Logo banner!

Till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Johan Augustsson

Västerby 2017-09-10

Interpellation om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommuns grundskolor

Bakgrund

I en artikel i NynäshamnsPosten den 11 augusti beskrevs lärarläget av BUN:s ordförande Johan Augustsson som ganska oproblematiskt. Det saknades bara fem lärare och det fanns sökande till vakanserna. Tyvärr framgick det inte av artikeln hur stor andel av lärarna i vår kommuns skolor som har lärarlegitimation och är behöriga i de ämnen som de undervisar i.

I en artikel i Dagens Samhälle nr 11 2017, beskrevs läget helt annorlunda än i vår kommun. Där betonade man att det stora behovet av lärare innebär att andelen obehöriga ökar, särskilt i grundskolan, trots att andelen behöriga lärare har blivit fler än tidigare. Detta innebär att över hälften av de lärare som har nyanställts det senaste året är obehöriga. Särskilt problematiskt var det enligt artikeln i Sollefteå, där endast 64,5 % av alla lärare hade pedagogisk högskoleexamen.1 Bäst var det i Bjurholms kommun, där 97,5 % av lärarna var behöriga. Intressant är att just Bjurholms kommun är Sveriges minsta kommun, som ligger i Västerbottens län med ung. 2.600 invånare.2 Utifrån detta perspektiv kan man fundera på om centralisering och storskalighet alltid är en fördel?

Den politiska ledningen (S+L+MP) i vår kommun har under 2017 stängt två skolor i Sorunda; Vika skola och Fagervik skola, med motiveringen att det inte går att få tag på lärare till kommunens skolor och att det är särskilt svårt just till Sorunda. Skolinspektionen har framfört allvarlig kritik mot kommunens skolor sedan 2010, hotar med vite om 1,5 miljoner kronor och kritiken gäller bl.a. det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är grunden för att samtliga elever i alla kommunens skolor ska kunna nå målen i skolan. Skolinspektionens rapport visar också att det är mycket stora skillnader mellan skolor i kommunen, vilket strider mot såväl kommunallag som skollag. I Skolkommissionens slutbetänkande3, som överlämnades till regeringen i våras, betonas särskilt lärares utbildning och kompetens för ökad likvärdighet.

Enligt Skolverkets statistik var det 63,5 % (120 lärare) av kommunens totalt 189 lärare som har pedagogisk högskoleexamen läsåret 2016/174, vilket är en sänkning med drygt 7 procentenheter från läsåret 2015/17.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

Hur stor andel i procent av lärarna i nedanstående skolor i grundskolan i vår kommun hade högskolepedagogisk utbildning läsåret 2016/17?5

Tabell med vår kommuns skolor
Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 Det framgår inte i artikeln vilket år man har hämtat statistiken från, men siffrorna stämmer in på läsåret 2016/2017. Det är däremot oklart varför Sollefteå kommun uppges ha lägst andel lärare med högskolepedagogisk utbildning, när siffran för Nynäshamns kommun är en procentenhet lägre.
2 Enligt Bjurholm kommuns hemsida http://www.bjurholm.se/.
3 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35).
4 Från 2017-02-13
5 Flera begrepp används; lärarlegitimation, lärarlegitimation och behörighet i ett eller flera ämnen. Här har vi endast haft lärare som har högskolepedagogisk utbildning som utgångspunkt, eftersom det var det som artikeln i Dagens Samhälle handlade om.


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF