Kommunfullmäktige 2019-05-16

 

Kommunfullmäktige 2019-05-16

Vi vill se webbsända nämndmöten

Vi anser att stängda nämndmöten är en stor brist i den lokala demokratin. Endast i undantagsfall har nämnderna varit öppna för allmänheten under den gångna mandatperioden. Vi är övertygade om att öppenhet och transparens, t.ex. i form av insyn in nämndernas arbete, skulle öka intresset hos kommuninvånarna för det politiska arbetet. Med stängda nämndmöten är det mycket svårt för vår kommuns invånare att ta del av bakomliggande diskussioner och argument för de beslut som fattas. De protokoll, som förs, är "beslutsprotokoll", vilket gör att bakomliggande diskussioner och argument saknas och information om olika ärenden endast delges muntligt vid nämndsammanträdena. Först när frågorna kommer till kommunfullmäktige kan medborgarna ta del av den politiska debatten fullt ut, men då har diskussionerna redan pågått en längre tid och flera beslut har redan fattats. Kommunfullmäktige är en av de få “öppna arenor” där vår kommuns invånare kan närvara och lyssna på den politiska debatten. Många beslut fattas också enbart i nämnderna och kommer inte ens till fullmäktige.