Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-03

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-03

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommun­full­mäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommun­full­mäktige ska besluta om.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för:

 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • övergripande personalfrågor
 • arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
 • plan- och byggnadsfrågor
 • övergripande planering
 • exploatering av mark
 • försvar och beredskap

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad förutom juli. Mötena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i kommunstyrelsen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen.


Kort sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och åter­remiss­yrkanden.


 

Väckande av ärende rörande bildande av natur­reservat i Stora Vika

Väckande av ärende rörande bildande av naturreservat i Stora Vika

Att samhället Stora Vika har en stor potential vet alla som varit där. Inte minst under den här sommaren har det varit tydligt att Stora Vika och kalkbrottet är en mycket stor turistattraktion. Samhället och dess omgivningar har dock varit utsatt för omfattande miljöpåverkan från flera olika verksamheter under lång tid.

Vi är positiva till att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter. Samtidigt är vi dock oroade över att vår kommun kan bli ansvarig för att sanera eventuella miljöföroreningar, om vår kommun genomför ett köp av marken utan att göra en inventering.

Vi vill att vår kommun

 1. säkerställer att fastighetsägaren är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga föroreningar från miljöfarlig verksamhet
   
 2. sammanställer tidigare inventeringar av föroreningar från miljöfarlig verksamhet för att få en översiktlig bild av omfattningen av föroreningarna och vilka åtgärder som behöver vidtas
   
 3. utifrån sammanställningen i punkt två gör en övergripande bedömning av de ekonomiska risker och ansvar som vår kommun ikläder sig i samband med ett eventuellt köp.
   

Läs vårt ärende ...

Beslut

Nämnden beslutade att vårt ärende fick väckas.


 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun

E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till vår kommuns webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte får tillräckligt många röster avslås.

Som e-förslaget är utformat, ser vi stora problem med att de, som inte har tillgång till internet, får svårt att göra sin röst hörd och rösta på de förslag de tycker är bra respektive lägga egna förslag. Kontaktcenter, som föreslås hjälpa till med detta, finns bara i tätorten och i Ösmo. Sorunda saknar helt kontaktcenter och öppettiderna och tillgängligheten i Ösmo är starkt begränsade. Det blir inte likvärdiga villkor i hela vår kommun och i alla åldersgrupper.

Vi anser också att det är medlemmar i vår kommun som ska kunna framföra förslag och rösta, dvs. invånarna och fastighetsägarna i vår kommun. Beträffande e-förslag föreslås att alla, som inte är folkbokförda i vår kommun, dvs. inte är medlemmar i vår kommun, ska kunna rösta. Eftersom det är skattemedel, som måste tas för att genomföra förslag, tycker vi att det är märkligt att invånare från andra kommuner ska kunna påverka vad som ska genomföras i vår kommun utan att betala för det.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag på införande av e-förslag i vår kommun. I stället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår kommun ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så att förslagen rör en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen utformas på ett formellt korrekt sätt. Läs vårt yrkande ...

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att införa e-förslag.


 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun

Yrkande om återremiss av Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Vi är mycket positiva till att delegaterna i den föreslagna delegationsordningen inte längre är förkortade. Detta är en förbättring som vi verkligen välkomnar. Det är också utmärkt att delegationens lagstöd har flyttats och nu står under kolumnen lagstöd. Över huvud taget anser vi att delegationsordningen har blivit mycket tydligare och därmed mycket lättare att följa.

Det är dock några delar i delegationsordningen, som vi inte kan bifalla. Vi anser att en förklaring och motivering behöver lämnas till några av förändringarna och i första hand med avseende beloppsgränserna.

Politikerna i kommunstyrelsen har det ekonomiska ansvaret för att budgeten följs och även om beloppen i sig inte är stora sett till vår kommuns hela budget, finns det inga begränsningar beträffande hur många sådana beslut som kan fattas av de olika delegaterna. Läs vårt ärende ...

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet.


 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun

Remissvar angående Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024

Vi anser att kulturprogrammet i huvudsak är bra. Dessutom vill vi

 • inkludera våra invånare med någon form av funktionsvariation
 • sprida ut kulturen likvärdigt i alla våra kommundelar
 • förtydliga vad som avses med skrivningen "Nynäshamn" eftersom vår kommun och orten Nynäshamn har samma namn
 • förtydlig skrivningar rörande tillgänglighet, socioekonomi, värderingar och fördomar.

Läs vårt yrkande ...

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kultur- och fritidsavdelningen.


 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun

Remissvar angående Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024

Vi anser att idrottsprogrammet i huvudsak är bra. Dessutom vill vi förtydliga några skrivningar. På flera ställen står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun och orten Nynäshamn har samma namn, behöver det tydliggöras när det är vår kommun respektive orten som avses. Vuxna verkar vara en bortglömd grupp. Det finns också några olyckaliga skrivningar som måste formuleras om. Vi vill också påpeka att det finns idrottsanläggningar och mötesplatser för aktivitet i hela vår kommun där människor kan träffas. Läs vårt yrkande ...

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att anta förvaltningens remissvar som sitt eget.


 

Per Ranch, ledamot Sammanställt av Per Ranch, Ersättare i miljö- och samhälls­byggnads­nämnden