Yrkande om avslag beträffande Sunnerby förskola - evakueringslokaler

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

Västerby 2020-04-14

Yrkande om avslag beträffande Sunnerby förskola - evakueringslokaler

Vi yrkar avslag till följande:

 1. att anse att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till förvaltningen från 17 mars 2020, § 59, angående utredning av snabbflytt av paviljongerna i Rumba till Sunnerby, besvarat.
   
 2. att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om vilket av alternativen i bifogat tjänsteutlåtande som ska genomföras samt ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utföra åtgärden.
   
 3. att delegera beslutanderätten i brådskande ärenden gällande flytt av och etablering av paviljonger i Sunnerby till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.
   

Punkt 1 kan vi inte anse besvarat, eftersom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte ännu har presenterat ett förslag till tillfälliga moduler enligt barn- och utbildningsnämndens beslut från 2020-03-18. I beslutet från barn- och utbildningsnämnden står det att:

 1. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga lokaler för Sunnerby förskola i Sunnerby med tids- och ekonomiska aspekter. Kriterierna för alternativen är att arbetslaget och barngrupperna hålls samman.
   
 2. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt verkställa evakuering av Sunnerby förskola till Rumba förskola.
   

I tjänsteutlåtandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står det att barn- och utbildningsnämnden önskar att lösningen finns färdig till vecka 32 2020, men detta står det ingenting om i protokollet från barn- och utbildningsnämnden, där man i stället betonar att situationen behöver lösas skyndsamt. Fyra av de fem förslag som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat är olagliga, om det inte finns någon förlängning av hyresavtalet från 2018 och framåt för förhyrning av Rumba förskola. Om detta stämmer, innebär det också att Sunnerby förskola har evakuerats till lokaler som inte har upphandlats enligt LOU, vilket är olagligt. Endast alternativ 1 är lagligt, men eftersom en upphandling inte har skett, är det omöjligt för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att presentera förslaget med pris- och tidsaspekter. Att föräldrarna ska åka så många mil extra varje dag ända fram till vecka 45, som är i början av november, är helt otänkbart.

Beträffande punkt 2, anser vi att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har fullgjort uppdraget från barn- och utbildningsnämnden. Det finns inga alternativ att välja mellan och det enda alternativet som är lagligt, kan inte kostnads- eller tidsbestämmas, eftersom upphandlingen ännu inte har gjorts.

Beträffande punkt 3, anser vi att ett extra nämndsammanträde skyndsamt bör utlysas, så snart förvaltningen har fullgjort uppdraget från den 17 mars 2020 och kan presentera flera förslag enligt barnoch utbildningsnämndens beslut 2020-03-18.

Vi yrkar:

Enligt uppgifter från Södertörns Upphandlingsnämnd, är svarstiden 10 arbetsdagar och det finns ingen avtalsspärr. Södertörns upphandlingsnämnd anser att en leverantör borde finnas inom 11-15 arbetsdagar. Bygglovshandlingar kan vara klara på ca 5 dagar efter tilldelning. Exempelvis ställdes en fråga 11/3 och sex leverantörer kunde utan problem ha de tillfälliga modulerna inflyttningsklara 1 juni, förutsatt att processen med bygglov etc. fungerar.


 
 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

…………………………………………………
Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Ersättare i kommunfullmäktige