Pressmeddelande - Nedläggning av Vika skola!

Pressmeddelande

Nedläggning av Vika skola i Nynäshamns kommun beror på åratal av bristande resurser och försummelse

Västerby 2017-01-19: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti verksamt i Nynäshamns kommun, är starkt kritiskt till beslutet att flytta samtliga elever i förskoleklass till årskurs 3 i Vika skola till två andra skolor. Detta innebär i praktiken en nedläggning av skolan, vilket kommer att slå mycket hårt mot barnen, föräldrarna, samhället Stora Vika och kommunen i dess helhet. Den akuta lärarbrist, som barn- och utbildningsnämndens ordförande Patrik Isestad (S) anger som skäl till sitt beslut, menar vi beror på att kommunen under mycket lång tid struntat i skolorna på landsbygden, bl.a. genom en felaktig resursfördelning och t.o.m hemligstämpling av dokument som påpekat allvarliga brister, t.ex. i den psykosociala arbetsmiljön i Sorunda rektorsområde.

Personalbrist, svårigheter att rekrytera lärare och problem i den psykosociala arbetsmiljön beror på en felaktig resursfördelningsmodell som resulterar i brister i arbetsmiljön, säger Lena Dafgård, legitimerad lärare med 28 års erfarenhet från grundskolan. Vika skola har också successivt “nedmonterats”, (precis som kommunen gjorde med Torö skola, som lades ner p.g.a. för få elever). Först flyttades sexorna från Vika skola och i höstas var det klass 4-5, som flyttades till Kyrkskolan. Dessutom har de de yngsta barnen under flera år bussats till andra skolor för att få undervisning i vissa ämnen. Resultatet av dessa åtgärder innebär att lärarna i Vika skola nu har blivit så få att det inte längre finns möjligheter till ett kollegialt samarbete, utbyte och stöd, vilket är viktigt för kvalitet och arbetsglädje. Både bussning av elever och färre lärarkollegor har påverkat den psykosociala miljön negativt, vilket framkom i en rapport för ett år sedan, som visade på mycket stora brister i den psykosociala miljön för både lärare och elever. Denna rapport hemligstämplades och nådde barn och- utbildningsnämnden först ett halvår senare. Även Skolinspektionen riktade allvarlig kritik för drygt sex år sedan, bl.a. för brister i resursfördelningsmodellen, t.ex. att elever, som behöver extra stöd, inte har fått det, samt brister i trygghet och studiero. Vid en ny inspektionen 2015, ansåg Skolinspektionen att det var så allvarligt att bristerna från 2010 fortfarande inte åtgärdats att man t.o.m. hotade med vite om kommunen inte vidtog åtgärder, säger Lena Dafgård.

Nedläggningen är ett hårt slag mot barnen, föräldrarna, Stora Vika samhälle och Nynäshamns kommun. Dessa små barn förlorar sin trygga skola och tvingas ut på långa bussturer på trafikfarliga vägar, föräldrarnas livspussel slås i spillror och samhället Stora Vika mister sin attraktionskraft. Eleverna får inte bara byta skola och lärare mitt i terminen utan de ska också fördelas i befintliga klasser i Sunnerbyskolan eller Kyrkskolan, där det nu finns plats, eftersom ca 50 elever har slutat i Sorunda rektorsområde under höstterminen 2016. Detta innebär att den sociala miljön påverkas för eleverna både från Vika skola och i de skolor de flyttas till. Sunnerbyskolan, med drygt 300 elever, saknar dessutom matsal och eleverna får äta i omgångar på ett närliggande äldreboende. Kyrkskolan, med ca 130 elever, är en skola med stort renoveringsbehov; tvåglasfönster och varmvatten saknas till viss del, fortsätter Lena Dafgård.

Med nedläggningen av Vika skola, visar Nynäshamns kommun att man saknar visioner för en levande storstadsnära landsbygd och man har misslyckats med att driva skola i Sveriges mest expansiva region, avslutar Lena Dafgård.

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
lena.dafgard@sorundanet.se

Oförändrade bilder får distribueras om källan anges.
Lena Dafgård - hämta högupplöst bild
Lena Dafgård

Avonova rapport psykosocial-kartlaeggning inom Sorunda rektorsomraade.
Avonova rapport psykosocial kartläggning inom Sorunda rektorsområde.