Särskilt yttrande ang. projektering av lokaler i Nornan 32

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-10-15

Särskilt yttrande ang. projektering av lokaler i Nornan 32

Vi yrkar på återremiss angående igångsättning av Projektering till lokaler i Nornan 32 som ska nyttjas av gymnasiesärskolan.

Vi anser att det är strategiskt olämpligt att lokalisera fler av kommunens verksamheter till Nornan, eftersom det är oklart vad som kommer att hända med fastigheten och vem som kommer att äga den. “Sjukhuset” är sedan länge en förlustaffär och kostar skattebetalarna miljonbelopp varje år. Avtalet om Nornan går ut 2023 men ska sägas upp 2022-03-31. Annars fortsätter avtalet att gälla 3 år till. De övriga två ägarna har inte uppfyllt sin del av uppgörelsen om sjukhuset och Alkärrsplan. De skulle investera en knapp miljard i nybyggnationen på Alkärrsplan. Under 10 år har dessa ägare inte gjort något mer än att debitera hyra för sjukhuset, som vår kommun lovat betala, vare sig det finns hyresgäster eller inte. Dessutom har vår kommun i avtalet förbundit sig att underhålla byggnaden till normalt skick. Om vår kommun säger upp detta extremt ofördelaktiga avtal sätts ju ägarna under viss press och tvingas att hitta hyresgäster själva och vår kommun kan ställa krav på de övriga ägarna.

Vi anser dessutom att gymnasiesärskolans elever ska ha sina lokaler i anslutning till elever i samma åldersgrupp, dvs. att gymnasiesärskolan bör lokaliseras till gymnasiet, där det är gott om lediga lokaler.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
samt ersättare i kommunfullmäktige