Logo banner!

Västerby 2016-05-11

Yrkande beträffande ansvarsprövning för Barn- och utbildningsnämnden

Bakgrund

Ansvarsutkrävande och granskning är grunden för den kommunala självstyrelsen, dvs. den lokala demokratin i kommunen. Ansvarsprövningen i fullmäktige fyller flera funktioner; t.ex. är det ett sätt att ge signaler om hur fullmäktige ser på verksamheten och förvaltningen under det år som har passerat1. Fullmäktige godkänner, kritiserar eller underkänner, ger förändrade direktiv och förutsättningar. Ansvarsprövningen är ett av flera sätt för fullmäktige att styra uppdragstagare i styrelse, nämnder och beredningar. Den ”interna ansvarsprövningen i fullmäktige är därför viktig i det lokala demokratiska systemet.”2. Fullmäktiges ledamöter har ett stort ansvar mellan valen, eftersom kommuninvånarna bara kan påverka direkt genom kommunala val vart 4:e år. De förtroendevalda i nämnder och styrelser, som har blivit valda av fullmäktige, har fått ett uppdrag av fullmäktige. Detta brukar kallas för revisionsansvar. I detta ingår följande:3

Detta innebär att i fullmäktiges ansvarsprövning är det: ” … den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda.”4

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har tagit del av revisorernas granskning, rapportering av verksamheten för 2015, Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola samt för grundsärskola. Vi har även tagit del av övriga rapporter från Skolinspektionen från 2015 och även de visar på allvarlig kritik, men vi har valt att fokusera på de tre beslut om vitesföreläggande, som gäller förskoleklass och grundskola samt grundsärskola.
Utifrån det granskade underlaget anser vi att Barn- och utbildningsnämnden har brustit när det gäller följande tre punkter av åtta punkter som utgör grunden för ansvarsprövning:

Motivering

I den nya Skollagen från 2010, står det: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”5

Enligt revisorernas rapport6 saknas ett socioekonomiskt inslag i resursfördelningsmodellen, vilket också Skolinspektionen har påpekat i sin rapport. Det finns även allvarliga brister i det systematiska kvalitetsarbetet genom att detta inte ger en samlad bild som kan utgöra beslutsunderlag för prioriterade utvecklingsområden och åtgärder för att utveckla utbildningen i enlighet med de nationella målen.

Enligt Skolinspektionens rapport7 har det genomsnittliga meritvärdet i Nynäshamns kommun varit lägre än riksgenomsnittet sedan 2006. ”Detta innebär att ett flertal elever i kommunen har gått ut grundskolan utan att ha getts förutsättningar att inhämta de kunskaper som behövs för exempelvis högre studier.”8 Skolinspektionen ser också allvarligt på att resultaten mellan skolorna varierar samt att det också finns för stora skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Det finns t.o.m. stora skillnader så tidigt som i årskurs 6, där kunskapsresultaten för godkända betyg varierar mellan 77% och 100 % beroende på ämne och skola. Detta innebär att utbildningen i Nynäshamns kommun inte är likvärdig för alla elever, vilket strider mot Skollagen.

I beslutet skriver Skolinspektionen bl.a. följande:9

Ovanstående allvarliga brister har också konstaterats i rapporten för grundsärskolan10 och gymnasiesärskolan11 med undantag för den sista punkten om kränkande behandling, trygghet och studiero.

Skolinspektionen har fattat beslut med föreläggande om vite att två områden måste förbättras både när det gäller grundskolan och grundsärskolan:

  1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
  2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

För mer detaljerade fakta om Skolinspektionen beslut, hänvisas till de angivna källorna.

Sammanfattning

Vi ser det som särskilt allvarligt att resursfördelningsmodellen till grundskolan och gymnasieskolan inte har setts över och utvecklats samt att den inte följer aktuell lagstiftning och säkerställer att fördelningsprinciperna är ändamålsenliga, trots att den nya Skollagen trädde i kraft för fem år sedan (granskningen gäller verksamhetsåret 2015).

Bristerna i nedan angivna tre punkter får också mycket allvarliga konsekvenser för barn och ungdomars möjligheter till högre utbildning och arbete:

En del elever har t.o.m. hunnit lämna skolan under de fem år som Skollagen inte har följts, vilket kan ha haft långtgående konsekvenser för dessa ungdomar framtida liv.

I fullmäktiges ansvarsprövning kan allvarliga brister för bara en av dessa åtta punkter som ingår i ansvarsprövningen leda till avstyrkande av ansvarsfrihet för den nämnd som bedöms. Vi har funnit allvarliga brister för tre av dessa punkter. Därför ser vi oss nödsakade att avstyrka ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2015.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
genom
Lena Dafgård
Partiledare
Fullmäktigeledamot

1 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning. (2012), SKL
2 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL
3 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL
4 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 5. (2012), SKL
5 Skollagen, 2010, Kapitel 1, § 9. (https://lagen.nu/2010:800).
6 ”Styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan i Nynäshamns kommun för 2015”
(http://www.nynashamn.se/download/18.1d35101d151b1c7bb22119c/1452592482576/Revisionsrapport+-+Styrning+och+ledning+av+grund-+och+gymnasieskolan.pdf)
7 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08.
(http://siris.skolverket.se/siris/ris.openle?docID=543730)
8 Se ovan, sidan 4).
9 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08, sidan 4-5.
(http://siris.skolverket.se/siris/ris.openle?docID=543730)
10 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08,
(http://siris.skolverket.se/siris/ris.openle?docID=543732)
11 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08
(http://siris.skolverket.se/siris/ris.openle?docID=543733)Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF