Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens sammanträde 2020-08-25

Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden ansvarar för bland annat detalj­planering, bygglov, kart- och mätverksamhet, verksamhets­lokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp, renhållning, gästhamn och besökscenter.

Nämnden består av totalt elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämnden styrs av en ordförande.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.


Kort sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och återremissyrkanden.

 

Väckande av ärende: Förbättrings­förslag med anledning av nekad ansvarsfrihet för 2019

Väckande av ärende: Förbättrings­förslag med anledning av nekad ansvarsfrihet för 2019

Med anledning av att Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden ej fick ansvarsfrihet för år 2019, vill vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti föreslå ett antal förbättrings­åtgärder.

Syftet med förbättrings­åtgärderna är att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans genom en förbättrad dialog mellan förvaltning och nämnd. En förutsättning för detta är en gemensam bild av befintlig förmögenhet och kostnaderna för förvaltning samt kapitalbehovet för investeringar och när dessa uppkommer. Vi vill se:

  1. Övergripande bedömning av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom
     
  2. Förvaltningsplan 2020-2050 för fast egendom i vår kommun
     
  3. Investeringsplan 2020-2050 för fast egendom i vår kommun
     
  4. Projektplan för aktuella aktiviteter (0-2 år)

Läs vårt ärende ...

Beslut

Nämnden beslutade att vårt ärende fick väckas.


 

Väckande av ärende avseende ofull­ständiga protokoll

Väckande av ärende avseende ofull­ständiga protokoll

I samband med en genomgång av nämndens protokoll från 2019 och 2020, har det visat sig att bilagor i form av särskilda yttranden och yrkanden saknas åtminstone i protokollen på vår kommuns hemsida. Det innebär att protokollen är ofull­ständiga. Vi bedömer det som särskilt allvarligt att bilagorna till protokollen saknas under 2019, eftersom nämnden inte har fått ansvarsfrihet för detta verksamhetsår. Läs vårt ärende ...

Beslut

Nämnden beslutade att vårt ärende fick väckas.


 

Yrkande angående "Yttrande till förvaltningsrätten"

Yrkande angående “Yttrande till förvaltnings­rätten”

Vi bedömer att det finns fog för Konkurrens­verkets bedömning och deltar ej i beslutet.

Vi vill dessutom uppmärksamma nämnden på att vi återremitterade ärendet i Kommunstyrelsen, KS, 2019-09-26 “eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt då viktiga handlingar saknas” och att vi på samma KS väckte ett ärende där vi ville “undersöka möjligheter, lämplighet, och kostnader angående förhyrning av lokaler på Höjdgatan 3 i Nynäshamn för gruppbostad/gruppbostäder”. Läs vårt yrkande ...

Beslut

Vi deltog inte i beslutet avseende punkt 1 och yrkade bifall till punkt 2 och 3.


 

Återremissyrkande angående återuppbyggnad av "Lilla Gröndal"

Återremissyrkande angående åter­uppbyggnad av "Lilla Gröndal"

Vi vill att flera förslag på byggnader och dess kostnader tas fram. Minst ett av dessa förslag ska vara en modul­byggd skola. Först när ett förslag på byggnad har blivit godkänt av nämnden, ska projektering utföras. En entreprenör ska utses med Ramavtal eller Offentlig upphandling. Läs vårt yrkande ...

Beslut

Nämnden beslutade att förvaltningen ska presentera "flera förslag på byggnader och dess kostnader tas fram. Minst ett av dessa förslag ska vara en modulbyggd skola". Med anledning av detta drog vi tillbaka vårt återremissyrkande.


 

Återremissyrkande beträffande renovering av Kullsta förskola

Återremissyrkande beträffande renovering av Kullsta förskola

Vi bedömer att det vore mer lämpligt att bygga en ny förskola. Den kommer att kosta lite mer men kommer att ha en mycket längre livslängd, ha en lägre energi­förbrukning samt ett hälsosammare inomhusklimat. En ny förskola kan också bättre anpassas till verksamhetens behov 2021 och framåt. Läs vårt yrkande ...

Beslut

Nämnden beslutade att renovera Kullsta förskola.


 

Per Ranch, ledamot Sammanställt av Per Ranch, Ersättare i Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden, ersättare i Kommunstyrelsen, samt ledamot i Kommun­full­mäktige