Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-08-23

Yttrande rörande VA-plan för Nynäshamns kommun, ärende §192/22

Bakgrund

Vår kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med ett underskönt kulturlandskap klassat som riksintresse och en vacker skärgård. Detta lockar många stadsbor som söker livskvalitet samtidigt som de kan behålla sina arbeten i Stockholmsregionen. Pandemin tillsammans med den snabba implementeringen av digitala möten och samarbetsformer förstärker efterfrågan på naturnära boende med hög livskvalitet. Sammantaget innebär detta en möjlighet till ökad inflyttning i vår kommun vilket är positivt om nya etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med befintliga land- och vattenresurser, infrastruktur och bebyggelse.

Hur en kommun ska utvecklas när det gäller övergripande riktlinjer beskrivs i en översiktsplan, vanligen benämnd ÖP. Vår kommuns nuvarande ÖP antogs av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2012 och är i stort behov av en uppdatering. En ny ÖP är ute på samråd där kommunens invånare ska vara delaktiga i den demokratiska processen som leder fram till en ny ÖP.

Bedömning

Vi bedömer:

 1. att en ÖP är överordnad en VA-plan varför det är viktigt att en ÖP antas före VA-planen
   
 2. att rubricerad VA-plan starkt begränsar möjligheterna till byggnation på våra landsbygder och därmed begränsar möjligheterna för vår kommun att växa och utvecklas positivt
   
 3. att rubricerad VA-plan saknar en strategi, speciellt med avseende på dricksvattenförsörjning, för landsbygderna och alla de småorter som finns i vår kommun. Det finns en stor risk att vår kommun föreläggs att bygga ut kommunalt VA vilket innebär stora kostnader och höjningar av VA-taxan
   
 4. att rubricerad VA-plan saknar ett resonemang kring moderna miljöeffektiva VA-lösningar som kan implementeras snabbt och kostnadseffektivt och som därmed blir en viktig del i vår kommuns framtida VA-hantering.
   

Yrkande

Utifrån ovanstående bakgrund yrkar vi på återremiss för att följande ska åtgärdas:

 1. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas
   
 2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas
   
 3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och småorter inarbetas
   
 4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Per Ranch
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden