Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-03-16

Vår kommun är en stor­stadsnära landsbygds­kommun - därför behövs ingen landsbygds­bered­ning

Bakgrund

Vår kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun. Hit väljer människor från övriga länet att flytta för att förverkliga sina drömmar om lantliv med eget hus och fritidsintressen som bl.a. hästar, hundar, höns och båtar. Att kunna erbjuda lantliv i kombination med regionens stora efterfrågan på kompetent arbetskraft utmärker vår kommun. När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Jordbruksverket ska beskriva vår kommun hamnar den i gränslandet mellan land och stad.

En stor del av vår kommuns invånare upplever att de bor på landet, även om de bor i en tätort, småort eller by. Ett bra exempel är valdistriktet “Norra Sorunda” som är vår kommuns näst största valdistrikt utifrån antal väljare. Vi bedömer att alla som bor i “Norra Sorunda” upplever att de bor på landet. Det är troligt att detta även gäller alla som bor på Torö. Landsbygden “Norra Sorunda” skiljer sig dock markant från landsbygden “Torö” när det gäller invånarnas livsdrömmar, möjligheter och utmaningar. Därför är det oklokt att bunta ihop olika landsbygder till “en landsbygd”.

Bedömning

Utifrån dessa fakta vill vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti att all kommunal verksamhet och planering genomsyras av ett storstadsnära landsbygdsperspektiv och de olika livsdrömmar, möjligheter och utmaningar som våra invånarna har.

Det som skapar problem för många på de storstadsnära landsbygderna är att vår kommuns politiker har lagt ner skolorna i Stora Vika och Fagervik och flyttat Sunnerbyskolans högstadium till Ösmo, vilket har resulterat i att 450 elevplatser har försvunnit från Sorunda. Pedagogisk omsorg i Norra Sorunda har lagts ner och nu finns en ambition att göra samma sak i Stora Vika. Fritidsgårdarna på landsbygden har en sporadisk verksamhet och begränsade öppettider i förhållande till fritidsgården i samhället Nynäshamn. Det finns nästan inga gång- och cykelvägar på landsbygderna. För dem som inte orkar med sitt hus längre, finns det inte lägenheter på landet och det saknas även platser på äldre- och trygghetsboende samt LSS-boende.

Sammanfattningsvis bedömer vi att huvudproblemet med att bo och leva på landsbygderna är våra politikers strategi att flytta bort så mycket som möjligt av den kommunala servicen till det perifert belägna samhället Nynäshamn. Därmed avvecklas mycket av den kommunala servicen på de storstadsnära landsbygderna.

Att inrätta en särskild landsbygdsberedning är att förminska landsbygderna och dessutom sopa möjligheter och utmaningar under mattan. Det behövs ingen kostsam landsbygdsberedning med ännu fler politiker som kostar pengar. Problemen och utmaningarna är väl kända. Det är bättre att skattepengarna används till att åtgärda problemen och förbättra möjligheterna för invånarna på landsbygderna i stället för att avlöna fler politiker.

Vi bedömer dessutom att vår kommun har en ålderdomlig organisation. Den är ineffektiv på grund av för många kommunalråd, många chefsnivåer, otydliga processer och roller. Vi behöver inte fler politiska nämnder, beredningar och utskott. Vi behöver en vidsynt och effektiv kommunal organisation som samarbetar för hela vår kommuns bästa.

Yrkande

Utifrån ovanstående bakgrund och bedömning yrkar vi avslag till:

  1. att inrätta en landsbygdsberedning under kommunstyrelsen
     
  2. att fastställa instruktioner för landsbygdsberedningen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23
     
  3. att föreslå kommunfullmäktiges arvodesberedning med anledning av inrättandet av landdsbygdsberedningen att se över behovet av en eventuell revidering av reglementet för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
och i Kommunfullmäktige