Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Sorunda den 8 januari 2008

Motion beträffande utformning och fastställande av etiska regler för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder etc.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har ett stort ansvar att föregå med gott exempel när gäller demokratifrågor och grundläggande värderingar, som t.ex. alla människors lika värde. Viktiga grundpelare i en demokrati är rätten att ha olika uppfattningar och att andra människor och deras åsikter ska respekteras. På den politiska arenan är olika syn i frågor en tillgång som synliggör olika perspektiv, vilket främjar ett fruktsamt resultat. Olika uppfattningar vägs mot varandra och argument för och emot ger djupare insikter i de frågor som ska beslutas. För att demokratin ska fungera, är det dock oerhört väsentligt att alla ledamöter i fullmäktige möts av respekt för sina åsikter och det goda samtalet är en förutsättning för att breda, demokratiska beslut kan fattas. Debatten ska handla om fakta och sakfrågor och ordförande har tillsammans med de ledande politikerna ett tungt ansvar för att det finns ett gott debattklimat samt att ingen fullmäktigeledamot blir personligen angripen av andra arbetskamrater i fullmäktige för sina åsikter, vare sig under mötet, i samband med mötet eller vid annat tillfälle.

De allra flesta arbetsplatser har etiska regler för hur man ska uppföra sig och hur man ska behandla sina arbetskamrater och agera i olika situationer. Ett exempel på detta är kommunens personalpolitiska program, som bl.a. behandlar hur chefer och anställda i kommunen ska uppträda och agera i olika situationer och som fullmäktige beslutade om i december 2007. Andra kommuner och landsting har utformat etiska regler för samarbetet, t.ex. Landstinget i Sörmland. Kommunfullmäktige i Nynäshamn saknar etiska regler och det har visat sig vid ett flertal tillfällen och inte minst senast i samband med händelsen vid Kommunfullmäktige 2007-12-12, att det finns ett behov av att även Kommunfullmäktige i Nynäshamn utarbetar och fastställa sådana etiska regler, för att säkerställa den demokratiska processen och främja en positiv utveckling av Nynäshamns kommun. Ett sådant regelverk skulle också vara ett stöd för och underlätta ordförandens mycket viktiga uppgift att tillse att sammanträdena i Kommunfullmäktige vilar på demokratisk grund.

Yrkande

Sorundanet yrkar därför:

 • Att gruppledarna för de politiska partierna i Kommunfullmäktige tillsammans med ordförande gemensamt arbetar fram ett förslag till etiska regler beträffande uppträdande och bemötande under sammanträden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder m.m.
   
 • Att detta förslag till etiska regler behandlas och fastställs av Kommunfullmäktige
   
 • Att dessa regler även gäller för Kommunstyrelsen, nämnderna m.m.
   
 • Att de etiska reglerna infogas i arbetsordningen, samt
   
 • Att gruppledarna får ansvaret för att informera berörda ledamöter i de olika politiska organen om de regler som har fastställts
   För Sorundanet


Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot