Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommundelnings­utredning - frågor och svar

Sammanfattning

För oss i Sorudanet Nynäshamns kommunparti är en kommundelnings­utredning en “no-brainer” - en självklarhet!

Alla som arbetar med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsarbete ställer sig alltid frågan “kan det bli bättre” på något vis? Finns det goda exempel? Hur gör man? Det gäller alla typer av företag, offentliga förvaltningar inkl. skolor, vård, omsorg mm mm. Och givetvis kommuner. Det är ett accepterat sätt att arbeta nuförtiden.

I Sverige har 13 nya kommuner bildats sedan 1980. Erfarenheterna är mycket goda, framförallt när det gäller demokrati, insyn och påverkan. Mindre administration och närmare till invånarna gör att kommunerna kan lyssna bättre till invånarnas behov och önskemål och på så sätt leverera de tjänster som efterfrågas. Detta är fakta och konstaterat i forskningen sedan länge.

Alla de som genomfört kommundelningar är mycket nöjda i efterhand och ingen vill tillbaka till den gamla “storkommunen”.

Alltså är det naturligt att undersöka de möjligheter som en delning innebär anser vi. En sådan undersökning kallas “indelnings­ändrings­utredning”, populärt kallat “kommun­delnings­utredning”.

Utredningen visar om det blir bättre eller sämre och vad en delning kommer att kosta. Utredningen är ett beslutsunderlag. Visar utredningen att det blir sämre så lägger man kommundelning åt sidan. Då har utredningen givit en bra genomlysning av alla aspekter av kommunen. Visar utredningen att det blir bättre så är det naturligt att gå vidare i processen med att dela; antingen genom beslut i Kommunfullmäktige eller genom folkomröstning.

Om nej-sägarna vinner så blir det ingen delning. Om ja-sägarna vinner så hamnar frågan hos regeringen som slutligen avgör. Som sagt, det handlar helt enkelt om att strukturerat pröva alla möjliga vägar för att förbättra!

Är det någon som säger nej till att undersöka möjligheten att förbättra?

Frågor och svar

Varför ska man dela en kommun?
Erfarenheterna från tidigare kommundelningar är mycket positiva. Invånarna upplever att demokratin blir bättre genom en mindre organisation som ger kortare beslutsvägar, bättre insyn och bättre möjligheter att påverka.

Vad är en kommundelning
En kommundelning är en delning av den kommunala administrationen / organisationen.

Hur går det till att bilda nya kommuner?
Först och främst måste tillräckligt många av kommunens invånare vilja veta mer om möjligheter och utmaningar. Då kan kommunen bestämma om en så kallad kommundelningsutredning. Om utredningen är positiv kan antingen en folkomröstning ske eller om politisk enighet finns, Kommunfullmäktige besluta om en delning. Slutligen blir det dock regeringen som beslutar om nya kommuner ska bildas.

Vilka kommer att styra?
När regeringen väl godkänt en nybildning kommer de nya kommunernas invånare att få rösta i respektive kommun vid nästkommande val. De som bor i de nya kommunerna väljer då politiker bland alla partier till respektive kommuns fullmäktige.

Vad säger de förtroendevalda?
De flesta förtroendevalda som har varit med och bildat en ny kommun är positiva och vill inte tillbaka till den gamla stora kommunen. Det gäller även de som var tveksamma till nybildningen. De som inte har egna erfarenheter är oftast skeptiska och kanske lite oroliga för förändringar. De vet vad de har men inte vad de får och använder ofta negativa beskrivningar som att dela, slå sönder, trasa sönder och splittra. En del har kanske en överdriven tro på stordrift och “centralisering”.

Hur påverkas ekonomin vid en nybildning?
Genom det kommunala skatteutjämningssystemet garanterar svenska staten att alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Två nya kommuner betyder alltså ingen ekonomisk förändring jämfört med hur det är nu. De nya kommunerna bestämmer själva var resurserna ska läggas och de har möjlighet att ändra den kommunala skatten, både upp och ned, efter behov.

Hur blir den kommunala organisationen?
Den befintliga kommunala organisationen kommer att bli två nya. Det finns möjligheter att göra båda dessa modernare och effektivare eftersom organisationerna får en nystart.

Kommer skatten behöva höjas?
Skatten beror i första hand på vilken servicenivå de nya kommunerna väljer. Utredningen kan visa en förändring av skatten.

Vad händer med vatten och avlopp, VA?
Aktuell VA-plan utgår från stordrift och centralisering. Den måste i stället anpassas till rådande förutsätt- ningar. Moderna, småskaliga och decentraliserade lösningar är resurseffektiva med vår geografi och geologi. Andra kommuner kan samarbeta i VA-frågor - det kan även de två nya kommunerna göra!

Vad händer med sophantering / brandkår / ambulans?
Det blir oförändrat. SRV återvinning ägs gemensamt av Södertörnskommunerna och Räddningstjänsten sköts av Södertörns Brandförsvarsförbund. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem och vår kommun ingår i dessa sammanslutningar. De två nya kommunerna kommer sannolikt också att ingå i dessa organisationer.

Behöver de nya kommunerna nyanställa?
De nya kommunerna kommer att behöva motsvarande personal som finns idag. Därför bedöms att nuvarande personal i all väsentlighet fördelas ut på de nya kommunerna. I huvudsak blir det ett byte av arbetsgivare.

Vitalare demokrati med nya kommuner?
Ja, forskningen visar att demokratin kan bli mer deltagande än representativ.

Är det “rika” kommundelar som frigör sig?
Nej, det finns inga belägg för det i forskningen.

Påverkas omsorgen vid funktionshinder?
Kostnaderna för personliga assistenter är i huvudsak finansierad av staten (ca 80 procent) via den så kallade assistentersättningen. Det har inte så stor betydelse för den kommunala ekonomin eftersom vi har ett utjämningssystem beträffande omsorgen vid funktionshinder (LSS-utjämningen) som gör att kommuner med höga kostnader får täckning för eventuella merkostnader.

Vad händer med AB Nynäshamnsbostäder?
Alla som bor i hyresrätter kan bo kvar som vanligt. De nya kommunerna kan välja att bilda två nya bolag av det gamla. De nybildade bolagen kan ta över ansvaret för den verksamhet som bedrivs i respektive kommun.

Blir det dyrare färdtjänstresor?
Nej, det är resans längd som avgör priset - inte om man passerar en kommungräns. Avståndet bestämmer taxan.

Jag hittar inte det jag undrar över - hur gör jag?
Besök vår Facebook-sida och ställ Din fråga där eller skicka epost till kontakt@sorundanet.se.