Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!


Klicka på PDF-ikonen längst ned för att läsa hela remissvaret med försättsblad och bilagor.

Västerby 2019-06-20

Remissvar gällande revideringen av översiktsplanens ortstruktur, ärendenr KS/2018/0299/212

Bakgrund

I arbetet med den reviderade översiktsplanen, ÖP:n, har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram en promemoria beträffande ortstrukturen. ÖP:n är ett strategiskt dokument som påverkar kommunen för lång tid framåt. I promemorian refereras till den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholm 2050, RUFS 2050 där tidsperspektivet alltså är 2050, d.v.s. ca 30 år framåt.

Övergripande synpunkter

Vi välkomnar en revidering av nuvarande ÖP från 2012, eftersom vi anser att den har ett antal brister; den är alldeles för kortsiktig (2030), den har ett urbant normativt perspektiv1 och den svarar inte / är otydlig när det gäller ett antal viktiga frågor som t.ex. “Vad är viktigast för att locka nya invånare?”, “Hur ska hela vår kommun utvecklas?”, “Vad ska prioriteras i utveckling av vår kommun?”, “Hur många ska bo i vår kommun 2050?” och “I vilka delar av vår kommun ska befolkningen öka?”

Remisstid
Remisstiden är fram t.o.m torsdagen den 20 juni 2019, d.v.s. dagen före midsommarafton. För oss fritidspolitiker som engagerar oss ideellt på vår fritid är varje ledig dag, som t.ex. lördagar, söndagar och övriga helgdagar, värdefull för att kunna läsa in, analysera, diskutera, samordna och inkomma med synpunkter. I detta fall hade remisstiden kunnat förlängas fram t.o.m. söndagen den 23 juni 2019 utan att det hade påverkat ärendets handläggning eller tidplan.

Den urbana normen begränsar vår kommuns attraktionskraft
Den storstadsnära landsbygden i vår kommun lockar många nya invånare och denna potential har vår kommun fullständigt missat. I stället för att ta tillvara den storstadsnära landsbygdens potential minskas attraktionskraften genom att skolor läggs ner och annan kommunal service dras in. Att som nu i förslaget till ny ortstruktur osynliggöra flera för invånarna viktiga orter förstärker denna negativa utveckling. Förslaget till ny ortstruktur utgår från den urbana normen2 trots att nästan hälften av vår kommuns invånare bor på den storstadsnära landsbygden.

Olika förutsättningar och möjligheter i de olika kommundelarna
Vår kommun består av fyra kommundelar med olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamns stad uppvisar stora skillnader när det gäller natur, kultur och demografi. Vi menar att varje kommundel bör få en egen fördjupad översiktsplan, FÖP, för att hantera dessa olika förutsättningar i syfte att hela vår kommun ska blomstra.

Vår bedömning

Vi anser att det är olyckligt att revideringen inleds med en översyn av “ortstrukturen” och inte minst att vissa orter inte nämns; Stora Vika, Landfjärden, Lidatorp och Grödby, vilket kommer upplevas negativt av invånarna i dessa orter som då känner sig exkluderade. Stora Vika och Landfjärden är t.ex. två orter med stor potential, men där vår kommuns engagemang har varit otillfredsställande. Att orterna föreslås utgå i förslaget till ny ortstruktur är olyckligt. Det är också svårt att se helheten i ÖP:n utifrån detta PM, som endast tar upp vissa orter i ortstrukturen. Förslaget till revidering överensstämmer inte med andra dokument, t.ex. vår kommuns VA-plan och VA-strategi, vilket givetvis är bekymmersamt. Den sista orten som ska anslutas till det allmänna VA-nätet ska anslutas 2030, medan ortstrukturen ska utgå från RUFS 2050. Om man ska ändra ÖP:en, måste man ändra VA-planen och VA-strategin. Även Yt- och grundvattenplanen kommer att behöva ändras, eftersom flera vattenförekomster har en tidsfrist till 2027 för att uppnå "God ekologisk status". Det finns en uppenbar risk att om VA-planen ändras, kommer en del orter först bli tvungna att bekosta en egen reningsanläggning och sedan tillkommer ytterligare stora kostnader när de ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Detta blir helt orimliga scenarier. Ett exempel på område där detta i så fall kommer att hända är det gamla området i Segersäng. Framtida ortstruktur och VA-plan måste därför utgå från samma kommunala vision.

Slutsats

Vi anser att en vision som sträcker sig till 2050 för hela vår kommun är en förutsättning för att en översiktsplan ska bli trovärdig. Vi anser att en vision för hela vår kommun bör vara det första steget när det gäller att revidera nuvarande översiktsplan. Samtliga orter bör inkluderas i ortstrukturen, även om inte alla ska utvecklas lika mycket. Vi föreslår att ortstrukturen arbetas om med ovanstående kommentarer och förbättringsförslag i beaktande. Vi ser fram mot en ny remiss innan ortstrukturen inarbetas i kommande ÖP.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige


Per Ranch
Vice gruppledare
Ersättare i kommunstyrelsen,
i miljö och samhällsbyggnadsnänden
samt ledamot i kommunfullmäktige

Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i
kommunfullmäktige1 Se bl.a.
Synpunkter på Samrådshandling Översiktsplan för Nynäshamns kommun 2010 ... läs mer
Synpunkter på Utställningshandling Översiktsplan Nynäshamns kommun ... läs mer
Interpellation angående Nynäshamns kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling ... läs mer

2 Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 ... läs mer