Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-06-16

Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-14 att förvaltningen inom exploaterings­projektet södra och centrala Ösmo ska detaljplanera en ersättning av Vanstaskolan. Förvaltningen har studerat ett antal möjliga placeringar och föreslår nu att kommunstyrelsen initierar detaljplanering för en skola dimensionerad för 900 elever intill Ösmo IP.

Utredningen utgår från att Tallbackaskolan finns kvar och att en ny skola öppnar i Källberga med plats för cirka 350 elever. Av utredningen framgår att det har varit svårt att hitta en plats i Ösmo som möjliggör en så stor skola, som för 900 elever, F-9 samt särskola och träningssärskola. För att något markområde ska kunna inrymma en så stor skola, måste den vara i tre våningar och skolgårdens yta har fått minskas för mellanstadiet och högstadiet.

Eftersom den tänkta skolan ska byggas för alla grundskolans stadier, F-9 samt särskola och träningssärskola, anser vi att det blir större trygghet för eleverna att bygga två skolor i stället för en stor skola. I en mindre skola blir det lättare lugn och ro, vilket är förutsättningar för att eleverna ska kunna lära sig, eleverna känner sig tryggare och kan bli sedda, när de flesta känner varandra. Vi är positiva till planerna att särskolan och träningssärskolan integreras i samma byggnad som övriga av grundskolans elever. Eftersom det har varit så svårt att hitta ett markområde i Ösmo som är tillräckligt stort och det innebär kompromisser i form av flera våningar och mindre yta för elevernas skolgård, anser vi att det är bättre att försöka hitta två markområden och bygga en skola på varje plats i stället. Om man också bygger flexibelt med moduler, finns det ju möjligheter att utvidga skolorna, om behov uppstår.

För närvarande är det 671 elever i Vanstaskolan och skolan är dimensionerad för 800 elever. Sedan tillkommer det ytterligare 188 elever i Tallbackaskolan. Därtill ska särskolan och träningssärskolans elever också få plats. Det innebär att det redan i dag är ca 900 elever i Ösmo. Med tanke på den expansion med stora nya bostadsområden som planeras, anser vi att det är bättre att bygga två skolor. Barn- och utbildningsnämnden behöver också ta fram en prognos över hur många elevplatser i olika årskurser som behövs inom de närmaste 10-15 åren.

Om man som vi anser, att Tallbackaskolan är i så dåligt skick att den behöver rivas och ersättas med en ny byggnad, är det faktiskt tre skolor som behövs. Vi ställer oss mycket tveksamma till om det är ekonomiskt försvarbart att renovera Tallbackaskolan. Utredningen är inte klar ännu och beslut om renovering och budget för eventuell renovering har inte beslutats ännu. Det har nyligen fattats ett beslut om att genomföra en större exploatering i Landfjärden. Detta måste också tas med i prognosen för antalet elevplatser i Ösmo.

Återremissyrkande:

Som grund för återremissen, vill vi att följande har klarlagts:

  1. Utredning av kostnaderna för renovering respektive nybyggnation av Tallbackaskolan.
     
  2. Beslut är fattat om renovering eller nybyggnation av Tallbackaskolan och en tidsplan för detta.
     
  3. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en prognos över hur många elevplatser i olika årskurser, F-9, som behövs i Ösmo inom de närmaste 10-15 åren. Prognosen ska även omfatta beräknat antal elevplatser utifrån utbyggnaden av Landfjärden.
     
  4. Utreda vilka möjliga markområden som finns i Ösmo för att bygga två skolor (förutom Tallbackaskolan). Markområdena ska vara t illräckligt stora för att på ett flexibelt sätt kunna erbjuda en utökning av båda skolorna. Ett av dessa områden skulle kunna vara intill Ösmo IP, men frågan är i så fall, var skulle det vara lämpligt att placera den andra skolan?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
i Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige