Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-

Västerby 2022-03-10

Särskilt yttrande rörande “Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten 2:171, Stationshuset”

Bakgrund

Nynäshamnsbostäder AB beslutade på sitt sammanträde 2021-09-27 § 28 att begära tillstånd av kommunfullmäktige att avyttra fastigheten 2:171 för att sälja den till marknadsmässigt pris. Fastigheten Nynäshamn 2:171 är det så kallade “stationshuset”, som ligger vid Nynäshamns station. Kommunstyrelsen fattade beslut om att starta ett planprogram för stationsområdet 2021-12-16 och planprogrammet ska utgå från de principer som finns i “Nya Nynäshamn - Staden vid vattnet”, det vill säga det visionsdokument som kommunen fick i gåva från Urban City Research och Ax:son Johnson-stiftelsen. I handlingarna inför beslutet i kommunstyrelsen 2021-12-16, står följande i tjänsteutlåtandet:

     “Inför arbetet med planprogrammet bör kommunen behålla rådighet över marken. Det innebär att man inte bör sälja någon av de påverkade fastigheterna eller teckna nya längre arrendeavtal förrän planprogrammet har vunnit laga kraft. Förvaltningen bedömer att arbetet med programmet kan inledas 2022 och att ett färdigt program kan levereras år 2023. Detta ärende är berett i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.”

När ärendet om “Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten 2:171, Stationshuset behandlades på kommunstyrelsen 2022-02-17, saknades ovanstående två ställningstaganden i handlingarna, både från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen och från förvaltningen. Det enda som står i handlingarna är att samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen behandlade ärendet på sitt sammanträde 2021-11-11, men inte att deras rekommendation var att vänta med en eventuell försäljning. Vi är förvånade över att handlingarna, som utgör beslutsunderlaget, inte är kompletta.

Uppgifter saknas även om värdering av fastigheten, ekonomisk redovisning till exempel fastighetens ekonomi, underhållskostnader, hyresintäkter samt uthyrningsgrad respektive eventuella kvadratmeter tomställda lokaler.

Bedömning

Vi anser därför att det har saknats viktig information i handlingarna. När vi nu ser att handlingarna inte är kompletta, har det resulterat i att vi har beslutat oss för att ändra vårt ställningstagande i kommunstyrelsen från 2022-02-17. Vi yrkar nu i stället på återremiss. Ett annat skäl för återremissen är att vi anser att om fastigheten ska säljas, ska den i så fall säljas på den öppna marknaden i stället, som föreslås säljas till marknadsmässigt pris. Vi anser att formuleringen i tjänsteutlåtande i ärendet är för vag när det står att “Nynäshamnsbostäder AB rekommenderas därför att genomföra en extern värdering av fastigheten.”

Yrkande

Vi yrkar på återremiss enligt följande:

  1. att minst tre oberoende värderingar av fastigheten genomförs
     
  2. att redovisning av fastighetens ekonomi till exempel fastighetens ekonomi, underhållskostnader, hyresintäkter samt uthyrningsgrad respektive eventuella kvadratmeter tomställda lokaler presenteras
     
  3. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja fastigheten.
     

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden
 
 
 
 
 
Hans-Ove Krafft
Ledamot i kommunfullmäktige,
och i samhällsbyggnadsnämnden