Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Västerby 2017-05-09

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Sammanfattning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har granskat indikatorerna i dokumenten “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun. I granskningen har vi bedömt indikatorerna utifrån följande kriterier:

För vår kommuns 16 mål redovisar vi följande sammanställning:

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Diagrammet visar:

Vi konstaterar att ca två tredjedelar av indikatorerna är röda. Antalet indikatorer har minskat väsentligt jämfört med föregående år, 2015, och att förändringarna är små.

Bakgrund

Vi genomförde samma granskning för år 2015. Utfallet var då:

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2015” och “Årsredovisning 2015” för Nynäshamns kommun

Diagrammet visar:

Nedan redovisas indikatorerna för de 16 övergripande målen 2016:

Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl. a. byggande av nya och attraktiva bostäder Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare Jämförelse av indikatorerna i 2016 års budget och årsredovisning SKL Fullmäktiges ansvarsprövning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.