Sorundanet yttrande remisshandling

Västerby 2017-06-15

Remissvar rörande Program för utvecklingen av Landfjärden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande remissvar beträffande rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla vår kommuns norra delar där vi bedömer att det finns en stor potential för framtida bostäder.

Eftersom remissvaret avser en programhandling så har vi valt att disponera yttrandet så att vi endast redogör för övergripande synpunkter och avvaktar med mer detaljerade synpunkter till ett senare skede.

Övergripande synpunkter

Vi ser det som positivt att vår kommun utvecklar Landfjärden och i och med detta även planerar att lösa VA-frågan. Det har länge varit känt att Landfjärden haft problem med VA, framförallt otillräcklig rening av avloppsvattnet.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti bedömer att det är både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt om avloppsfrågan löses med ett lokalt reningsverk. Ett lokalt reningsverk innebär avsevärt mindre miljöbelastning i produktionsskedet och lägre kostnader i jämförelse med centraliserad avloppshantering med långa överföringsledningar. Lägre kostnader är positivt för vår kommun och de boende i Landfjärden samt gör de nya bostäderna mer ekonomiskt attraktiva.

I programmet står det att den södra delen av programområdet ska planläggas i ett senare skede. Vi anser att det vore bättre att göra planläggningen av hela området samtidigt. Det blir lättare att planera VA för antalet fastigheter, samt för allmänna funktioner och samhällsservice. Det är annars stor risk att det blir som med Segersäng, att allting avstannar och det inte blir någon utveckling av samhällsservice och allmänna funktioner. Det kommer också bli lättare att marknadsföra fastigheterna om det kommer att finnas tillgång till allmänna funktioner.

Vi tror inte att Landfjärden kan bli en målpunkt för invånarna i Grödby, som förslaget föreslår. Segersängsvägen är smal, krokig och olycksdrabbad och då väljer invånarna hellre att åka mot Västerhaninge eller Ösmo än till Landfjärden.

Vi ser mycket positivt på att Ösmo ses som en viktig regionnod.

Föreslagna allmänna funktioner

Vi föreslår att följande allmänna funktioner beaktas i det fortsatta arbetet:

Dialog med boende och andra intressenter

Vi ser positivt att man lyssnar till vad de boende har för åsikter och vi utgår från att en dialog med andra intressenter och aktörer sker. Ett exempel är Ösmo Båtklubb vars gångväg fram till deras område berörs av aktuell plan.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela svaret som PDF-fil… (läs mer)