Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Socialnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-06-14

Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten i hela vår kommun

Ersättaryttrande gällande Strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Vår kommun har fattat beslut om LOV (Lagen om valfrihet), vilket innebär att brukarna ska kunna välja mellan kommunal hemtjänst och privata utövare. Den kommunala hemtjänsten har varit nedläggningshotad under en längre tid. Utredningar har visat på bristande ledning och styrning samt att utbildning och kompetensutveckling behövs för att komma tillrätta med problemen.

Enligt handlingarna har den kommunala hemtjänsten haft flera problem som hög sjukfrånvaro, bland annat under pandemin 2020 och 2021. Tyvärr visar diagrammet också på fortsatt hög sjukfrånvaro för 2022. Den kommunala hemtjänsten har också haft dåliga resultat i medarbetarundersökningen och ekonomiska underskott. Dåliga resultat i medarbetarundersökningen tyder på bristande ledning och styrning och att utbildning och kompetensutveckling behövs. Den fördjupade analysen som beslutades 2020, visade att det var nödvändigt att förändra hemtjänsten i grunden genom en omstrukturering av ledning, styrning och organisation. Ett omstruktureringsprojekt startade i början av 2022. Vi bedömer att det tar tid att förändra ledning, styrning och organisation, inte minst i en verksamhet som hela tiden måste vara igång och hjälpa brukarna. Vi tycker därför att man har givit upp omstruktureringsprojektet för tidigt och kanske har man inte heller gjort rätt insatser i alla delar, om arbetet inte har haft avsedd effekt.

Enligt rubriken på ärendet handlar det om “Strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun”. Det som föreslås är inte en strategi utan en nedläggning av den kommunala hemtjänsten i hela vår kommun utom i tätorten och nattetid.

Enligt kommunallagen krävs något av följande för medlemskap i en kommun, 1 kap. 5 § : den som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom eller ska betala kommunalskatt där. Enligt likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen: “Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Vi bedömer att förslaget att LOV (Lagen om valfrihet) bara ska gälla för brukare inom hemtjänsten i tätorten, och inte i resten av vår kommun, det vill säga inte den geografiskt största delen av kommunen, strider mot likställighetsprincipen. Om man har fattat beslut om LOV, måste det gälla samtliga kommuninvånare som har fått hemtjänst beviljad. Det kan inte vara så att man måste flytta till tätorten, för att kunna använda LOV.

Eftersom förslaget för den kommunala hemtjänsten berör en stor del av brukarna, anser vi också att det är ett beslut av principiell vikt och att beslutet därför också måste behandlas i kommunfullmäktige.

Både att förslaget innebär att inte alla kommuninvånare som har hemtjänst kan använda LOV och välja vilken hemtjänst de vill och att det tydligen inte är tänkt att beslutet ska tas i kommunfullmäktige, gör att vi överväger att överklaga Socialnämndens beslut till Förvaltningsdomstolen, om förslaget går igenom.

Vi ser också allvarliga brister i beslutsunderlaget, eftersom man i rapporter och tjänsteutlåtande enbart har fokuserat på att skjuta över de upplevda problemen med hemtjänsten på landsbygden på de privata utförarna. Vår kommun består av både tätorter och storstadsnära landsbygd och det är beklämmande att man kommer med förslag som innebär att brukare i tätorten och på den storstadsnära landsbygden föreslås få helt olika villkor när det gäller valfrihet av utförare av hemtjänst. Vad vi förstår och som vi anser är en allvarlig brist, är att man inte alls undersökt de privata utförarnas möjlighet och resurser att ta över all hemtjänst på dagtid fram till kl. 22:00 på landsbygden. Det är då den kommunala hemtjänsten ska ta vid. Det ligger nära till hands att se detta förslag till beslut som att vår kommun lämpar över problemen med hemtjänsten på landsbygden till de privata utförarna i stället för att säkerställa en fungerande kommunal hemtjänst genom strategiska, väl underbyggda åtgärder från grunden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Irene Ångström
Ersättare i Socialnämnden,
och i Kommunfullmäktige

 
 


Bilaga 1: Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) år 2021

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd.

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg Nynäshamn