Revisorerna i Nynäshamns kommun

Uppdraget som revisor, mål och uppdrag, en självständig och oberoende roll, mm
2012-02-17

SMOHF om vår kommuns VA-strategi

Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund yttrar sig över vår kommuns VA-strategi.
2012-02-17

Länsstyrelsen om vår kommuns VA-strategi

Länsstyrelsen i Stockholm yttrar sig över Nynäshamns kommuns VA-strategi
2012-02-13

Bygga på landet

Råd och tips till dig som vill bygga på landet
2012-02-12

Välkommen till årsmöte!

Vi har årsmöte den 18/3 kl 16.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2012-02-08

Vårt förslag om demokratiskt budgetarbete vinner gehör

Kommunfullätiktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till att samtliga partier kommer att under februari 2012 bjudas in till temadagar med syftet att alla partier ska få gemensamma plane...
2012-02-08

Nynäshamns sjukhus - ekonomi?

Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag?
2012-01-25

Vi deltar på hearing om skärgården

Hearingen anordnad av Södra Skärgårdens intresseförening på Dalarö.
2012-01-23

Vi yttrar oss över vår kommuns VA-strategi

Omodern, storskalig och centraliserad är vår sammanfattning.
2012-01-23

Debattartikel om GC-väg

Är GC-väg mellan Kvarnängen och Älgviken rätt prioritering?
2012-01-11

Vi frågar om ekonomin för Nynäshamns sjukhus

Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag och hur ser den ekonomiska redovisningen ut för sjukhusfastigheten samt Nynäshamn 2:1?
2012-01-07

Synpunkter på Trafikplan för vår kommun

Vi delar visionen men saknar en handlingsplan, budget och tidplan för hela vår kommun inklusive alla mindre orter och landsbygden.
2011-12-28

Vi frågar om "sjukhuset"

Hur ser den ekonomiska redovisningen ut för sjukhusfastigheten samt Nynäshamn 2:1?
2011-12-14

Nynäshamn inför märklig policy / regel

Policyn var egentligen en regel! Och vad händer om någon bryter mot regeln? Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP) och Miriam Malm (V) yrkade på återremiss.
2011-12-14

Nynäshamn avvecklar konsument­vägledningen

Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP), Sverre Launy (V) och Eva Dannstedt-Branting (MP) yrkade på återremiss.
2011-12-14

Vi startar kanal på YouTube

Vi hoppas kanalen underlättar för Dig som vill följa den kommunala debatten.
2011-12-09

Insändare i Nynäshamnsposten

(S) och (FP) lägger ned konsument­vägledningen?
2011-11-21

Trafikmätning Segersäng

Trafiken har ökat med mer än 400% sedan Segersäng byggdes ut och motorvägen kom till enligt vår räkning!
2011-11-08

(S) och (FP) vill inte ha lokala kommun­dels­kontor

För ökad demokrati och service har vi föreslagit lokala kommun­dels­kontor.
2011-11-08

Ligger vår kommun i framkant?

(S) och (FP) vill inte ha digitala handlingar
2011-11-05

Vårt förslag till mål och budget 2012-15

Vi satsar resurser på demokrati, skola och trafiksäkerhet. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.
2011-11-02

Vi föreslår samåkning

Motion om samåkningstjänst föreslås utredas
2011-09-30

Sorundanets synpunkter på ny Översiktsplan

Vi är bekymrade över diskrepansen mellan vår kommuns och landstingets bedömning av befolkningstillväxten.
2011-09-26

Väg 225 är en av Sveriges 55 farligaste vägar

På dessa vägar dör hundra­tals människor varje år.
2011-09-15

Positivt om samåkning?

Sorundanets förslag om samåkning får stöd
2011-09-14

Skönhetsråd inget för vår kommun

Kommunledningen avslår Sorundanets förslag om skönhetsråd!
2011-09-14

Förslag om skönhetsråd

Se debatten om ett fristående skönhetsråd
2011-09-14

Nyinflyttad? Anmäl Dig till guidad busstur!

Vår kommun bjuder nyinflyttade på en gratis guidad busstur runt hela vår kommun, en gång på våren och en gång på hösten.
2011-06-17

Spännande läsning tycker vi

Kommunledningens ekonomiska plan för 2013-2015
2011-06-16

Gång- och cykelplan

Reviderad gång- och cykelplan antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2011
2011-06-15

Vi ogillar bussning av skolbarn

Se debatten om bussning av elever från Stora Vika!
2011-06-14

Bussning något nödvändigt ont?

Svar om bussning av elever från Stora Vika Skola
2011-05-27

Avslag på motion

Kommunledningen vill inte ha fristående och rådgivande skönhetsråd!
2011-05-17

Debattartikel av Tage Jonevad införd i Nynäshamnsposten tisdagen den 17 maj 2011

Ett bemötande av innehållet i debattinlägg från Anna Ljungdell och Leif Stenquist ang. vår kommuns vattenförsörjning och fördelning av kostnader.
2011-05-16

Succé för vårt förslag om guidade bussturer!

Nyinflyttade bjuds på en gratis guidad busstur runt vår kommun.
2011-05-11

Vårt förslag om infravärme genomförs!

Nynäshamns kommun VILL(!) ha infravärme på äldreboendet Rosengården.
2011-05-11

Skriftligt svar ang. bättre belysning på Rosengårdens äldreboende!

Nynäshamns kommun vill inte ha bättre belysning på äldreboendet Rosengården.
2011-05-11

Kommunfullmäktige 2011-05-11

Vi vill ha infravärme på balkongerna på Rosengårdens äldredreboende
2011-05-08

Vi frågar om bussning av elever från Stora Vika skola.

Att bussa elever från Stora Vika skola till Kyrkskolan resp. Sunnerbyskolan kostar mer och innebär en försämring för skolbarnen.
2011-05-07

Analys av befolkningsutveckling

Växer vår kommun verkligen så det knakar? Vi har analyserat statistik från 1950 till 2010. Vår kommun hänger inte med grannarna Haninge och Botkyrka. Vad ska vi göra?
2011-05-04

Vi svarar på insändare om höjningen av VA-taxan.

Anslutningen till Stockholms vatten berör endast en del av vår kommun och reservvattenförsörjningen fortfarande inte löst. Risk för ytterligare höjningar inom en nära framtid.
2011-04-13

Se debatten om bonus i skolorna!

Vi frågar oss om det verkligen är rimligt att bonus betalas ut till de skolor som sparat pengar men inte har nått de pedagogiska målen?
2011-03-18

FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden.

Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?
2011-03-11

Debattartikel i Nynäshamsposten

Cykelvägfrågan ett (FP)-problem
2011-03-09

Nynäshamns kommun svarar

Interpellation/fråga om bonus (resultatbaserade styrsystemet) i skolan
2011-02-22

Tack alla i hela vår kommun för valresultatet

Tack vare väljarnas förtroende blev valet 2010 en fantastisk framgång för Sorundanet. Vi ökade i alla valkretsar, fick 2 mandat i kommunfullmäktige och ännu större möjlighet att påverka.
2011-02-09

Svar på fråga om fakta i budgetdebatten.

Vår kommentar är att det saknas vilja och engagemang hos vår politiska ledning för att bygga GC-vägar i hela vår kommun.
2011-02-09

Tidplan & budget för utbyggnad av GC-vägar

26 miljoner kronor kostar det vår kommun att bygga GC-väg mellan Ösmo och Frölunda samt mellan Sunnerby & Grödby. Om bara viljan fanns!
2011-02-09

Se debatten om GC-vägar längs 225:an!

Folkpartiet Liberalerna är beredda att vänta 10-15 år!
2011-02-07

Vi föreslår GC-väg Spångbro-Frölunda

Motion angående byggande av gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda
2011-02-04

Bonus till lärare - i linje med skollagen?

Interpellation angående det resultatbaserade styrsystemet - bonussystemet - i vår kommuns skolor. Bonusen till lärarna baseras på ekonomiska mål inte på lärande!
2011-01-25

Positiv respons på vår motion om Rosengården.

Rosengårdens balkong får infravärme! Balkongen kan utnyttjas mer under vår och höst vilket bedöms höja välbefinnande och trivsel.
2011-01-17

Trafikverket besöker vår kommun

Åtgärdsplaneringen 2010-2021 och fokus på genom­förande­planering och upp­följning!
2011-01-17

Minnes­anteck­ningar från Trafik­verkets besök till vår kommun

Anna Ljungdell hälsade väl­kommen. Då hon hade förhinder att närvara vid hela mötet...
2011-01-13

Årsmöte 20/3 kl 16 i Västerby Bygdegård

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2011-01-12

Se debatten om skolinspektionens tillsyn

Se den tuffa men värdiga och faktabaserade debatten om skolinspektionens tillsyn av vår kommuns skolor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.
2011-01-12

Se debatten om de digitala handlingarna

De verkar finnas men inte alla och ingen vet vilka som finns och inte finns!
2011-01-10

Läs svaret angående skolinspektionens tillsyn

Ett omfattande dokument men få svar på våra frågor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.
2010-12-08

Svar om var digitala KF-dokument finns.

Ett mycket kort och koncist svar men tyvärr var det fel. Alla handlingar finns uppenbarligen inte på webben.
2010-12-08

Se när vi efterfrågar fakta och digitala handlingar.

Här efterfrågar vi uppgifter i budgetdebatten och var de digitala handlingar till KF finns. Hur räknar man och var finns kompletta digitala handlingar på webben?
2010-12-07

Vi frågar om fakta bakom påstående i KF

Ordförande i miljö och Samhällsbyggnadsnämnden påstod under budgetdebatten att Sorundanets utbyggnad av GC-vägar kostar vår kommun 100 miljoner kr! Hur räknar han?
2010-12-06

Vi frågar om var digitala KF-dokument finns

Inför KF läggs det upp digitala handlingar på vår kommuns hemsida. Dock inte alla handlingar - man har olika beslutsunderlag utan att veta om det!
2010-11-30

Sorundanets förslag till mål och budget 2011

Vi satsar resurser på skolan, demokratin och cykelvägar på landsbygden. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.
2010-11-28

Vi frågar om skolinspektionens tillsyn av skolan

Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot grundskolan i vår kommun. Vi frågar om vilka åtgärder som planeras att genomföras.
2010-11-21

I december 2006 föreslog vi att KFs sammanträden skulle sändas på Internet.

I april 2010 blev det verklighet - följ oss i Kommunfullmäktiges debatter.
2010-11-09

Vi frågade kommunstyrelsens ordförande om kartor

Varför visar varken kartan i golvet eller papperskartan i kommunhusets entré; hela vår kommun?
2010-10-28

Synpunkter på detaljplan för Fjället/Mörbyvägen

Vi anser bl.a. att bebyggelsen bör anpassas bättre till omgivningen samt att ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv f.n. saknas.
2010-09-27

Ny valframgång tack vare väljarnas förtroende! Vi ökade i alla valkretsar.

Vi blev det tredje största partiet i kommundel Sorunda och får två mandat i Kommunfullmäktige.
2010-09-20

3:e störst i valdistrikt Nynäshamn 20!

Vi tackar Dig som röstade på oss!
2010-09-17

Naturvårdsverket dissar containerhamnen!

Man avstyrker ansökan med hänvisning till bl.a. brister i ansökningshandlingarna.
2010-09-15

Välkommen på vår valvaka.

Vi samlas runt kl 20 på Sorunda Restaurang och håller på till midnatt. Kom med och ät en god middag tillsammans med oss!
2010-09-12

Debattartikel om ridsportens framtid i vår kommun.

Vi hoppas det blir en bred debatt och att frågan kommer upp på den politiska agendan.
2010-09-08

Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik.

Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!
2010-09-08

Vi vill se en ny grafisk profil!

Nynäshamns kommun vill inte förnya den grafiska profilen så att den speglar hela vår kommun.
2010-09-07

Vår kommuns kartor visar inte hela vår kommun!

Kommuninvånare tipsade om att kartan i golvet i kommunhusets entré saknar den norra kommundelen. Papperskartan i receptionen likaså!
2010-08-23

Vi deltar i skoldebatt 25/8 i Gröndalsskolan.

Vi tackar Lärarförbundet för att de bjöd in oss i god demokratisk anda. Vi är glada att få redovisa hur vi tror att skolfrågorna kan lösas.
2010-08-14

Vi föreslår lokala kommundels­kontor för bättre demokrati

Vi tror att närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommun­politiker och tjänstemän stärker demokratin och invånarnas delaktighet.
2010-08-14

Vi föreslår alkobom vid campingplats

Vi vill öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör ut från campingplatser och kommer ut på vägnätet.
2010-08-12

Rosengårdens balkong behöver infravärme!

De boende kan utnyttja balkongen mer under vår och höst vilket rimligen bör höja deras välbefinnande och trivsel.
2010-08-10

Vi föreslår alkobom vid utlandsfärjorna

Vi vill öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör av färjorna och kommer ut på vägnätet.
2010-08-10

Vad vi gjort sedan valet 2006

Vad vi gjort under senaste mandatperioden d.v.s från 2006 till 2010.
2010-08-09

Vi föreslår GC-väg mellan Grödby och Sunnerby

Vi vill öka trafiksäkerheten, minska olycksrisken, minska bilberoendet, minska miljöbelastningen och främja folkhälsan.
2010-07-09

Kammarkollegiet dissar containerhamnen!

Man menar att Stockholms hamnars ansökan innehåller felaktigheter, osäkerheter och bygger på antaganden som saknar verklighetsförankring!
2010-07-05

Vi vill se över antalet kommunalråd och deras arvoden

Vår kommun har många kommunalråd jämfört med grannkommunerna. Pengarna behövs till mycket annat i verksamheten.
2010-06-28

Länsstyrelsen hissar containerhamnen

Vi tolkar det som att Länsstyrelsen har ändrat uppfattning från tidigare samrådsyttrande (2007-05-14). Man kan undra varför?
2010-06-07

260 miljoner kr till cykelvägar - i Haninge

Haninge har 3 gånger fler invånare än vår kommun och med samma ambitionsnivå borde en cykelplan i vår kommun omfatta 80-90 miljoner.
2010-06-01

Rätta svaren på frågorna under Ösmo marknad

Sorundanet gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare. Presentkort och trisslotter skickas med brev till pristagarna.
2010-05-28

Här finner Du vår kalender

Här kan Du se vilka aktiviteter vi deltar i. Välkommen att höra av Dig om Du vill vara med på något!
2010-05-25

Södertäljemodellen - Enskilda avlopp i kretslopp

Södertälje kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Institutet för jordbruk och miljöteknik har tagit fram den här modellen.
2010-05-21

Sammanställning på vad vi gjort sedan valet

Vi är stolta över allt vi gjort sedan förra valet och kan se våra väljare i ögonen. Jämför gärna med vad de övriga partier har gjort.
2010-05-09

Besök oss på Ösmo marknad 29 och 30 maj

Kom och tala om hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Enkel och rolig tävling för hela familjen om vår kommun med fina priser.
2010-05-08

Insändare

Fler och fler stöder GC-vägar på landsbygden
2010-04-28

Handlingsprogram inför valet 2010

Här finner Du en sammanställning på vad vi vill och tänker göra efter valet 19 september. Hör av Dig om Du saknar något.
2010-04-26

Vi vill bygga GC-väg längs väg 225

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?
2010-04-25

"Vi kräver gång- och cykelbana mellan Spångbro och Ösmo"

"nya moderaternas" budskap inför kommunvalet 2010
2010-04-16

Trafiken på väg 225 är en viktig fråga

Hamnen i Nynäs­hamn och få tvär­förbindelser på Söder­törn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan vår kommun göra?
2010-04-14

Vår valsedel är klar - se vilka som kandiderar

Vi känner ett stort stöd i hela vår kommun och har fått in nya kandidater på valsedeln. Nu fokuserar vi på ökat inflytande under nästa period.
2010-03-28

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.
2010-03-24

Svar på vår interpellation om varför Segersäng inte klassas som tätort

Anledningen är att utbyggnaden fortfarande pågår! Så länge sista spiken inte är slagen får Segersängsborna alltså vänta!
2010-03-14

Inbjudan till årsmöte

Vi har årsmöte 28/3 kl 16 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.
2010-02-25

Förslag om guidade bussturer för nyinflyttade

Vi vill att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna, lära känna sin nya kommun samt snabbt finna sig tillrätta och trivas.
2010-02-14

Om Segersäng blir tätort kan hastigheten sänkas och övergångställen byggas

Vi undrar varför inte Segersäng klassas som tättbebyggt område redan nu?
2010-02-09

Vill Du vara med och förbättra vår kommun?

Just nu upplever vi stort stöd för våra tankar och idéer. Vi söker engagerade människor som vill vara med och påverka.
2010-01-31

Vi är kritiska till nya översiktsplanen.

Tidsperspektivet är för kort, befolkningsökningen orealistisk och planens fokus på tätorter hämmar en positiv utveckling av hela vår kommun.
2010-01-28

Vi tycker till om detaljplan för Strandvägen.

Stor risk att ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i Nynäshamn skadas. Vi föreslår att detaljplanen avslås i dess helhet.
2010-01-19

Våra synpunkter på detaljplan Himmelsö.

Vi instämmer i länsstyrelsens yttrande att den föreslagna planen innebär omfattande inverkan på miljö och natur. Vi är kritiska till planen.
2010-01-08

Nej till Norvik en chans till nystart för Nynäshamn.

"Bingo" för Stockholm stad som slipper investera 2 miljarder. Ansökan var så bristfällig så man tvivlar på att den som ansökt vill ha hamnen.
2009-12-14

Glädjande beslut om Norvik.

Miljödomstolen har fattat beslut om att säga nej till Norvik.
2009-12-08

Annons om möte i Sorunda bygdegård

Vi bjuder in till diskussion om vår kommuns framtid!
2009-12-07

Svar på interpellation om vår kommuns skönhetsråd.

Skönhetsrådet har hanterat fyra ärenden under senaste mandatperioden varav ett handlade om nybyggnation.
2009-12-07

Svar på vår interpellation om vår kommuns skönhetsråd.

Målet för skönhetsrådet är att ett estetiskt helhetsgrepp över vår kommuns ansvarsområden ska eftersträvas genom ett brett synsätt...
2009-11-30

Vill Du vara med och påverka vår kommuns framtid?

Vi söker fler, och gärna yngre, som engagerar sig i vår kommuns framtid. Nya tankar och idéer, faktabaserad och konstruktiv debatt samt fokus på gemensamma vardagsproblem och framtidsdrömmar.
2009-11-28

Kom till möte om vår kommuns framtid den 8/12.

Nynäshamns kommun hoppas på och planerar för flera nya byggprojekt. I många fall uppstår en konflikt mellan exploatörer och boende...
2009-11-13

Synpunkter på detaljplan för Gudby 6:4.

Vi stödjer oss bl.a. på Länsstyrelsens och Sorunda hembygdsförenings yttranden och föreslår en försiktig exploatering...
2009-11-10

Synpunkter på detaljplan för Fjället.

Vi undrar varför vår kommun inte följer sin egen översiktsplan eller lyssnar kringboende. Vi saknar även ett hållbarhetsperspektiv...
2009-11-10

Vi frågar Ordförande i miljö och samhälls­byggnads­nämnden

Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. hur många möten som hållits?
2009-11-10

Vi frågar Ordförande i Kommunstyrelsen

Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. om hur uppdraget ser ut och vilka uppgifter rådet har?
2009-11-05

Förslag till Mål och Budget 2010.

Vår kommun kan bli en framtidskommun om satsningar görs på de områden som är viktigast för nuvarande och framtida kommuninvånare.
2009-10-26

Synpunkter på detaljplan för Telegrafen 16 m.fl.!

Vi efterlyser en vision för hela Nynäshamns tätort, där den planerade nybyggnationen ingår som en del.
2009-10-22

Vi överklagar till miljödomstolen ang. bergtäkt i Väggarö!

Vi anser att miljö-konsekvensbeskrivningen inte godkänns och att tillstånd inte ges till täktverksamhet och krossning.
2009-10-12

Matsal för Sunnerbo och Sunnerbyskolan är prioriterad i budgeten!

Positivt svar! Snart kan de äldre på Sunnerbo och eleverna på Sunnerbyskolan inta sina måltider lugnt och värdigt.
2009-10-12

Svar på vår interpellation om varför vår motion om införande av WebbTV inte behandlats ännu.

Förslaget lämnades ursprungligen 2006 och inget har hänt ännu.
2009-10-09

Synpunkter på detaljplan för Nornan 28, Studiegården 1 m.fl.!

Passar den nya byggnaden av glas och betong in i en tätort som Nynäshamn, med småskalig, charmig skärgårdsatmosfär?
2009-09-27

Synpunkter på detaljplan för kv. Doppingen!

Avsaknad av alternativa förslag, hård exploatering och bristande dialog innebär risk för konflikt mellan vinstintressen och kommuninvånare.
2009-09-09

80 miljoner skattekronor saknar fortfarande kostnadskalkyl.

Trots att ärendet har återremitterats saknas tydliga kalkyler. Vi kan inte se någon förändring av underlaget.
2009-09-07

Vi vill se alkolås i vår kommuns fordon!

Syftet är att öka trafiksäkerheten, att vår kommun föregår med gott exempel och att kvalitetssäkra vår kommuns transporter.
2009-09-06

Vi vill införa ISA-systemet (Intelligent Anpassning av hastigheten) i vår kommuns fordon

Motionen syftar till att öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen.
2009-08-30

Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Marsta 5:1, Stora Vika.

Det är viktigt att Marsta är och förblir ett fungerande samhälle. Upphävande av strandskydd följer inte vår kommuns mål.
2009-08-26

Vad vi sa om Revudden i Kommunfullmäktige!

Stora brister i beslutsunderlaget där vår kommun inte redovisar grunden för förköp, planbestämmelser eller drift- och räntekostnader m.m.
2009-08-23

Revudden-affären blottar demokratiskt problem i vår kommun!

Trots att vår kommun har förhandlat med säljaren i över ett år har inte alla partier fått samma information.
2009-08-18

Trafikmätning Sunnerby 2009

Tre mätningarna genomfördes; 100 norr om Grönlundsvägen, mellan Loppkullestigen och Carl Bondes väg samt mellan infarten till Sundsta och Slätkärrsvägen
2009-08-13

Sorundanet deltar på "Skärgårdsdagen" lördagen den 29 augusti 2009.

Besök oss och berätta vad som ska förbättras i vår kommun. Enkel och kul frågetävling med fina priser. Välkomna!
2009-06-10

Yttrande lokala miljömål

Vi har fler förslag till lokala miljömål och vill komplettera med tydliga mål för cykelvägar på landsbygden och individuella elmätare i Nynäshamnsbostäders hyreslägenheter.
2009-06-10

Sorundanet tackar nej till storhamn i Nynäshamn (Norvik)

Fakta saknas om positiva effekter för vår kommun. Vår kommuns miljö påverkas negativt och landtransporterna är inte lösta.
2009-06-09

Pressmeddelande WebbTV

Vi frågar om status på vårt förslag från 2006 om att sända Kommunfullmäktige på webben.
2009-06-09

Pressmeddelande

Vi frågar om matsal i Sunnerbyskolan!
2009-06-09

Vi frågar om status på WebbTV!

Vi föreslog 2006 att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas på webben för att alla ska få möjlihet att följa debatten.
2009-06-09

Vi frågar om varför Sunnerbyskolan saknar matsal

68 elever äter i klassrummet och 285 elever äter på ett äldreboende trots Skolverkets rapport om problem 2005.
2009-05-27

Konstig debatt om konstgräs

Vi svarar på kritik om konstgräsplan i Sorunda; viktiga förutsättningar och fakta har utelämnats vilket gör kritiken obefogad.
2009-05-25

Vi svarar på insändare om Revudden.

Alla vill väl behålla friluftsområdet med camping och strand. Bristfällig information, märkligt kommunalt agerande och högt pris. Vad göra?
2009-05-05

Vi föreslår ny grafisk profil för vår kommun!

Det är viktigt att vår kommuns grafiska profil speglar hela vår kommun så att alla känner sig delaktiga.
2009-04-26

Vi föreslår ny grafisk profil för vår kommun!

Det är viktigt att vår kommuns grafiska profil speglar hela vår kommun så att alla känner sig delaktiga.
2009-04-05

Sorundanets verksamhetsberättelse för 2008!

Ännu ett år har gått och vi kan konstatera att vi gör avtryck i politiken i vår kommun.
2009-03-14

Vi har årsmöte 29/3 kl 18 i Västerby Bygdegård!

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.
2009-03-10

Oacceptabel situation på Sunnerbyskolan!

Vi oroar oss för vålds­utveck­lingen på skolorna i vår kommun.
2009-03-08

Interpellation om våld på Sunnerbyskolan

Vi frågar om vad som görs för att förebygga våld på skolorna i vår kommun.
2009-03-04

Vi är partiet med en vision för hela Nynäshamns kommun!

Att bo i vår kommun ska vara så attraktivt att man med glädje åker de extra milen, oavsett om det är med tåg, buss eller bil.
2009-02-10

Vi deltar i lokalpartiträff i Sörmland!

Vi träffar regelbundet partierna "Vägen till livskvalitet", VTL, (Vingåker), "Mariefredspartiet", "Strängnäspartiet" och "A2" (Katrineholm)
2009-02-09

Pressmeddelande

Vi frågar om advokathjälp i hela vår kommun.
2009-02-09

Vi undrar när kommun­skyltarna kommer upp!

Det är mer än ett år sedan det beslutades att "Välkomst­skyltar" skulle sättas upp på alla infarter till vår kommun.
2009-02-08

Vi frågar om säkerheten på Segersängsvägen

Nya väg 73 kommer generera mycket trafik!
2009-02-03

Pressmeddelande

Vi frågar om direktbussar Ösmo-Stockholm!
2009-02-01

Våra förtroendevalda vill inte ha etiska regler

Avslag för vår motion som syftade till en trevligare samtalston.
2009-01-14

Interpellation om juridisk rådgivning

Vi undrar varför rådgivning inte kan erbjudas i Ösmo, Stora Vika, Torö och Landfjärden!
2009-01-13

Pressmeddelande om likvärdiga förutsättningar

Vi vill ha demokratiskt budgetarbete!
2009-01-12

Interpellation rörande snabbbussar

Sorundanet frågar om fler snabbbussar; t.ex. från Ösmo, Segersäng och Landfjärden!
2008-12-23

Likvärdiga förutsättningar

Vi vill ha ett demokratiskt budgetarbete där alla partier har samma information.
2008-11-13

Nykvarn 10 år 2009 - Jubileums­skrift

En tillbakablick på en ung kommuns första tio levnadsår
2008-11-02

Inrätta ett skönhetsråd!

Många byggprojekt är på gång och dessa måste bidra till vår kommuns attraktionskraft och upplevas positivt av nuvarande och blivande invånare samt besökare.
2008-11-01

Vi interpellerar om skolmaten!

En näringsriktig kost är viktig för lärandet och välbefinnandet! Sorundanet oroar sig för att många elever föredrar snabbmat och godis.
2008-10-26

Mål och Budget 2009

Mer resurser till skola och barnomsorg, utbyggnad av service och infrastruktur på landsbygden är några av våra prioriterade områden.
2008-10-26

Förslag om digitala handlingar till kommunfullmäktige!

Många invånare har lång väg till kommunhuset. Digitala handlingar skulle underlätta för många och onödiga resor undvikas.
2008-10-15

Namngivning av valdistrikten

Vårt förslag till namngivning av valdistrikten! Det är viktigt att namnen på de tre valdistrikten i Sorunda ansluter till hur invånarna benämner respektive område.
2008-10-09

Svensk Kommunrating om ekonomin

Hur står det till med vår kommuns ekonomi? Vi har bekostat en oberoende analys för att få en opartisk bedömning av läget och lättare kunna jämföra med andra kommuner.
2008-06-29

Pressmeddelande samåkning.

Otillräcklig kollektivtrafik och miljöhänsyn talar för samåkning.
2008-06-26

Vi vill se ökad samåkning

Miljöhänsyn och gles och opålitlig kollektivtrafik har gjort att vi föreslår att vår kommunen uppmuntrar samåkning
2008-05-21

RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäs­hamns hamn med verksam­hets­område Trafik­utredning, över­gripande vägnät

Inga lastbilar väljer väg 259 eller Södra Länken - E4 / E20 vid färd vidare söderut på E4 eller väster­ut längs E20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015 / 2020.
2008-03-15

Motion genomförd

Ny postadress NORRA SORUNDA! 2006 föreslog vi det; 1 april 2008 blev det verklighet.
2008-02-05

Replik på signaturen B.A. insändare 5 februari 2008 om storhamn i Nynäshamn.

Brist på fakta och ingen medborgardialog gjorde oss skeptiska till motiven för hamnen på Norvikudden.
2008-01-13

Pressmeddelande

Vi föreslår etiska regler för politiker!
2008-01-08

Vi föreslår etiska regler för förtroendevalda i vår kommun

Vi tror att ett bra samtalsklimat gynnar demokratin och vår kommuns utveckling.
2007-12-31

Resvaneundersökning 2007.

Resultat från resvaneundersökning i vår kommun.
2007-12-09

Sammanfattning av 2007!

Vi föreslår en budget för medborgarförslag och en återvinningsstation i Västerby. Vi oroar oss över vattnet i Grindsjön och räknar långtradare på väg 225.
2007-11-28

Liten är naggande god

Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning.
2007-11-21

Den kommunala indelningen

PM från Kammarkollegiet
2007-10-28

Vi frågar om utsläpp i Grindsjön!

Vattnet i Grindsjön är nu helt grönt. Enligt vad vi erfar är orsaken att FOI har släppt ut 12 gånger mer fosfat än vad som är tillåtet.
2007-10-15

Sorundanet antar miljöutmaning!

Vi välkomnar kommunledningens initiativ när det gäller miljö och klimatfrågor och antar kommunledningens utmaning!
2007-10-10

Motion

Konsumentvägledare till vår kommun!
2007-10-10

Vi föreslår pengar till att genomföra medborgarförslag.

Bakgrunden är att många bra idéer och förslag avslås för att det saknas pengar.
2007-10-08

Vi föreslår återvinningsstation i Västerby

Vår kommun är en ekokommun och borde ha fler återvinningsstationer i syfte att öka återvinningen och minska bilåkandet.
2007-09-20

Slut­betänkande av Hamn­strategi­utredningen, SOU 2007:58

Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska gods­transport­systemet
2007-07-06

Iordningställ GC-väg Hamnviken-Lövhagen!

Vägen mellan Hamnviken och Lövhagen är säsongsvis mycket trafikerad.
2007-04-23

Mall trafikräkning

Trafikmätning i Ösmorondellen - vi tillhandahåller en praktisk mall!
2007-04-20

Pressmeddelande

Sorundanet skriver till Reinfeldt om vårdcentral!
2007-04-17

Pressmeddelande

Sorundanet anser "Nej till Norvik" naturligt!
2007-04-01

Motion

Vi föreslår en vägbom vid Grindsjön i syfte att utestänga bilar från badplatsen!
2007-03-21

Vi frågar om adresser.

Stora delar av vår kommun saknar fortfarande adekvata belägenhetsadresser vilket är ett stort problem för polis, brandkår och ambulans.
2007-03-19

Trafikräkning - Pressmeddelande

Trafikmätning av "baltiska" lastbilar på 225:an!
2007-03-11

Vår kommunledning har fel visar vår trafikräkning av lastbilar på väg 225

Påståendet att lastbils­transporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm är fel. Vår trafikmätning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!
2007-02-19

Förslag att rusta upp Rangsta badplats

Besöksfrekvensen vid badplatsen Rangsta Brygga har genom åren ökat kraftigt. En effekt av ökningen av antalet besökare är en kraftigt ökad förslitning av bryggor, hopptorn etc.
2007-01-10

Förslag om översyn och åtgärd av vår kommuns skyltar

Det saknas skyltar, skyltar är missvisande samt dåligt skötta. Dags för inventering och översyn!
2006-12-01

Vi vill att Kommunfullmäktige sänds på Webben

Endast i orten Nynäshamn kan man enkelt se KF hemma. I övriga delar av vår kommun får man gå till biblioteket och låna videoband.
2006-11-16

Program för översiktsplan för Nynäshamns kommun

Hur ska vår kommun utvecklas och vad ska prioriteras?
2006-11-01

Förslag att ändra postadressen i norra Sorunda

Postadressen är just nu Västerhaninge vilket saknar historisk anknytning och ställer till problem.
2006-10-01

RAPPORT - Banverkets regeringsuppdrag

Konsekvenser för järnvägssystemet av en framtida hamn i Norvik
2006-08-18

Infofolder inför valet 2006

Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
2006-08-15

Många nya partier i länet

Sorundanet i radiointervju inför valet 2006!
2006-03-10

Vi besöker Vägverket för att dis­kutera trafik­säker­heten på väg 225.

Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.
2006-03-05

Inventering väg 225

Vi genomför en inventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten.
2005-08-15

Under hösten 2005 anordnar vi möten en gång i månaden

Inför valet 2006 är det extra viktigt att Sorundaperspektivet förs fram och att de frågor som berör Sorunda diskuteras grundligt.
2005-02-13

Pressmeddelande: Sorunda.net inbjuder till debatt

Vad ska Sorunda med Nynäshamn till?
2005-02-01

Vägverket - Idéstudie

Buss­håll­platser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.
2004-10-07

Förstudie Nynäsbanan

Kapacitetsförstärkning på sträckan Nynäshamn - Västerhaninge
2004-09-05

Hamnviken i Nynäshamn

Programsamråd Miljökonsekvensbeskrivning av föreslaget detalplaneprogram.
2004-08-11

Pressmeddelande - Vårdkollaps i Sorunda orsakad av bristande ledaregenskaper i landsting och verksamhet.

Vårdkollapsen i Sorunda där 5 400 invånare har mist sin vårdcentral beror på en ledning som saknar visioner, handlingskraft och skyller ifrån sig.
2003-05-23

Stadskärneförening ska få fart på centrum

Vår kommun kommer att bidra med halva summan i tre år, det vill säga 400 000 kronor. Fastighetsägarna ska bidra med 280 000 kronor, och köpmännen med 120 000 kronor per år.
2001-01-01

Kommundelnings­effekter, SOU 2001:48

En inventering av 1990-talets nya kommuners lokal­demo­kra­tiska erfarenheter av Gissur Ó. Erlingsson
1997-05-06

Demokrati, demokrati och demokrati

Christina Berlin, Ja-general i Nykvarn, om de tre viktigaste skälen till att bilda egen kommun.
1993-04-01

Trosa bryter sig loss

Bytänkande eller demokratins räddning?
1992-07-24

Gnesta, Nyköping och Trosa bildade nya kommuner 1992

Som vilken skils­mässa som helst - läs bodelnings­doku­mentet här!
1978-09-26

Byggnadsplan för Sunnerbyskolan

Gällande byggnadsplan är daterad 1978
1964-02-11

Sorunda och Ösmo kritiskt inställda till kommun­samman­slagning

Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn - Sorunda - Ösmo skall utgöra kommun­block 23. Central­orten kan lika gärna ligga på Gotland!
1957-06-29

Byggnadsplan för Kyrkskolan

Gällande byggnadsplan är daterad 1957