Karta över Nynäshamns kommun Sorundanet logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-06-19

Remissvar rörande detaljplan Kullsta 2 med flera

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande remissvar rörande rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn till en attraktiv småstad och att antalet hyreslägenheter utökas.

Vi har valt att disponera yttrandet så att vi först tar upp övergripande synpunkter och därefter redogör vi för mer detaljerade synpunkter.

Övergripande synpunkter

Vi anser att det är en väl genomarbetad plan, framtagen av anlitade konsultföretag. Planförslaget visar att det kan vara möjligt att genomföra projektet. De planerade byggnaderna ligger dock i direkt anslutning till både en tankstation / bensinmack och en järnvägsstation vilket medför att särskild hänsyn måste tas till “risk” och “buller”.

Den kommande fördjupade översiktsplanen, som snart ska antas, fastslår att bebyggelsen i tätorten inte skall vara högre än 3-4 våningar. En av byggnaderna i planförslaget är dock så hög som 8 våningar, vilket således är 4-5 våningar för högt. Även om översiktsplanen inte är tvingande, är det ur ett demokratiskt perspektiv bra att följa den, eftersom kommuninvånarna åtminstone till viss del har haft möjlighet att påverkar översiktsplanen. Utifrån detta föreslår vi att kommunen gör en ny samrådsgranskning där alla berörda får ytterligare en möjlighet att sätta sig in i aktuellt planförslag.

Detaljerade synpunkter

Vi anser att det är problematiskt att tangera gränsvärdena för risker och buller, vilket planförslaget innebär. Avståndet till tankstationen ligger precis på gränsen för riskzonen:

Bullernivåerna ligger inom de nya förhöjda gränsvärden, riktvärdena för BBR, som antogs i år, förutsatt att dessa efterlevs vid exploateringen och byggnationen. Om det vid mätning skulle visa sig att tillåtna riktvärden överskrids, blir det mycket kostsamt att i efterhand hantera detta.

Riskreducerande åtgärder för tankstationen

Om riskreducerande åtgärder krävs för att nå en tolerabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser i detaljplanen. Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör fastställas på annat sätt, till exempel genom avtal.

Skuggeffekter

Eftersom mätningen av skuggeffekter på den kulturhistoriska bebyggelsen, Telihusen, har utförts under sommarsolståndet, som inträffar i mitten på juni, kommer skuggeffekterna att öka under övriga elva månader på året. Dessutom kommer en utökning av byggnationen, i form av en huskropp på 8 våningar, att få skuggeffekter på nuvarande bebyggelse, även när solen står i sydväst.

Bullerförebyggande åtgärder

Vi anser att man redan i planförslaget ska redogöra för vilka byggtekniska åtgärder som ska genomföras för att erhålla en acceptabel bullernivå inomhus, t.ex. typ av isolering i väggar, typ av fönster, etc. De enda byggtekniska lösningar som finns i nuvarande förslag gäller åtgärder vid balkonger.

Insamling och hantering av mat- och toalettavfall

Vi föreslår att byggnaderna förbereds för insamling och hantering av mat- och toalettavfall, vilket är en viktig åtgärd för en hållbar stadsutveckling. Fördelarna med att tillvarata matavfall och separera toalettavfall är en minskad miljöbelastning, en minskad vattenförbrukning och ökade möjligheter att producera biogas. Vi menar att det är viktigt att förbereda dagens byggnader för morgondagens krav och utmaningar; byggnaderna kommer i många fall stå kvar om hundra år. Att förbereda byggnader för insamling och hantering av mat- och toalettavfall kan göras på olika sätt och bedöms inte ha en avgörande inverkan på produktionskostnaden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft