Logo banner!

Hyresgästföreningen i Nynäshamn
℅ Jonas Carlsson
jonas.carlsson@hgfnynas.com

Västerby 2017-12-01

Svar på enkät

Vi tackar för brev daterat 20 oktober 2017 där ni ger oss möjligheten att svara på en fråga, exemplifiera och motivera. Remisstiden är fram till den 1 december vilket är en fredag. För oss som fritidspolitiker hade det varit välkommet om svarstiden avslutas med en helg, eftersom man då har mer tid och möjlighet att göra slutgiltiga ändringar och justeringar. I detta fall hade det varit önskvärt med en remisstid fram t.o.m. söndagen den 3 december.

Vi uppfattar att den övergripande frågan är: “hur ni tänker att alla ska ha råd att bo i Nynäshamns kommun i framtiden?”. Vidare uppfattar vi det som att vi ska ge “konkreta exempel på lösningar och motivera hur de ska bidra till att alla ska kunna bo i Nynäshamns kommun”.

Ni finner vårt svar nedan och om det är något vi har missförstått eller något som är oklart så ber vi Er kontakta oss.

Bakgrund

Som bakgrund till våra svar vill vi redogöra för vår övergripande inställning till hyresrätter i vår kommun.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill ta ett långsiktigt ansvar för bostadsbyggandet i vår kommun genom det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Vi vill att hela vår kommun blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det är viktigt att unga kan bosätta sig i hela vår kommun och att äldre kan bo kvar i det område där de känner sig hemma och har levt sitt liv.

Vi vill inventera efterfrågan av hyresrätter, speciellt på platser som saknar eller har få hyresrätter; Grödby, Stora Vika, Spångbro/Sunnerby, Segersäng, Torö och på andra platser där markpriserna är lägre. Vi vill också föra en dialog med markägare och byggbolag.

Vi anser att Nynäshamnsbostäder ska ha rollen som en aktiv aktör på marknaden för hyresrätter. Det innebär att man identifierar behovet av hyresrätter och anpassar sitt erbjudande till marknaden. Nynäshamnsbostäder föreslås att i större utsträckning erbjuda hyresrätter anpassade till hyresgästernas behov och önskemål. Nynäshamnsbostäder kan på så sätt bli ett föredöme för övriga bostadsbolag verksamma i vår kommun.

Vår kommun kan förbättra planeringen genom att utgå från trovärdiga prognoser med avseende på folkökning och inte optimistiska politiska visioner. Folkökningen i vår kommun är för närvarande ungefär 1% per år, vilket är bland de lägsta i länet. Vi föreslår att vår kommun anpassar sin prognos för folkökningen till t.ex. den “Regionala Utvecklingsplanen För Stockholms län”, RUFS, www.rufs.se.

Vår bedömning är att det finns tillräckligt med mark i vår kommun för bostadsbyggande. Ett exempel är den s.k. “Stockholmsmarken” som omfattar mer än 24 miljoner kvadratmeter mark i den attraktiva norra delen av vår kommun. Det motsvarar bortåt 5 000 fotbollsplaner. En varsam utveckling av “Stockholmsmarken” med hyresrätter i lågmälda “hyresrättsradhus” bör utredas. Vi tror också att de flesta orter i vår kommun kan förtätas. Ett exempel är orten Ösmo där central mark kommer friställas i och med att en kraftledning omlokaliseras.

Svar på “Hur ni tänker att alla ska ha råd att bo i Nynäshamns kommun i framtiden?”

För att alla kategorier av människor ska ha råd att bo i vår kommun anser vi att vårt kommunala bostadsbolag Nynäshamnsbostäder inte ska sälja av hyresrätter. Detta gäller speciellt äldre bestånd med lägre hyror där man i så fall även tar bort möjligheten för den yngre generationen att få tillgång till billiga bostäder. Vi anser också att vinsterna i Nynäshamnsbostäder ska behållas och användas till att renovera och bygga nytt.

Vi anser att det huvudsakligen är en aktiv hyresgästförening som bäst säkrar hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet.

Vi anser att man bör bygga där marken är billig och tänka nytt; stora hus är inte alltid billigare än små hus. I detta sammanhang tänker vi även på alternativa formfaktorer som t.ex. hyreslägenheter i radhus och stora villor. Även upplåtelseformer för dessa byggnader kan ses över som t.ex. tomträtt.

Yrkande

Vi föreslår att en tävling med mindre byggbolag utlyses; vem som kan bygga till låga priser, men till godtagbar standard enligt Boverkets byggregler, BBR.

Det finns många mindre byggbolag som inte kan åta sig större projekt för att de har för låg omsättning. Man kan då vara villig att åta sig projekt med ett lågt täckningsbidrag för att få upp omsättningen i företaget. Det kan gå till på flera sätt:

  1. Anbud med optionsavtal.
  2. Anbud med incitamentsavtal.
  3. En kombination av 1 och 2.

Ett annat sätt är att ansöka om statligt investeringsstöd. Detta stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Man kan också använda redan färdiga upphandlingar och ramavtal, t.ex. för Kombohus, som bransch - och intresseorganisationen SABO har tagit fram och de olika typhus, som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har medverkat till. Eftersom både upphandlingar och ramavtal är klara, blir det kortare byggtid och minskade byggkostnader.

Vi föreslår också att man studerar och följer goda exempel från t.ex. Älvstranden i Göteborg, där man genom ett gott samarbete mellan Älvstranden Utvecklings AB och fastighetskontoret har haft som mål att nå ökad enkelhet, tydlighet och transparens vid marktilldelning.1 Älvstranden har en tydlig satsning på social hållbarhet och bostäder för alla. I en första markanvisning söktes därför kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med staden kan vara med och forma området och som har en tydlig vilja att uppnå visionen. Inriktningen är att aktörerna själva, genom nya affärsmodeller, ska erbjuda hälften av alla hyresrätter till en långsiktigt garanterad låg hyra, som är betydligt lägre än normal nyproduktionshyra. Intresset har varit mycket större än vanligt, trots att kravet har varit hårt: ”Bygg billigare annars får ni ingen markanvisning”. Detta tyder på att den här typen av krav är en framkomlig väg för att erbjuda billigare hyresrätter, som i detta exempel 500 hyresrätter med låg hyra i åtminstone 15 år, t.ex. en trea på 70 kvadrat med en hyra på ca 6 000 kronor i månaden.2För Nynäshamns kommunparti Hans-Ove krafft, Lena Dafgård och Per Ranch
1http://alvstaden.goteborg.se/nyheter-fran-alvstaden/goteborg-utmanar-den-svenska-bostadsmarknaden-laga-hyror-gor-frihamnen-till-en-foregangare/
2https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/2500-lagenheter-mot-segregation


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF