Logo banner!

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2018-01-14

Interpellation angående kommundirektörens arbetsinstruktion

Bakgrund

De flesta tjänster i arbetslivet har en arbetsinstruktion. Enligt en artikel i Dagens Samhälle, nr 1 2018, har omsättningen på kommunchefer / kommundirektörer ökat i många kommuner de senaste åren. Även i vår kommun har kommunchefen bytts ut 2017. Den vanligaste orsaken till chefsbyte, vilket är ett skäl som också ökar, är samarbetsproblem med politiker, enligt forskning av Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Därför har det nu införts ett krav på att kommunstyrelsen ska fastställa en arbetsinstruktion till kommundirektören i den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018.

I det 7:e kapitlet Anställda, står följande:

“Direktören

§ 1 Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

§ 2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.”

Detta innebär bl.a. att det i instruktionen till kommundirektören ska det framgå hur personal ska anställas, hur kommundirektörens uppdrag ska vara i relation till de övriga förvaltningscheferna samt vem som är ansvarig för interna och externa kontakter. Den dialog och de diskussioner som förs innan instruktionen fastställs lyfts särskilt fram som ett bra sätt att främja gott samarbete mellan kommundirektören och politikerna.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1.    Har vår kommunstyrelse fastställt en instruktion för hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt fastställt kommundirektörens övriga uppgifter?
 
2. Om svaret är ja: Hur lyder denna instruktion och när fastställdes den?
 
Om svaret är nej:
 
a.    Vad är orsaken/orsakerna till att vår kommunstyrelse inte följer kommunallagen?
 
b.    När kommer vår kommunstyrelse att fastställa instruktionen för hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt fastställa kommundirektören övriga uppgifter?


Lena DafgårdPartiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunpartiSorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Facebook Twitter Instagram Google+
Läs dokumentet som PDF