Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Placeholder

Västerby 2017-12-18

Varsam utveckling av Segersäng och "Stockholmsmarken"

Vi vill att hela vår kommun blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Vår vision 2050
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i vår kommun. Det innebär ca 12 000 nya invånare och grovt räknat 5 000 nya bostäder.

Stockholmsmarken - karta!

Stockholmsmarken - viktig strategisk resurs för utvecklingen av vår kommun
Vår kommun beslutade år 2012 att köpa ca 24 miljoner kvadratmeter mark av Stockholms stad. Det motsvarar ca 5 000 fotbollspaner och köpeskillingen var 255 miljoner kronor. Markområdet kallas populärt "Stockholmsmarken", se det grönmarkerade området på kartan.

Landsbygden lockar
Landsbygden lockar många “stadsbor” och är en stor tillgång. Vår kommun kan alltså erbjuda ett lantligt boende med levande landsbygd i omedelbar närhet till Stockholm.

Vi tror på byar
Vi tror på “by-koncept” som t.ex. Segersäng, Vansta, Gudby, Hoxla, Källberga, Valsta, Fagersjö, Björsta, Lidatorp m.fl. All exploatering ska givetvis ske i samråd med de som redan bor i Segersäng och de som berörs.

Vi föreslår följande utveckling av Segersäng med omnejd:

Medborgardialog

Medborgardialog - Bjud in de boende i Segersäng med omnejd till årliga medborgardialoger om framtiden.

Förbifart Segersäng

Förbifart Segersäng - Samverka med Trafikverket om förbättrad trafiksäkerhet och byggande av "förbifart Segersäng" samt planskild korsning över järnväg.

Förbättra kollektivtrafiken - Samverka med SL om 20-minuterstrafik för pendeltågen.

20-minuterstrafik för pendeltågen - Samverka med SL om 20-minuters­trafik för pendel­tågen.

Förbättra kollektivtrafiken - Samverka med SL om hållplats för motorvägsbussarna.

Hållplats för motorvägsbussarna Samverka med Trafik­verket och SL om busshåll­plats och infarts­parkering vid trafikplats Segersäng. Ett utökat resandeunderlag säkrar den omtyckta busslinjen 861 och kan på sikt förbättra turtätheten.

Utöka parke­rings­möjlig­heterna vid Seger­sängs station

Utökad infartsparkering - Utöka parke­rings­möjlig­heterna vid Seger­sängs station.

Samverka med SL och lokala aktörer för utökad turtäthet mellan Segersäng och Grödby.

Förbättra kollektiv­trafiken - Samverka med SL och lokala aktörer för utökad tur­tät­het mellan Seger­säng och Grödby.

Hyresrätter
Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att bosätta sig på landsbygden och att äldre kan bo kvar där de levt sina liv. Inventera behov där det finns få eller inga hyresrätter. Vi tror på småskalig lågmäld bebyggelse som t.ex. hyreslägenheter i radhusform.

Utveckla företagandet
Utred behovet av samlingslokaler och “Internetarbetsplatser” för småföretagare.


 

Läs vårt landsbygdsprogram!

Läs vårt Lands­bygds­program! - Bor Du i en mindre ort? På lands­bygden? Eller både och? Förmodligen använder Du olika ord beroende på situation och vem Du talar med. Spelar det någon roll? Bor Du i Segersäng så säger Du förmodligen att Du bor på landet... Visa mer

Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta.

Upptäck vår kommun! - Med vår interaktiva karta kan du upptäcka vad vi vill göra i hela vår kommun... Visa mer