Logo banner!

Västerby 2016-05-11

Yrkande beträffande fullmäktiges ansvarsprövning för kommunstyrelsen

Bakgrund

Ansvarsutkrävande och granskning är grunden för den kommunala självstyrelsen, dvs. den lokala demokratin i kommunen. Ansvarsprövningen i fullmäktige fyller flera funktioner; t.ex. är det ett sätt att ge signaler om hur fullmäktige ser på verksamheten och förvaltningen under det år som har passerat1. Fullmäktige godkänner, kritiserar eller underkänner, ger förändrade direktiv och förutsättningar. Ansvarsprövningen är ett av flera sätt för fullmäktige att styra uppdragstagare i styrelse, nämnder och beredningar. Den ”interna ansvarsprövningen i fullmäktige är därför viktig i det lokala demokratiska systemet.”2. Fullmäktiges ledamöter har ett stort ansvar mellan valen, eftersom kommuninvånarna bara kan påverka direkt genom kommunala val vart 4:e år. De förtroendevalda i nämnder och styrelser, som har blivit valda av fullmäktige, har fått ett uppdrag av fullmäktige. Detta brukar kallas för revisionsansvar. I detta ingår följande:3

Detta innebär att i fullmäktiges ansvarsprövning är det: ” … den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda.”4

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har tagit del av revisorernas granskning och rapportering av verksamheten för 2015 samt Årsredovisningen för 2015. Vi har även gjort en egen utredning i vilken vi har jämfört de mål och indikatorer, som fullmäktige fattade beslut om för 2015, med de mål och indikatorer som redovisas i Årsredovisningen för 2015.5

Vi anser att kommunstyrelsen har brustit när det gäller följande två punkter av åtta punkter6 som utgör grunden för ansvarsprövning:

Här nedan följer motiveringar till vårt ställningstagande.

Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter

Motivering

I vår bedömning stödjer vi oss på det som revisorerna har framfört i sin revisionsberättelse för år 2015 och på vår egen utredning (se bilaga 1 och 2). Av revisorernas berättelse framgår bl.a. att måluppfyllelsen inte heller denna gång är tillfredsställande, även om fullmäktiges finansiella mål är uppfyllt. Enligt Årsredovisningen för 2015 är det bara resultatet för fem mål som uppges gå åt rätt håll, åtta är oförändrade och resultatet för fyra mål går åt fel håll. Liksom tidigare saknas redovisade målvärden/mätetal samt inbördes viktning för de olika indikatorerna, varför det är svårt att bedöma måluppfyllelsen.

Vi vill särskilt understryka att kritik betr. bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige har tidigare framförts av revisorerna och av oss vid ett flertal tillfällen utan att åtgärd har vidtagits och här nedan följer ett exempel.

Vid prövningen av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2013 för verksamhetsåret 2012, skrev vi följande:

”Vi hänvisar också till den särskilda utredning av måluppfyllelsen i Nynäshamns kommuns årsredogörelse för 2012 (se bilaga). Denna utredning visar följande:

Detta visar att vi redan 2013 påpekade den bristande måluppfyllelsen och vi ser mycket allvarligt på att det inte har förbättrats sedan dess, vilket naturligtvis också varit en del i vår bedömning för 2015. Även om det finansiella målet har uppnåtts, måste också de mål som fullmäktige beslutar om i Mål och budget uppfyllas, eftersom dessa mål styr hur kommuninvånarnas skattemedel används.

Årsredogörelsen för 2015, som är en del av fullmäktiges beslutsunderlag, innehåller faktafel och motsägelsefulla uppgifter (se bilaga 1 och 2).

Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll

Vi bedömer att de allvarliga brister i mål och måluppfyllelse, som vi har konstaterat är nära förknippade med bristande styrning, ledning och kontroll och en del av motiveringen till allvarliga brister när det gäller styrning, ledning och kontroll är därför desamma som ovanstående.

Dessutom bedömer vi att det finns brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll beträffande ytterligare två områden. Det ena området är arbetsmiljön i den kommunala organisationen och det andra området är uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden, som inte har följt skollagen.

Arbetsmiljön

Många av kommunens anställda har mått dåligt under lång tid och problem med arbetsmiljön har funnits länge. Det är mycket allvarligt att många inte trivs på sin arbetsplats och sjukskrivningstalen, särskilt för långtidssjukskrivningar, är mycket oroande. Att kommunstyrelsen inte har tagit tag i detta problem visar på allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll. När medarbetare inte mår bra på sin arbetsplats och inte känner arbetsglädje och uppskattning, innebär det att verksamheten påverkas mycket negativt. I stället för att fokusera på att utföra arbetsuppgifterna effektivt går all energi och kraft åt till att grubbla över problemen på arbetsplatsen och hur man ska kunna hantera den besvärliga situation man befinner sig i.

Det har också varit en stor omsättning på personal och varje gång någon slutar och en ny medarbetare ska ta över arbetsuppgifterna, innebär det stora kostnader för kommunen, drygt en halv miljon per nyanställd,8 innan den nyanställde har satt sig in i sina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett effektivt sätt, Dessa kostnader innebär att invånarnas skattemedel inte används på ett effektivt sätt och det är ännu en orsak till att vara rädd om och behålla kompetenta och duktiga medarbetare.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över samtliga nämnder och därmed det yttersta ansvaret för dessa nämnder. Därför anser vi också att kommunstyrelsen har brustit i uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden, eftersom inte skollagen från 2010 följs ens fem år efter att den har trätt i kraft, dvs. 2015. Vi ser det som särskilt allvarligt att resursfördelningsmodellen till grundskolan och gymnasieskolan inte har setts över och utvecklats, trots att mycket allvarlig kritik från Skolinspektionen 2010 och att Skolinspektionen nu även har visat i sin granskning 2015 att kommunen inte följer aktuell lagstiftning och säkerställer att fördelningsprinciperna är ändamålsenliga, så att utbildningen i Nynäshamns kommun inte är likvärdig för alla elever, vilket strider mot Skollagen. Vid inspektionerna 2010 framkom att Nynäshamns kommun inte ger skolenheterna tillgång till viktiga stödfunktioner som elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning på modersmålet så att eleverna ges förutsättningar att nå de nationella målen och att utbildningen kompenserar för elevernas skiftande förutsättningar och behov. Dessa brister kvarstår även 2015 enligt Skolinspektionens rapporter. För mer detaljerade upplysningar beträffande Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, hänvisas till vårt särskilda yrkandet för denna nämnd.

I fullmäktiges ansvarsprövning kan allvarliga brister för bara en av dessa åtta punkter som ingår i ansvarsprövningen leda till avstyrkande av ansvarsfrihet för den nämnd som prövas. Vi har funnit allvarliga brister för två av dessa punkter och dessutom har kommunstyrelsen inte förbättrat dessa områden; mål och målstyrning samt organisation, styrning och ledning, trots att både revisorerna och Sorundanet Nynäshamns kommunparti har påtalat dessa brister under flera år. Därför har vi sett oss nödsakade att besluta att avstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2015.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
genom
Lena Dafgård
Partiledare
Fullmäktigeledamot
Bilagor

Bilaga 1 - Sammanfattning av jämförelse av indikatorerna mellan Mål och budget 2015 och Årsredovisningen 2015
Bilaga 2 - Detaljerad jämförelse av indikatorerna mellan Mål och budget 2015 och Årsredovisningen 2015


1 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning. (2012), SKL
2 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL
3 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL
4 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 5. (2012), SKL
5 Se bilaga 1 för sammanfattning och bilaga 2 för en detaljerad genomgång.
6 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 15 (2012), SKL.
7 Sorundanets yttrande betr. att avstyrka ansvarsfrihet kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2012.
8 http://vision.se/Opinion/rapporter/2015/kostnader-for-personalomsattning/Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF