HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
kontaktcenter@nynashamn.se
Diarienummer MSN/2019/2025

Västerby 2024-05-24

Remissvar detaljplaneförslag Hallängen 7

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande remissvar rörande rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Ösmo till ett attraktivt samhälle och att antalet lägenheter utökas.

Remisstiden är fram t.o.m fredagen den 24 maj 2024. För de förtroendevalda som engagerar sig ideellt på sin fritid, fritidspolitikerna, är varje ledig dag, som t.ex. lördagar och söndagar, värdefull för att kunna läsa in, analysera, diskutera, samordna och inkomma med synpunkter. I detta fall hade remisstiden kunnat förlängas fram t.o.m. söndagen den 26 maj 2024 utan att det hade påverkat ärendets handläggning eller tidplan.

Sammanfattning

Kommundelen Ösmo är den snabbast växande kommundelen i vår kommun. Samhället Ösmo är centralort, inte bara för den egna kommundelen utan även för kommundelarna Sorunda och Muskö varför samhället är utpekat som “landsortsnod” i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Efterfrågan på service kommer öka kraftigt med ökande inflyttning samtidigt som Ösmos särprägel och kulturhistoriska miljöer föreslås utvecklas varsamt.

Bakgrund

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall med mera samt buss- och tågförbindelse inom vår kommun och till den övriga regionen.

Kommundelen Ösmo har historiskt sett haft den starkaste befolkningsutvecklingen i vår kommun. Vår kommuns befolkningsprognos visar att Ösmo fortsatt kommer att vara ledande när det gäller befolkningsutvecklingen. Kommundelarna Sorunda och Muskö (i Haninge kommun) bedöms också ha en stark befolkningsutveckling.

Samhället Ösmo är utpekad som en landsbygdsnod i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Vi bedömer att efterfrågan på service och handel kommer öka kraftigt med anledning av utbyggnaden av den nya tätorten Källberga. Utifrån detta anser vi det viktigt att utvecklingen i Ösmo sker både varsamt och ansvarsfullt för att Ösmo ska fortsätta att vara ett attraktivt samhälle.

Synpunkter

Utifrån bakgrunden ovan är våra synpunkter:

 1. att Ösmos nuvarande invånares synpunkter prioriteras
   
 2. att en övergripande planering av hela samhället Ösmo bör göras innan aktuellt område detaljplaneras. Befintliga översiktsplaner, programhandlingar och strukturplaner föreslås uppdateras särskilt med tanke på förskolor, skolor, trygghetsboenden, äldreboenden, simhall, trafik och även när det gäller hantering av dagvatten
   
 3. att trafiksäkerheten längs Birkavägen och Nyblevägen förbättras och blir tryggare främst för fotgängare och cyklister på väg till och från järnvägsstationen, busstorget, skolor, simhall samt kommunal och kommersiell service
   
 4. att trafiksituationen för bilar och möjligheterna till parkering bör ses över eftersom bil är det vanligaste transportmedlet på den omgivande landsbygden med dess många orter och småorter som samhället Ösmo kommer att betjäna som landsbygdsnod
   
 5. att de kulturhistoriska miljöerna bevaras är viktigt för att Ösmo ska fortsätta att vara ett attraktivt samhälle. Placering, gestaltning och färgsättning av nya byggnader bör anpassas till befintliga byggnader samt höjden på byggnader i det aktuella området begränsas till 3 våningar inklusive eventuell vind eller vindsvåning
   
 6. att behovet av verksamhetslokaler för service och handel tillgodoses.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige
och ersättare i Kommunstyrelsen

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen


Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)