Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2018-05-17

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo

Sammanfattning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti genomförde en trafikräkning av tung trafik redan 2007. Sedan dess har RO-RO-trafiken1 ökat mycket och en ny räkning bedömdes angelägen. Resultatet visar att väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.

Vid trafikräkningen uppmärksammades att trafikplatsen är förberedd för gång- och cykeltrafik med trottoarer, refuger och nedsänkta trottoarer vid dessa. Dock saknas skyltar och markeringar (vita streck) för övergångsställen.

Bakgrund

År 2007 genomförde Sorundanet Nynäshamns kommunparti en räkning av lastbilar som kom med färjan från Lettland. Anledning var att Nynäshamns kommunledning hävdade att merparten av lastbilar från Lettland valde väg 73. Trafikräkningen visade då att 75% av dessa lastbilar valde väg 2252.

År 2007 var det 2 st. RO-RO-färjor varje vecka och det var då lätt att avgränsa mätningarna. Nu 2018 är det 12 st. RO-RO-färjor varje vecka och betydligt svårare att avgränsa mätningarna. Därför valde vi att under ett dygn räkna alla lastbilar som passerade “Trafikplats Ösmo”. Denna räkning blir således jämförbar med Trafikverkets mätningar.

Genomförande

En trafikräkning av tung trafik genomfördes vid Ösmo trafikplats av fritidspolitiker i Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Räkningen pågick under 24 timmar från måndag den 2018-05-14 kl 06:00 till tisdag 2018-05-15 kl 06:00. De 24 timmarna delades in i 12 stycken pass om vardera 2 timmar. Varje pass bemannades med minst två personer. Vi använde en mall3 där vi noterade de fordon som åkte in i trafikplatsen och de som åkte ut. På det viset blev det en form av “dubbel bokföring” där vi alltså kunde kontrollera att antalet tunga fordon stämde.

Resultat

Räkningen bekräftar att en mycket stor del av den samlade tunga trafiken går väg 225. Räkningen visade följande antal passager av tunga fordon vid trafikplats Ösmo:

Tabell 1

Övrigt

Vid trafikräkningen uppmärksammades att trafikplatsen är förberedd för gång- och cykeltrafik med trottoarer, refuger och nedsänkta trottoarer vid dessa. Dock saknas skyltar och markeringar (vita streck) för övergångsställen, se bilaga B. Passagerare till och från bussarna passerar flera farliga korsningar på väg till anslutande bussar eller till infartsparkering. Detta bör åtgärdas.

Bilaga A: Jämförelse
Bilaga B: Fotografier


1 RO-RO betyder RollOn-RollOff vilket innebär lastbilar / och eller trailers

2 https://sorundanet.se/2007-03-11.html ... läs mer

3 Sorundanets mall för trafikräkning trafikplats Ösmo... läs mer

Bilaga A: Jämförelse av antal tunga fordon från NVDB och från aktuell räkning.

Skärmdump från NVDB - webb
Skärmdump från “Nationell VägDataBas”, 2018-05-17, Ösmo trafikplats, tung trafik... läs mer

ÅDT = ÅrsDygnsTrafik, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn... läs mer

Jämförelse av antal tunga fordon från NVDB och från aktuell räkning.

Tabell 2

Bilaga B: Fotografier

Trafikplatsen är förberedd för gång- och cykeltrafik med trottoarer, refuger och nedsänkta trottoarer vid refugerna. Dock saknas markeringar i vägbanan, vita streck, och skyltar.

Trafikplatsen är förberedd för gång- och cykeltrafik med trottoarer, refuger och nedsänkta trottoarer vid refugerna. Dock saknas markeringar i vägbanan, vita streck, och skyltar.

När avstigande passagerare från bussen korsar väg 225 på väg till anslutande buss eller till infartsparkering uppstår farliga situationer.

När avstigande passagerare från bussen korsar väg 225 på väg till anslutande buss eller till infartsparkering uppstår farliga situationer.

Lastbilstransport av lastbilar! Räknas dock som ett tungt fordon.

Lastbilstransport av lastbilar! Räknas dock som ett tungt fordon.