Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-05-16

Motion rörande “Råd och inspiration för de som vill bygga på landet”

Bakgrund

Vår kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd och ett underskönt kulturlandskap som dessutom är klassat som riksintresse. Denna kombination lockar många stadsbor som söker livskvalitet samtidigt som de kan behålla sina arbeten i Stockholmsregionen.

Den nuvarande pandemin tillsammans med den snabba implementeringen av digitala möten och samarbetsformer förstärker efterfrågan på lantligt boende med hög livskvalitet.

Sammantaget innebär detta en möjlighet till ökad inflyttning i vår kommun vilket är positivt om nya etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med den byggnadstradition som präglar befintlig bebyggelse. Dock finns det en risk för att nya etableringar och exploateringar skadar kulturlandskapet och därmed ett av vår kommuns viktigaste kärnvärden.

I region Uppland har ett antal kommuner i samarbete med Upplands läns museum tagit fram skriften “Bygga på landet”. Skriften riktar sig till de som vill bygga på landet och ger råd och inspiration för att nya byggnader ska bli ett positivt bidrag till landskapsbilden, se bilaga.

Yrkande

Utifrån ovanstående bakgrund yrkar vi:

  • att vår kommun tar fram en skrift med råd och inspiration för byggnation på landsbygden i syfte att nya etableringar och exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och kulturlandskap.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden
 
 
 
 
 

Bilaga: Bygga på landet - Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet... läs mer