Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-

Kallelse till årsmöte i Sorundanet Nynäshamns kommunparti söndagen den 27 mars 2022 kl. 17.00.

Plats: Kvasten, Ösmo.

Anmäl deltagande på vår interna Facebook grupp (evenemang) eller till anne-li.larsson@sorundanet.se

Förslag till dagordning:

 1. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning.
   
 2. Genomgång och fastställande av röstlängd enligt § 2 i stadgarna.
   
 3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
   
 4. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 19.
   
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
   
 6. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat- och balansräkningar.
   
 7. Revisorernas berättelse.
   
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga).
   
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.
   
 10. Fastställande av handlingsprogram inför valet.
   
 11. Val av partiledare tillika gruppledare avseende nästkommande valperiod.
   
 12. Val av vice gruppledare avseende nästkommande valperiod.
   
 13. Val av kandidater på partiets valsedel till kommunfullmäktige.
   
 14. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.
   
 15. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande och en ordinarie för en tid av ett år.
   
 16. Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för inbetalning.
   
 17. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
   
 18. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.
   
 19. Frågor som anmälts under punkt 4.
   
 20. Övriga frågor och information.
   
 21. Årsmötet avslutas.
   

Välkomna!

 

För anmälan och mer information

Anne-Li Larsson

Sekreterare Anne-Li Larsson, Telefon: 0708 - 92 17 50, E-post: anne-li.larsson @ sorundanet.se


Hämta hela dokumentet och läs som PDF