Särskilt yttrande beträffande beslut ang. omlokalisering av Sunnerby förskola

 

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

 

Västerby 2020-04-23

Särskilt yttrande beträffande beslut ang. omlokalisering av Sunnerby förskola

Bakgrund

Barnen i Sunnerby förskola evakuerades akut till Rumba förskola i orten Nynäshamn efter påsk enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden, BUN. Situationen blev akut, eftersom barn och pedagoger fick allvarliga problem med inomhusmiljön i Sunnerby förskola, t.ex. i form av utslag. När beslutet om evakuering fattades i BUN, var inte nämnden informerade om att hyresavtalet gick ut för två år sedan för de tillfälliga paviljongerna där Rumba förskola är inrymd. Att förlänga hyresavtalet utan upphandling är inte lagligt, eftersom det inte är förenligt med LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Detta innebär att ca 95 barn från Sunnerby förskola och ca 20 barn från Rumba förskola inte längre har några lokaler, vilket kan likställas med att lokalerna har brunnit ner. Om hyresavtalet förlängs utan upphandling, finns detta överklagas, vilket ytterligare skulle dra ut på tiden och det finns också risk för vitesföreläggande.

I denna situation, när barnen och pedagogerna nu inte längre har några lokaler, går det inte att skicka ärendet med tillfälliga moduler för Sunnerby förskola fram och tillbaka mellan nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. För barnens, föräldrarnas och pedagogernas skull, måste det bli en praktisk lösning med tillfälliga lokaler i Sunnerby så snart det bara är möjligt.

Det är också värt att notera att BUN för närvarande betalar hyra för Sunnerby förskola, som inte går att använda och dessutom betalar hyra för tillfälliga moduler i orten Nynäshamn. Det är helt orimligt att betala dubbla hyror för att de ordinarie lokalerna inte går att använda till verksamheten, eftersom både barn och pedagoger blir sjuka av inomhusmiljön. Om en hyresvärd hyr ut lokaler som inte går att använda, är hyresvärden skyldig att ordna ersättningslokaler utan kostnad och förmodligen även med kompensation till hyresgästen. Därför borde de dubbla hyrorna som BUN betalar nu regleras mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN, som är hyresvärd och BUN, som är hyresgäst.

Kostnaderna för både permanenta lokaler och tillfälliga lokaler för barnen i Sunnerby förskola har ökat dramatiskt, eftersom man först beslutade att bygga om Sunnerbyskolan och flytta in förskolan där. När det visade sig att skolan var i för dåligt skick, hade redan investeringar i ombyggnad och renovering gjorts, vilket har ökat kostnaderna för BUN.1 Beslutet att platsbygga2 den nya förskolan ökar också 1 2 kostnaderna jämfört med att bygga permanenta moduler. Dessutom förlänger det behovet av tillfälliga lokaler med mer än ett år, vilket också ökar kostnaderna för de tillfälliga lokalerna. Detta gör att BUN inte klarar av de ökade kostnaderna inom sin budgetram och därför äskar ytterligare medel. På grund av detta anser vi att andra alternativ måste väljas, för att det ska rymmas inom BUN:s ram och för att skattebetalarnas pengar ska användas på det bästa och mest hållbara sättet.

Vi föreslår därför i stället följande:

Vi yrkar:

  1. att tillfälliga nya moduler hyrs in genom att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Hyresmoduler 2018 SKL Komentus, vilket har rekommenderats av Södertörns Upphandlingsnämnd.
     
  2. att Sunnerby förskola uppförs enligt vad vi tidigare har föreslagit med nya permanenta moduler bestående av förskola med 5 avdelningar och tillagningskök enligt något av förslagen i SKR:s ramavtalsförslag.

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

…………………………………………………
Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
samt ledamot i kommunfullmäktige

1 Ett beslut som vi avslog med reservation i samtliga instanser. Vi vill istället från början bygga en ny förskola.
2 Ett beslut som vi avslog med reservation i samtliga instanser.