Sorundanet symbol och logotyp Utveckla i Segersäng varsamt!

Utveckla Segersäng och 'Stockholmsmarken' varsamt!

Vi vill att hela vår kommun blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Vår vision 2050
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i vår kommun. Det innebär ca 12 000 nya invånare och grovt räknat 5 000 nya bostäder.

Markbehov
Vi ser inga problem med att finna mark till dessa nya bostäder. På landsbygden förfogar vår kommun över 24 miljoner kvadratmeter. Som jämförelse upptar orten Nynäshamn 7 miljoner kvadratmeter. Många bostäder kan byggas centralt i orten Ösmo eftersom kraftledningen som går rakt igenom samhället försvinner. I orten Nynäshamn vill vi verka för planen att bebygga hamnområdet, dvs där Gotland-, Polen- och Lettland-terminalerna ligger. Hamnområdet ägs dock av Stockholms stad och därmed krävs att parterna kommer överens om en gemensam handlingsplan.

Storstadsnära landsbygd lockar
Landsbygden lockar många “Stockholmare” och är en stor tillgång. Vår kommun kan erbjuda ett unikt lantligt boende med levande landsbygd i omedelbar närhet till Stockholm. Många stadsbor drömmer om ett liv på landet. Vi tror på “by-koncept” som t.ex. Segersäng, Vansta, Gudby, Hoxla, Källberga, Valsta, Fagersjö, Björsta, m.fl. All exploatering ska givetvis ske i samråd med de som redan bor på platsen.

Vi föreslår följande utveckling av Segersäng med omnejd:

Medborgardialog
Bjud in de boende till en medborgardialog om framtiden.

Planera strategiskt
Tag fram en vision, en strategi och en handlingsplan för "Stockholmsmarken".

Förbättra trafiksäkerheten
Samverka med Trafikverket om byggande av "förbifart Segersäng" samt planskild korsning över järnväg.

Förbättra kollektivtrafiken
Samverka med SL om 20-minuterstrafik för pendeltågen. Samverka med SL och lokala aktörer för utökad turtäthet mellan Segersäng och Grödby. Utöka parkeringsmöjligheterna vid Segersängs station. Samverka med Trafikverket och SL om busshållplats och infartsparkering vid trafikplats Segersäng. Samverka med Haninge om liknande åtgärder vid trafikplats Gryt (ligger i Haninge kommun).

Hyresrätter
Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att bosätta sig på landsbygden och att äldre kan bo kvar där de levt sina liv. Inventera behov där det finns få eller inga hyresrätter. Vi tror på småskalig lågmäld bebyggelse som t.ex. hyreslägenheter i radhusform.

Utveckla företagandet
Utred behovet av samlingslokaler och “Internetarbetsplatser” för småföretagare.

Läs vårt Landsbygdsprogram 2.2!
Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och?

Läs vårt landsbygdsprogram!