Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2021-05-19

Särskilt yttrande rörande § 173 / 21 Ansökan till Trafikverket om vägvisning till Sorunda

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till att vägvisningen av Sorunda ses över. Vi lade redan 2007 en Motion avseende skyltning vid kom­munens infarts­vägar och kommun­orter.1 2015 lade vi en Interpellation angående skyltningen av “Sorunda”. 2 I vårt Landsbygdsprogram 2.0 från 20153 föreslog vi en eventuell “turistskyltning” enl. rubricerat ärende. Frågan om väg­visning engagerar många boende i Sorunda och organisationer varför vi under lång tid har varit aktiva i denna fråga.

Vi bedömer det som mycket viktigt att boende och organisationer i Sorunda upplever sig delaktiga i ansökningen till Trafikverket. Namngivning och väg­visning till Sorunda har brustit i hanteringen sedan 1974 då Sorunda kommun slogs ihop med Ösmo kommun och Nynäshamns stad. En tydlig konsekvens av den bristande hanteringen synliggjordes 2005 då vårdcentralen i Sorunda stängdes. Detta drabbade ca 5 400 invånare. 2014 synliggjordes återigen bristerna när Trafikverket förhörde sig hos vår kommun om vägvisning. Vår kommun svarade då “Nynäshamns kommun har inget att erinra mot Lantmäteriets angivelse på hur geografiska mål och inrättningar skall vägvisas och sättas upp”.

Bristande hantering och sammanbland­ning av begrepp som trakt, ort, bygd, för­samling, socken, distrikt, etc. har skapat oreda i vår kommuns administration och frustration hos de boende. Därför är det viktigt att namngivning och vägvisning av Sorunda fortsättningsvis hanteras korrekt och långsiktigt hållbart.

Distrikten Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn

För att undvika ytter­ligare för­virring och frustration bedömer vi att namngivning och vägvisning bör ansluta till de benämningar som redan används av boende, lokala organi­sationer / föreningar samt myndigheter som t.ex.

 • Lantmäteriet använder benäm­ningen trakt
 • SCB använder benämningen distrikt
 • Valmyndigheten använder benäm­ningen valdistrikt; Sorunda S, Mellersta Sorunda och Sorunda N
 • Svenska kyrkan använder benäm­ningen församling
 • Nynäshamns kommun använder benäm­ningen kommundel och rektorsområde
 • Sorunda hembygds­förening an­vänder benämningen socken (i historiska beskriv­ningar och sammanhang - socken ersattes 1863 med benämningen kommun).

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att det kan finnas positiva aspekter för­knippade med ärendet. Dock bör följande beaktas:

 • att boende och organisationer i Sorunda involveras i processen
   
 • att berörda myndigheter och orga­nisationer som t.ex. Lant­mäteriet, SCB, Valmyndigheten, Sorunda församling, Sorunda hembygds­förening involveras som remiss­instanser
   
 • att alternativen för vägvisning av turistiskt intressanta mål bör jämföras d.v.s. “turistväg”, “turistområde” och “landmärke”
   
 • att en uppskattning av ytterligare kostnader förknippade med mark­nadsföring av turistområdet dit vägvisning ska ske.

Yrkande

Utifrån ovanstående yrkar vi på återremiss av ärende i syfte:

 • att involvera boende och organi­sationer i Sorunda
   
 • att berörda myndigheter och orga­nisationer involveras som remiss­instanser
   
 • att alternativa vägvisningar jämförs
   
 • att en kostnadsuppskattning görs på ytterligare kostnader förknippade med marknadsföring av turist­området dit vägvisning ska ske.

 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Per Ranch
Ersättare i kommunstyrelsen
i samhällsbyggnadsnämnden,
samt ledamot i kommunfullmäktige
 
 
 
 
 

1 Se bilaga 1 och https://sorundanet.se/2007-01-10/ läs mer

2 Se bilaga 2 och https://sorundanet.se/2015-11-08/ läs mer

3 Se bilaga 3 och https://sorundanet.se/2015-11-05/ (se sida 6) läs mer

Bilagor:

Bilaga 1 Motion avseende skyltning vid kommunens infartsvägar och kommun­orter.”... läs mer

Bilaga 2 Interpellation angående skylt­ningen av “Sorunda”... läs mer

Bilaga 3 Sida 6 från Landsbygdsprogram 2.0 2015-11-05... läs mer