Logo banner!

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2017-11-03

Interpellation angående öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden sade upp idrottshallen, omklädningsrum m.m. i Vika skola 2010-04-15.11, dvs. för mer än sju år sedan. Eleverna i årskurs 1-5 har därför bussats till Kyrkskolan sedan hösten 2010 för att få undervisning i ibland annat ämnet idrott. Först flyttades eleverna i årskurs 6, sedan eleverna i årskurs 4-5 från Vika skola hösten 2016 och i slutet av januari 2017 stängdes Vika skola helt.

I Nynäshamns kommuns Delårsrapport tertial 2 2017, står följande: ”Det har under våren också startats en utredning för att kunna möjliggöra ett öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika. På grund av den höga kostnaden kommer inte hallen att renoveras” (s. 29).

Jag har begärt in handlingarna beträffande utredningen av kostnaderna, men det verkar inte finnas någon sådan utredning. I stället har jag fått ett tjänsteutlåtande från 2017-05-04, där det framgår att det inte finns någon ekonomi i att bedriva föreningsverksamhet i Vika idrottshall.2 Årshyran är 311 000 kr/år och uthyrningspriset för föreningar är 100 kr/timme. Det står ingenting om kostnader för renovering i utlåtandet.

Om jag förstår det hela rätt, så har Barn- och utbildningsnämnden sagt upp idrottshallen i Stora Vika och sparar på det sättet 311 000 kr/år av sina kostnader i sitt fack i kommunens plånbok. Fastighetsavdelningen har tagit över idrottshallen i Stora Vika3 och eftersom lokalen är tomställd, fördelas kostnaderna enligt interndebiteringsavtalet på samtliga förvaltningar, dvs. kostnaden på 311 000 kr/år i hyra sprids ut över samtliga förvaltningars fack i kommunens plånbok. Det innebär att 311 000 kr/år av skattemedel betalas till någonting som inte används.

Detta ger anledning att diskutera om man kan debitera 311 000 kr/år för tomställda lokaler som ingen använder, eftersom detta uppenbarligen hindrar användning. Nu står ju lokalerna bara och förfaller, vilket minskar värdet på kommunens fastighet.

Kultur- och fritidsnämnden har inte så stor budget, (53 miljoner för 2017)4 vilket gör att de har svårt att stå för hyreskostnaderna och renoveringskostnaderna för hallen och betala det från sitt fack i kommunens plånbok. Om både Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut, skulle det kunna prövas om Kultur- och fritidsnämnden kan hyra hallen från fastighetsavdelningen bara under vissa tider, för att i sin tur hyra ut hallen, så att den kommer till användning. Detta innebär dock att Kultur- och fritidsnämnden måste äska tilläggsbidrag från kommunstyrelsens ofördelade medel för att hallen ska kunna iordningsställas, så att intresserade föreningar kan använda den.5

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

           
1.   Som jag tolkar tjänsteutlåtandet6 är det den höga hyreskostnaden på 311 000 kr/år i interndebiteringsavtalet för idrottshallen i Vika, som är orsaken till att hallen inte kan användas, och inte renoveringskostnaden.

a.   Varför står det då i Delårsrapporten 2 2017 (s. 29): ”På grund av den höga kostnaden kommer inte hallen att renoveras”?
b.   Är det rimligt att ha en internhyreskostnad på 311 000 kr/år för en lokal som inte används och som inte ens kan användas förrän omklädningsrum och duschar har renoverats och en ev. separat entré har byggts?
c.   Eftersom skolan inte behöver idrottshallen längre och den därför bara kan hyras ut på kvällar och helger, borde inte hyresnivån i interdebiteringsavtalet anpassas efter det minskade värdet på marknaden?

2.   För mig verkar det som ett slöseri med skattemedel när man hellre väljer att flera förvaltningar delar på en hyreskostnad för en lokal som inte kan användas i stället för att idrottshallen nyttjas till ett bra ändamål och man i alla fall får in lite pengar. Nu får ju skattebetalarna i slutändan stå för hela kostnaden, även om det fördelas mellan förvaltningarna.

a.   Kan Du förklara varför det är ett effektivare sätt att använda kommunens skattemedel, att betala för lokaler som står tomma, men som det finns ett behov av?

3.   Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad lovade i en artikel i NynäshamnsPosten 2017-01-20 att aktiviteter skulle ordnas i idrottshallen: ”Det får inte bli så att vi står med en tom skolbyggnad som förfaller. Jag ska därför ta initiativ för att se om aktiviteter kan ordnas i irottshallen. Jag ska också undersöka om det går att engagera Ung Fritid, för att ordna aktiviteter i Stora Vika.” Nu är det ju precis det som har hänt. Skolbyggnaden och idrottshallen står tomma och förfaller.

a.   Vad har Du gjort för att uppfylla ditt löfte till de boende i Stora Vika och ordna aktiviteter i idrottshallen?
b.   Vilka aktiviteter har ordnats?
c.   Vad kommer Du och Treklövern (S+L+MP) att göra för att idrottshallen ska kunna tas i bruk igen?

4.   Enligt tjänsteutlåtandet7 behöver vissa renoveringar genomföras. Omklädningsrum och duschar behöver renoveras och en ny entré behöver byggas, eftersom det saknas en separat ingång till idrottshallen.

a.   Finns det någon utredning som visar vad de här åtgärderna kostar?
b.   I så fall, vilka är kostnaderna?
c.   Om det inte finns någon utredning, hur vet man då att det blir höga kostnader, som det står i Delårsrapporten Tertial 2, sidan 29?

5.   Inom det kommunala området ska offentliga välfärdstjänster levereras likvärdigt åt alla. Därför finns ett utjämningssystem som ska skapa likvärdiga förutsättningar i alla kommuner. Detta gäller naturligtvis även inom vår kommun. Oavsett var man bor i vår kommun, ska välfärdstjänsterna levereras likvärdigt åt alla kommuninvånare.8 Stora Vika är en tätort med en ökande befolkning. Från 2010 till 2016 har befolkningen ökat till 713 invånare, vilket är en ökning med 62 personer, vilket faktiskt är lite mer än i tätorten Ösmo.9 Ett problem för Stora Vika är de dåliga kommunikationerna vilket gör det särskilt viktigt att det finns likvärdiga möjligheter till fritidsaktiviteter i Stora Vika som i andra delar av kommunen.

a.   Anser Du att kommunen uppfyller kommunallagens krav på likvärdighet om 713 invånare i Stora Vika inte ens kan få möjlighet att använda idrottshallen i Vika skola?

6.   Stora Vika IF meddelade i veckan att de lägger ner verksamheten. Som tur är, har de omprövat sitt beslut och kommer att fortsätta. Det är inte lätt att orka driva ideell verksamhet idag och det är beundransvärt att det finns de som orkar.

a.   Vilka kostnader kan det bli för kommunen, om barn och ungdomar i Stora Vika inte har möjligheter till bra fritidssysselsättningar, som t.ex. kan utövas i idrottshallen, utan i stället kanske ägnar sig åt skadegörelse eller andra felaktiga beteenden?

7.   I Delårsrapporten Tertial 2 2017 (s. 16), står det att folkhälsomedel på fyra miljoner felaktigt har gått till personalfinansiering inom kommunstyrelseförvaltningen i flera år. När jag frågade om detta vid kommunfullmäktigemötet i oktober, sade Du att det berodde på att det inte fanns tillräckligt med ansökningar till folkhälsomedlen, så det hade blivit pengar över och att dessa pengar därför hade använts till kommunstyrelseförvaltningen i stället.

a.   Varför kan man inte använda folkhälsomedel till att renovera idrottshallen i Vika skola? Det skulle ju verkligen ha stor betydelse för bättre folkhälsa i Stora Vika.

8.   Vad kommer Treklövern (S+L+MP) att göra för en positiv utveckling av Stora Vika, nu när skolan är nedlagd och idrottshallen är stängd?


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen nr 4105 daterad 2010-11-24.
2 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
3 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
4 Nynäshamns kommun Delårsrapport tertial 2 2017.
5 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
6 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
7 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
8 Måns Wikstrand. (2015) (2:a uppl). Politikernas ekonomibok. Stockholm: Dagens samhälle.
9 https://sorundanet.se/2017-08-13/Kommunfakta-2017-bilaga-t%C3%A4torter.pdf