Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-09-14

Särskilt yttrande beträffande Strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun inklusive förändring av område för hemtjänst egen regi

Bakgrund

Ärendets rubrik borde ha varit “Nedläggning av den kommunala hemtjänsten utanför samhället Nynäshamn.” Den kommunala hemtjänsten har varit nedläggningshotad i flera år i Nynäshamns kommun. Utredningar har gjorts, som bland annat har kommit fram till flera förslag på åtgärder, till exempel att bättre utbildning av chefer och arbetsledare inom hemtjänsten behövs. De åtgärder som utredarna har föreslagit har dock inte genomförts. Tillräckligt med medel har inte heller tilldelats Socialnämndens budget för att även kommunal hemtjänst ska kunna erbjudas samtliga äldre i hela vår kommun, trots att vår kommun ligger mycket under kostnader för vad äldreomsorgen i en motsvarande kommun kostar. I stället försöker Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna nu lägga ner den kommunala hemtjänsten för halva vår kommuns äldre invånare, det vill säga för de äldre som bor på den storstadsnära landsbygden. Halva vår kommuns invånare ska inte få samma möjligheter att välja enligt LOV om de vill ha kommunal eller privat hemtjänst. Den möjligheten ska bara finnas för dem som bor i samhället Nynäshamn. De som bor utanför tätorten, är endast hänvisade till att välja någon av de privata utförarna. Detta anser vi strider mot likställighetsprincipen som uttrycks i 2 kap. 3 § i kommunallagen och som innebär att kommunen ska behandla alla kommuninvånare likvärdigt.

Ärendet har redan beslutats i socialnämnden den 14 juni 2023, men beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten med hänvisning till att beslutet - att kommunal hemtjänst inte ska vara valbar inom område Land, det vill säga utanför samhället Nynäshamn. Beslutet ansågs vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt och därför ska det beslutas av kommunfullmäktige. Nu dröjer beslutet i Förvaltningsrätten och rätten beslutade även om inhibition i ärendet den 27 juni 2023 i avvaktan på rättens beslut.

Ett extra sammanträde i socialnämnden har sammankallats och syftet var att förbereda beslut i kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen ska ärenden som kommer upp i nämnden först beredas i nämndens arbetsutskottet, Au, och så har inte skett. Dessutom har ärendets skickats direkt till kommunstyrelsen för beslut utan att det först har beretts i kommunstyrelsens Au, vilket också är en felaktig hantering.

Yrkande

Vi yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut att: föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  1. godkänna att hemtjänst i egen regi endast bedrivs i en del av kommunen.

Vi anser också att det är av största vikt att ovanstående “del i kommunen” specificeras i beslutssatsen.:

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela vårt särskilda yttrande som PDF-fil… (läs mer)