Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Västerby 2023-08-16

Sorundanet

 

Överklagande av Miljödelegationens beslut om tillstånd enligt miljöbalken för återvinningsverksamhet på fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun, Mål nr M 5087-23, Avdelning 4.

 

Sammanfattning

Vi yrkar att Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun, upphävs i sin helhet. Vårt yrkande utgår från att beslutet om tillstånd är felaktigt utifrån bland annat följande grunder:

 1. Deponin blir granne med växande tätort och förskola
 2. Deponin delvis inom vattenskyddsområde
 3. Bergkross från Södertörn kan orsaka allvarliga föroreningar i mark och vatten
 4. Risker med avrinning till Lillån och Muskan
 5. Risker för brand
 6. Emissioner av stendamm
 7. Tillgång till natur och rekreationsområden begränsas
 8. Farliga trafikmiljöer
 9. Ökande antal tunga fordon
 10. Fornlämningar och kulturhistoriska miljöer hotas
 11. Negativ inverkan på kollektivtrafik
 12. Stark kritik mot den föreslagna återvinningsverksamheten från närboende

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela vår överklagan som PDF-fil... (läs mer)