Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, orten Nynäshamn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-03-07

Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, orten Nynäshamn, diarienummer 2010.0222

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling. Vi har läst igenom och vi uppfattar detaljplanen som väl genomarbetad och har inga synpunkter.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 

Per Ranch