Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Västerby 2017-05-09

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Sammanfattning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har granskat indikatorerna i dokumenten “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun. I granskningen har vi bedömt indikatorerna utifrån följande kriterier:

För vår kommuns 16 mål redovisar vi följande sammanställning:

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun

Diagrammet visar:

Vi konstaterar att ca en tredjedel av indikatorerna är röda. Antalet indikatorer har minskat väsentligt jämfört med föregående år, 2015, och att förändringarna är små.

Bakgrund

Vi genomförde samma granskning för år 2015. Utfallet var då:

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2015” och “Årsredovisning 2015” för Nynäshamns kommun

Diagrammet visar:

Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun
Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet
Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl. a. byggande av nya och attraktiva bostäder
Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt
Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga
Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna
Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa
Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle
Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas
Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande
Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt
Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande
Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras
Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter
Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt
Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare
Jämförelse av indikatorerna i 2016 års budget och årsredovisning
SKL Fullmäktiges ansvarsprövning