Sorundanet yttrande remisshandling - Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga, Nynäshamns kommun, Stockholms län

 

Till startsidan!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden @ nynashamn.se

Västerby 2018-01-21

Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga, Nynäshamns kommun, Stockholms län

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling.

Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande från 2015-08-281, med den ändringen att vi uppskattar att remisstiden denna gång har ändrats till strax efter en helg i stället för innan en helg.

Förutom tidigare yttrande, vill vi gärna framföra ytterligare en synpunkt. På sidan 28 i planbeskrivningen, står det: “Skolbarn i Källberga kommer att röra sig till och från Tallbackaskolan som är den närmaste skolan. När de blir något äldre är det Vanstaskolan i Ösmo centrum ... “ Detta stämmer inte längre, eftersom Tallbackaskolan är utrymd p.g.a. problem med fukt och mögel och den nuvarande politiska ledningen har gått ut med att en ny, större skola ska byggas i Ösmo. Den nya skolan ska rymma både eleverna från Tallbackaskolan och Vanstaskolan. Man bör därför i stället föra ett resonemang runt möjliga placeringar och hur eleverna ska ta sig från Källberga till olika alternativa placeringar av den nya skolan i den nya detaljplanen. Även på sidan 29 och 31 hänvisas till Tallbackaskolan, som inte längre är aktuellt. Det förs också ett resonemang om två alternativa vägar från Källberga till skolan på sidan 29, och även om skolan kommer att flyttas, vill vi ändå framföra att det knappast är troligt att en väg som är längre, kommer att väljas, även om den är säkrare.

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft
______
1 Se https://sorundanet.se/2015-08-28/