Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Viktigt att göra planeringen i rätt ordning

NynäshamnsPosten
4 oktober 2022 09:30

Viktigt att göra planeringen i rätt ordning

Hans-Ove Krafft skriver i en insändare om kommunens nya vatten- och avloppsplan

Svar på insändare om kommunens nya VA-plan.

Vi håller fast vid att översiktsplanen (ÖP:n) måste fastställas före vatten- och avloppsplanen (VA-planen). Först måste vår kommun bestämma var det ska byggas sedan kan vår kommun ta beslut hur behovet av vatten och avlopp ska lösas.

VA-frågan för Lisö, Torö, Oxnö och Landfjärden har varit uppe för diskussion redan 2014, men har nedprioriterats på grund av att det är för stora avstånd att dra överföringsledningar dit. Om man fortsätter att prioritera detta samtidigt som vi har mycket stora behov av renoveringar av gamla VA-ledningar så får VA-kollektivet (cirka 80 procent av kommunens invånare) räkna med en kanske fördubblad VA-taxa för att klara av de investeringskostnader som uppstår.

Ytterligare anledning till att avvakta med den nya VA-planen är att regeringen har lagt en lagrådsremiss i början av året som innehåller många ändringar som måste hanteras i den nya VA-planen.

I lagrådsremissens förslag, “Vägar till hållbara vattentjänster”, som föreslås införas den 1 januari 2023, innebär flera viktiga förbättringar. En sådan förbättring är att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar. Dessutom är syftet att öka allmänhetens insyn, möjligheter till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av allmänna vattentjänster.

Ytterligare en viktig del i förslaget är att underlätta möjligheterna till bostadsbyggande på landsbygden genom att kommunen ska bedöma behovet av en allmän vattentjänst på ett mer flexibelt sätt. Till exempel kan en enskild anläggning vara ett alternativ om skyddet för människors hälsa och miljön ändå tillgodoses. Kontrollansvaret för enskilda och gemensamhetsanläggningar föreslås flyttas från kommunen och länsstyrelsen till fastighetsägarna genom att ställa krav på att kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

I förslaget vill regeringen också ställa krav på att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan, vilken föreslås tillämpas efter den 31 december 2023. Vattentjänstplanen ska visa på hur kommunens långsiktiga planering ska kunna möta behovet av allmänna vattentjänster. Dessutom ska det ingå en bedömning i vattentjänstplanen hur ökad belastning på grund av skyfall ska hanteras i de kommunala VA-anläggningarna.

Vi anser att det saknas för många delar i det nuvarande förslaget till VA-plan för att den ska kunna godtas. Exempelvis har man i lagrådsremissen sett över möjligheten att bygga gemensamhetsanläggningar (flera fastighetsägare går samman och bygger en egen reningsanläggning) i stället för att anslutas till allmänna VA-nätet/kollektivet.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Hans-Ove Krafft, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och i kommunfullmäktige

 

Läs i NynäshamnsPosten

Läs i NynäshamnsPosten Här kan Du läsa insändaren i NynäshamnsPosten… (läs mer)