Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-10-12

Särskilt yttrande beträffande Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda med anledning av inrättandet av en landsbygdsberedning

Sammanfattning

Vi bedömer att landsbygdsberedningen inte behövs och att vår kommuns skattepengar kan användas bättre än att arvodera fler politiker. Vår kommuns tjänstemannaorganisation genomgår just nu en omfattande effektivisering och en hel del tjänster tas bort. Vi politiker måste föregå med gott exempel. Vi yrkar därför avslag till att utöka antalet arvoderade politiker.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2023 § 54 att inrätta en landsbygdsberedning under kommunstyrelsen.

Vi yrkade avslag till beslutet och reserverade oss, då detta är ytterligare en beredning och den inte ens får fatta beslut. Ärenden till kommunstyrelsen bereds redan i kommunstyrelsens arbetsutskott innan de går upp till kommunstyrelsen.

Den 10 april 2013 lanserade vi “Förslag till Landsbygdsprogram för Nynäshamns kommun 2014-2018”.1 Detta överlämnades till dåvarande ordförande i Kommunfullmäktige. Trots att vårt “Förslag till Landsbygdsprogram för Nynäshamns kommun 2014-2018” har funnits tillgängligt i vår kommun sedan dess och har uppdaterats löpande, har vare sig C, KD, L, M eller SD visat något som helst intresse för att diskutera, kommentera eller förbättra förslaget.

Vi bedömer att landsbygdsberedningen inte behövs och att vår kommuns skattepengar används bättre till att förbättra möjligheterna för invånarna på landsbygderna än att arvodera fler politiker, se vårt yrkande i kommunstyrelsen 2023-03-16 och vårt särskilda yttrande i kommunstyrelsen 2023-09-21.2, 3

Vår kommuns tjänstemannaorganisation genomgår just nu en omfattande effektivisering och en hel del tjänster, framför allt på chefsnivå, tas bort. Detta beror på det ansträngda ekonomiska läge som alla kommuner nu står inför, med bland annat höjda räntor och ökad inflation. Vi bedömer att det är orimligt att den politiska organisationen växer samtidigt som den kommunala tjänstemannaorganisationen måste spara. Vi har därför avstått en plats i Landsbygdsberedningen, för att det sammanträdesarvodet i alla fall inte ska belasta vår kommuns skattebetalare. Vi politiker måste föregå med gott exempel. Vår kommun har många fler hel- och deltidsarvoderade politiker än andra kommuner med motsvarande invånarantal, vilket är kostsamt för skattebetalarna.

Yrkande

Vi yrkar avslag till arvodesberedningens förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Presidiearvode ska utgå till ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsberedning, med en uppdragsgrad på 20%.
     
  2. I ersättningsbilagan till Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, under rubriken Presidiearvode, införa följande tillägg.
    Ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsberedning engagemangsgrad 20%
     

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige

 

 


1 https://sorundanet.se/2013-04-10/
2 https://sorundanet.se/2023-09-21/
3 https://sorundanet.se/2023-03-16/

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)