Logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2018-06-24

Remissvar rörande detaljplan Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande remissvar rörande rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla och förbättra vår kommun avseende miljön.

Vi har följande synpunkter:

 1. Planen utgår från en kapacitet om 50 000 personekvivalenter till 2030. Vi bedömer att expansionen när det gäller antalet kommuninvånare inte kommer att bli så omfattande. Enligt RUFS 2050 prognos blir befolkningen ca 32 000 invånare år 2030 (och 38 000 invånare år 2050), se http://rufs.se/globalassets/f.-demografiska-prognoser/demografiska-prognoser/lans--ochkommunprognoser/kommunerna_2016-2050_pm_2016_07.pdf
    Diagram Befolkningsutvecklingen i Nynäshamns kommun!
   
 2. Befintlig VA-plan följer inte ursprunglig tidplan och det är mycket osäkert när alla VA-abonnenter kommer att vara anslutna till planerat reningsverk.
   
 3. Lagar och regler gällande enskilda avlopp på landsbygden är under översyn och antalet avlopp som kommer att anslutas till reningsverket är f.n. oklart.
   
 4. Reningsverket finansieras av VA-kollektivet, dvs alla som har kommunalt vatten- och avlopp i vår kommun. En budget för såväl befintlig VA-plan som planerad utbyggnad av reningsverket har inte presenterats för oss varför det är oklart hur stora höjningar av VA-avgifterna detta medför.
   
 5. Det är oklart hur finansieringen av reningen av fartygens grå- och svartvatten kommer att ske. Vi är positiva till att rening sker, men vi anser inte att VA-kollektivet ska bekosta denna rening.
   
 6. I förslaget redovisas endast fördelar med att lägga ner de befintliga reningsverken i Marsta och Torp, men vi saknar en kalkyl över vilka kostnader det skulle innebära att bygga ut överföringsledningar till Nynäshamns reningsverk samt kostnaderna för rivning av reningsverken i Marsta och Torp.
   
 7. I Planbeskrivningen, sid. 20, under Kommunikationer, Gång- och cykeltrafik, står: “Längs med riksväg 73 finns en gång- och cykelväg som ansluter till bostadsområden i norr och till centrala Nynäshamn. Inga nya gång- och cykelvägar planeras i området.” Vi har noterat att NCC nyligen har byggt en gång- och cykelväg utmed väg 73 till Norvik.
   
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot

Per Ranch
Fullmäktigeledamot