Vi yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet

Västerby 2017-05-10

Yrkande beträffande fullmäktiges ansvarsprövning för Barn- och utbildningsnämnden

Bakgrund

Ansvarsutkrävande och granskning är grunden för den kommunala självstyrelsen, dvs. den lokala demokratin i kommunen. Ansvarsprövningen i fullmäktige fyller flera funktioner; t.ex. är det ett sätt att ge signaler om hur fullmäktige ser på verksamheten och förvaltningen under det år som har passerat1. Fullmäktige godkänner, kritiserar eller underkänner, ger förändrade direktiv och förutsättningar. Ansvarsprövningen är ett av flera sätt för fullmäktige att styra uppdragstagare i styrelse, nämnder och beredningar. Den ”interna ansvarsprövningen i fullmäktige är därför viktig i det lokala demokratiska systemet.”2. Fullmäktiges ledamöter har ett stort ansvar mellan valen, eftersom kommuninvånarna bara kan påverka direkt genom kommunala val vart 4:e år. De förtroendevalda i nämnder och styrelser, som har blivit valda av fullmäktige, har fått ett uppdrag av fullmäktige. Detta brukar kallas för revisionsansvar. I detta ingår följande:

Detta innebär att i fullmäktiges ansvarsprövning är det: ” … den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda.”4

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tar mycket allvarligt på det uppdrag som våra ledamöter i fullmäktige har, inte minst mot kommuninvånarna, som bara kan påverka en gång var 4:e år, dvs. vid val. Vi har därför lagt ner mycket obetald fritid på att granska verksamheten som ska redovisas och följas upp av fullmäktige. Detta gör vi inte för att försöka hitta fel och kritisera den politiska ledningen utan för att vi vill att kommunen ska utvecklas positivt och att verksamheterna ska förbättras. Om vi ville vinna politiska poäng med vår granskning, finns det många sätt som detta skulle kunna göras på med betydligt mindre insats i form av vår fritid.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har tagit del av revisorernas granskning och rapportering av verksamheten för 2016 samt Årsredovisningen för 2016.

Kommunens styrmodell är målstyrning, precis som i nästan all offentlig verksamhet sedan 1980-talet.5 Denna modell går ut på att man sätter upp mål i Mål och budget-dokumentet, som fullmäktige beslutar om och sedan följs målen upp i årsredovisningen, som godkänns av fullmäktige.

Ett mynt har som bekant två sidor. Den ena sidan av myntet är målen och den andra sidan är resultatet. Att sätta upp mål är inte så svårt, men att sedan följa upp dem, det är det som är svårigheten med denna styrmodell. I stället för att följa upp målen, är det lätt att falla in i att beskriva vad nämnden har gjort med pengarna i budgeten, t.ex. att räkna upp aktiviteter, projekt och annat som nämnden har arbetat med under året. Det är dock inte detsamma som att följa upp resultatet.6 Att det här också gäller Nynäshamns kommun, ser vi många exempel på i årsredovisningen 2016 och i nämndernas rapporter.
SKL menar att utgångspunkten för styrning med mål och resultat är:7

Det är därför oerhört viktigt för verksamhetens positiva utveckling att inte bara sätta upp mål och indikatorer utan att också följa upp dem för att se resultatet: ”Inga resultat – ingen kunskap.”8 Det handlar ju om att ge kommuninvånarna så bra nytta som möjligt för sina skattepengar. Genom resultatuppföljningen tar man reda på: ”Vad får medborgarna för sina pengar? Vad uppnår vi med de resurser vi har? Kan vi prestera ett lika gott resultat med mindre resurser?”9 I denna granskning, ser vi att nämnden har haft betydligt mer fokus på att de ekonomiska ramarna hålls, dvs. den budget som varje nämnd har att disponera för sin verksamhet, än på kvaliteten i verksamheten, dvs. vilken kvalitet på servicen som kommuninvånarna får för sina skattepengar.

Revisorerna har meddelat på ett fullmäktigemöte att de har valt att särskilt granska Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Vi finner det anmärkningsvärt att revisorernas rapport, när det gäller att särskilt granska Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, inte har blivit färdig förrän i maj och att revisorerna därför har fattat sitt beslut om att rekommendera ansvarsfrihet till Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, trots att rapportens resultat inte har kunnat göra underlag för detta beslut.

Prövning av ansvarsfrihet

För att kunna svara på ovanstående frågor: ”Vad får medborgarna för sina pengar? Vad uppnår vi med de resurser vi har? Kan vi prestera ett lika gott resultat med mindre resurser?”10 behöver man göra jämförelser med andra kommuner. För att kunna mäta resultatet, måste indikatorerna också ha ett målvärde, ett mål att sträva mot. Det saknas tyvärr i Mål och budgetdokumentet 2016-2019. Det är därför positivt att Barn- och utbildningsnämnden har angivit ett målvärde för 2016 för nämndens mål och angivit flera andra år som jämförelse. Tyvärr saknas dock ganska många värden för 2016, vilket påverkar bedömningen av måluppfyllelsen.

Utifrån det granskade underlaget anser vi att Barn- och utbildningsnämnden har brustit när det gäller följande tre punkter av åtta punkter som utgör grunden för ansvarsprövning:

Motivering

I den nya Skollagen från 2010, står det: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”11

Enligt revisorernas rapport12 saknas ett socioekonomiskt inslag i resursfördelningsmodellen, vilket också Skolinspektionen har påpekat i sina rapporter, både 2010 och 2015. Det finns även allvarliga brister i det systematiska kvalitetsarbetet genom att detta inte ger en samlad bild som kan utgöra beslutsunderlag för prioriterade utvecklingsområden och åtgärder för att utveckla utbildningen i enlighet med de nationella målen.

Enligt Skolinspektionens rapport13 har det genomsnittliga meritvärdet i Nynäshamns kommun varit lägre än riksgenomsnittet sedan 2006. ”Detta innebär att ett flertal elever i kommunen har gått ut grundskolan utan att ha getts förutsättningar att inhämta de kunskaper som behövs för exempelvis högre studier.”14 Skolinspektionen ser också allvarligt på att resultaten mellan skolorna varierar samt att det också finns för stora skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Det finns t.o.m. stora skillnader så tidigt som i årskurs 3, där resultaten på nationella proven varierar med upp till 23 procentenheter mellan skolor. För elever i årskurs 6, varierar det upp till 32 procentenheter mellan skolorna beträffande elever som har uppnått kunskapskraven (A-E) och motsvarande siffra för årskurs 9 är 31 procentenheter. Detta innebär att utbildningen i Nynäshamns kommun inte är likvärdig för alla elever, vilket strider mot Skollagen. Det är också anmärkningsvärt med tanke på likvärdigheten att skolorna i Sorunda inte har tillgång till klassuppsättningar av iPads, som övriga skolor. Inte minst när dessa kan ha stor betydelse för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.15

I beslutet skriver Skolinspektionen bl.a. följande:16

För mer detaljerade fakta om Skolinspektionen beslut, hänvisas till de angivna källorna.

Här följer ytterligare motiveringar:

Sammanfattning

Vi ser det som särskilt allvarligt att resursfördelningsmodellen till grundskolan och gymnasieskolan inte har setts över och utvecklats samt att den inte följer aktuell lagstiftning och säkerställer att fördelningsprinciperna är ändamålsenliga, trots att den nya Skollagen trädde i kraft för sex år sedan (granskningen gäller verksamhetsåret 2016). En del elever har t.o.m. hunnit lämna skolan under de sex år som Skollagen inte har följts, vilket kan ha haft långtgående konsekvenser för dessa ungdomars framtida liv.

Bristerna i nedan angivna tre punkter får också mycket allvarliga konsekvenser för barn och ungdomars möjligheter till högre utbildning och arbete:

I fullmäktiges ansvarsprövning kan allvarliga brister för bara en av dessa åtta punkter som ingår i ansvarsprövningen leda till avstyrkande av ansvarsfrihet för den nämnd som bedöms. Vi har funnit allvarliga brister för tre av dessa punkter. Därför ser vi oss nödsakade att avstyrka ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2016.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
genom
Lena Dafgård
Partiledare
Fullmäktigeledamot

1 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning. (2012), SKL

2 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL

3 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 6. (2012), SKL

4 Fullmäktiges ansvarsprövning. Formella krav och praktisk handledning, sidan 5. (2012), SKL

5 Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning, (2014), SKL.

6 Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning, (2014), SKL.

7 Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning, (2014), SKL, s 6.

8 Inga resultat – ingen kunskap. Kvalitetsmått i kommunal verksamhet, SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser, (2010) s. 3

9 Inga resultat – ingen kunskap. Kvalitetsmått i kommunal verksamhet, SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser, (2010) s. 3

10 Inga resultat – ingen kunskap. Kvalitetsmått i kommunal verksamhet, SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser, (2010) s. 3

11 Skollagen, 2010, Kapitel 1, § 9. (https://lagen.nu/2010:800).

12 ”Styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan i Nynäshamns kommun för 2015” ...läs mer

13 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08. (http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=543730)

14 Se ovan, sidan 4.

15 Barnbilagan 2016, s. 5.

16 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2015-12-08, sidan 4-5. (http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=543730)