Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-06-15

Särskilt yttrande gällande Revidering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning angående skol­skjuts­ärenden, § 86/21

Bakgrund

Ett nytt skolskjutssystem (Optiplan) har köpts in och implementerades under 2020 för effektivare handläggning. Vårdnadshavarna kan nu ansöka om skolskjuts via en webblösning. Skolskjutshandläggaren kan på så vis handlägga ärenden via webben och skicka ut beslutet digitalt till vårdnadshavarna efter handläggning. Digital hantering kan underlätta såväl arbete som informationshanteringen liksom klimatpåverkan. I systemet går även att tur- och ruttplanera alla elever och bussentreprenören kan gå in digitalt och plocka ut listor på turer och resande elever. Vidare kan även skolassistenterna gå in i systemet och direkt se vilka elever som har blivit beviljade SL-kort och därmed enkelt få fram hur många kort som behöver beställas samt få kvittenslistor enbart på de elever som ska ha kort.

I barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avseende skolskjutsärenden har Skolskjutssamordnare och Skolchef grundskola samt grundsärskola delegation att fatta beslut. Skolskjutssamordnare handlägger alla ärenden, men i och med det nya skolskjutssystemet och den webblösning som nu finns utfärdas alla beslut direkt i systemet. De beslut som Skolskjutssamordnare idag inte har delegation att fatta är avslagsbeslut på skolskjutsansökningar. Det är Skolchef grund- och särskola som har delegationen att fatta avslagsbeslut. Förslaget är nu att Skolskjutssamordnaren ska få delegation att fatta även avslagsbeslut i enskilda fall enligt riktlinjer gällande skolskjuts för barn i förskoleklass, grundskola, gymnasiesärskola och grundsärskola.

Vi tycker att det är bra att man har infört en digital lösning för skolskjuts. Vi anser dock att det även fortsättningsvis ska vara Skolchef grund- och särskola som ska ha delegation att fatta avslagsbeslut. Inte minst när det gäller grundsärskola och gymnasiesärskola är det många aspekter som behöver beaktas och det anser vi att Skolchefen, med sin utbildning och erfarenhet är den mest lämpade tjänstepersonen för att avgöra detta. Om ett avslagsyrkande överklagas, kommer domstolen hävda att varje beslut ska bedömas individuellt.

Avslagsyrkande

Vi yrkar därför avslag till förvaltningens förslag till beslut:

  • att revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag om att Skolskjutssamordnaren i stället för Skolchef grund- och särskola får delegation att fatta avslagsbeslut på skolskjutsansökningar.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige