Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-10-23

Särskilt yttrande beträffande Godkännande angående förhyrning av lokal i Nibble 1:4

Bakgrund

Ärendet gäller förhyrning av lokal i Nibble 1:4 till en fristående skola, Binomen, som drivs av en ideell förening. Binomen är en välrenommerad och välskött skola, den enda skolan i vår kommun, som inte har fått anmärkningar av Skolinspektionen. Skolan behöver hitta en ny lokalisering, eftersom de på sikt inte kan vara kvar i sina nuvarande lokaler. Ett förslag som Nynäshamns kommun har framfört är att Binomen skulle kunna hyra delar av Tallbackaskolan under fem år, medan huvudmannen hittar annan mark där skolan kan investera i nya lokaler. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 5-årigt hyresavtal för den fristående skolan Binomen på fastigheten Nibble 1:4, d.v.s. Tallbackaskolan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-15 att inhämta godkännande av Barn- och utbildningsnämnden samt göra en bedömning av behovet av verksamhetsfastigheten för egen verksamhet under den föreslagna uthyrningsperioden på fem år.

Enligt vår kommuns lokalförsörjningsplan 2019-09-23 har kapacitetstaket i Ösmo nåtts i och med att Sunnerby högstadium har flyttats till Vanstaskolan. Även Tallbackaskolan är full och merparten av verksamheten sker i paviljonger på grund av fukt- och mögelproblem. Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 44 att hyra lokaler i Nornan 32 för särskoleverksamheten. Enligt planerna ska flytten kunna genomföras senast i juni 2020 och om så sker, kan lokalerna disponeras för annan verksamhet. Tallbackaskolans F-3 är trångbodda och har också behov av Nibble 1.4 enligt Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-18. Om delar av Tallbackaskolan ska hyras ut till Binomen, kommer vissa förändringar att inträffa som behöver samverkas, t.ex. delad skolgård. En risk- och konsekvensanalys behöver också upprättas.

Barn och utbildningsnämnden har även fattat beslut, BUN § 34/2019, om att genomföra en behovsanalys av antalet skolplatser i Ösmo. Denna behovsanalys ska ligga till grund för en förstudie angående ny lokalisering av Vanstaskolan. Förstudien kommer också att innefatta Tallbackaskolans framtid.1

Yrkande

Vi yrkar på avslag till förvaltningens yttrande, eftersom beslutsunderlaget är för bristfälligt. Till exempel måste behovsanalysen (se ovan) och risk- och konsekvensanalysen finnas med som beslutsunderlag samt övriga handlingar, som skulle ha kommit från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Barn- och utbildningsnämnden, (beslut och bilagor).

Dessutom bör Barn- och utbildningsnämnden göra en konsekvensanalys beträffande hur kommunen ska ta hand om Binomens drygt 40 elever, när alla skolor är fulla, om det inte går att hitta lokaler till Binomen. Vår kommun är ju skyldig att erbjuda plats till eleverna i kommunens skolor.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 
Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige  
 

1 Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 2019-09-23.