Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-04-17

Motion angående framtidssäkring av busslinje 861

Bakgrund

Buss 861 trafikerar sträckan samhället Nynäshamn - Gullmarsplan. Det är en så kallad direktbuss med endast ett stopp utanför orten Nynäshamn. Tidtabellen omfattar turer på morgonen och eftermiddagen, se bilaga 1. Buss 861 är mycket uppskattad och attraherar i första hand pendlare men fungerar även som en “livlina/reserv” vid driftstörningar i pendeltågstrafiken. Tyvärr har busslinjen hotats av nedläggning ett antal gånger med motiveringen att den är överflödig, eftersom den går parallellt med pendeltåget.

Bedömning

Buss 861 fyller ett viktigt behov varför fortsatt drift bör säkerställas. Det bästa sättet att se till att busslinjen får vara kvar är att öka efterfrågan, det vill säga antalet resenärer. Detta sker genom att busslinjen görs attraktiv för fler potentiella resenärer. Vi bedömer att nya hållplatser vid trafikplatserna Lidatorp och Segersäng är attraktiva för boende och kommer att öka antalet resenärer. Även hållplatser vid Landfjärden och vid trafikplats Söderby bör utredas enligt följande prioritering:

 1. En hållplats vid Lidatorp är förmodligen den enklaste att anlägga och bedöms mycket attraktiv för de boende i Lidatorp. Förutom de 275 invånarna (år 2020) i tätorten Lidatorp finns även det närliggande verksamhetsområdet Älby på gångavstånd. Inom några år, kommer också de södra delarna av den framtida tätorten Källberga att utvecklas.
   
 2. Hållplatsen vid Segersäng kräver förmodligen att möjligheterna att parkera utökas och kan då attrahera boende i tätorten Landfjärden (286 invånare år 2020) och småorten Ekeby (140 invånare år 2020).
   
 3. Även en hållplats vid trafikplats Söderby i Haninge kommun bedöms attraktiv för de boende i Landfjärden, men givetvis även för de boende i Söderby med omnejd. Därför föreslår vi ett samarbete med Haninge kommun.
   
 4. På sikt bedöms även en hållplats på motorvägen (väg 73) vid Landfjärden vara attraktiv. Där finns en gångtunnel under motorvägen och en stig som leder ned till tätorten Landfjärden.

Förutom att busslinje 861 framtidssäkras blir även vår storstadsnära landsbygdskommun attraktivare och bilberoendet minskar i linje med nationella och globala mål. Nackdelarna är en något längre restid för nuvarande resenärer. Ett stopp vid en busshållplats tar ca 1 minut varför en utbyggnad med 5 busshållplatser innebär en förlängning av restiden om ca 5 minuter.

Syfte

Syftet är att säkerställa trafikeringen av busslinje 861 genom utökat antal resenärer, stärka attraktionen för inflyttning till vår storstadsnära landsbygdskommun samt minska bilberoendet. Yrkande Vi

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:

 1. Att tillsammans med SL och Trafikverket undersöka förutsättningarna för busshållplatser vid Trafikplats Lidatorp och Segersäng.
   
 2. Att tillsammans med SL, Trafikverket och Haninge kommun undersöka förutsättningarna för en busshållplats vid trafikplats Söderby.
   
 3. Att tillsammans med SL och Trafikverket undersöka förutsättningarna för en busshållplats vid gångtunnel under motorvägen (väg 73) i höjd med tätorten Landfjärden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
och ersättare i Kommunstyrelsen
 
 
 
 
 

Bilagor
Bilaga exempel tidtabell busslinje 861