Bergtäkten i Väggarö

Västerby 2019-02-18

Bergtäkten i Väggarö

Bergtäkten i Väggarö

Ärende angående ansökan om förlängt tillstånd för bergtäkt i Väggarö inom fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Sedan 2009 bedriver Nynäs-Ösmo Lastbilscentral Holding AB verksamhet vid anläggningen Väggarö på fastigheten Torp 14:1. Det nuvarande gällande tillståndet utfärdades 2009 och omfattar täkt och krossning av totalt 1,4 miljoner ton berg under 10 år. Maximal bryttakt i nuvarande tillstånd uppgår till 150 000 ton med möjlighet att under enstaka år ta ut 200 000 ton. Hittills har ca 35 % eller ca 500 000 ton av den tillståndsgivna volymen brutits ut. Det nuvarande tillståndet ger inte möjlighet att krossa och återvinna entreprenadberg från annan uppkomstplats.

förnya sitt tillstånd i ytterligare 25 år för bergtäktverksamheten, då den tidigare tillståndsgivna volymen ännu inte brutits ut. Den nya ansökan gäller fortsatt brytning och krossning inom pågående brytområde i enlighet med befintlig täktplan. Den nya ansökan innebär en ökning från 150-200 000 ton berg/år till 350 000 ton/år. Detta är en ökning med ca 200 % och inkluderat i ansökan är tillstånd för utökad verksamhet i form av krossning och återvinning av entreprenadberg .

Den planerade verksamheten beräknas omfatta totalt 900 000 ton bergmaterial, med en maximal årlig bryttakt om 200 000 ton (10.20 B). Dessutom ansöks om tillstånd för krossning av 300 000 ton bergmaterial (10.50 C). Detta bergmaterial består dels av brutet berg från täktverksamheten, men också en årlig återvinning av 200 000 årston entreprenadberg. Stubbar och andra rester efter avverkningen kommer flisas till bränsleflis (20.40 C). Lagring av avfall och återvunnet material kommer att ske inom området (90.30 B och 90.40 C). Dessutom kommer efterbehandling av täkten att genomföras med lämpliga schaktmassor (90.141 C).

Av ansökan framgår, att tanken är att entreprenadberg från Norvik, max 300 000 årston berg, ska transporteras till bergtäkten i Väggarö för att där mellanlagras och krossas och transporteras därifrån. Transporterna beräknas ske med lastbilar med en medellast på 35 ton. Enligt ansökan är intransporten av entreprenadberg max. 200 000 ton/år och den årliga produktionen max 300 000 ton/år, vilket tillsammans ger max ca 500 000 ton transportvolym/år eller 14 000 transporter/år. Om dessa slås ut på 250 arbetsdagar, blir det ca 110 enkeltransporter/dag på Sorundavägen, väg 542 förbi Kyrkskolan och Sunnerby förskola och skola. Genom att ansökan omfattar en ökning på upp till 350 000 ton/år, dvs. 200 %, kommer även antalet transporter till och från verksamheten öka med 200 %.

Sedan tidigare, har Trollsta grustäkt, med samma ägare, fått förnyat tillstånd i 15 år med beräknad årlig produktion av 100 000 ton, vilket också beräknas ge 40 passager per dag på delvis samma vägar, förutom att transporterna till och från Trollsta sker ännu längre på Sorundavägen.

Tillsammans blir detta 150 fordonspassager varje dag som ska passera bl.a. två skolor och en förskola i centrala Sorunda.

Synpunkter

Transporterna till och från bergkrossen i Väggarö är tänkta att passera genom Ottersta, Spångbro, Torp och Sunnerby längs Sorundavägen till och från väg 225. Transporterna till och från Väggarö innebär att förutom de 40 passagerna, kommer ytterligare ca 110 tunga lastbilsfordon, dvs. 150 tunga lastbilsfordon dagligen kommer att passera idrottshallen, brädgården, Sunnerby tätort, Sunnerbyskolan, Sunnerby förskola, Sunnerby idrottshall, Sunnerby äldreboende, flera busshållplatser, ytterligare bostäder, Hembygdsgården, Prästgården, Sorunda kyrka, Församlingshemmet, Kyrkskolan, fritids, brandstation, Bygdegården, Coop och återvinningscentral på vägen till väg 225. Dessutom planeras nya bostadsområden i direkt anslutning till Sorundavägen vilket innebär att det blir ännu fler barn som påverkas än de över 500 barn som idag rör sig på Sorundavägen, som saknar övergångsställe vid Kyrkskolan. På Kyrkskolan går förskoleklass t.o.m. årskurs 3. Sorundavägen trafikeras bl.a. av busslinjerna 729, 783, 848, 858 och skolbussar som måste samsas med lastbilarna där. Totalt kommer ca 1.300 boende att beröras av dessa transporter. Som bekant planeras trafiken från Norvik att komma i gång nästa år och inom några år kan Norvik generera upp till 1000 tunga lastbilar per dag på väg 225. Att detta kommer att leda till mycket stora trafiksäkerhetsproblem och utsläpp av miljö- och hälsofarliga avgaser är allmänt känt. Att då samtidigt med dessa stora problem utöka den tunga lastbilstrafiken på väg 225 med 110 tunga fordon per dag borde vara helt uteslutet.

Redan idag är trafiksituationen på Sorundavägen och väg 225 ohållbar. Att i ytterligare 25 år transportera entreprenadberg från Norvik till Sorunda på smala vägar förbi två skolor och en förskola och sedan tillbaka igen är helt orimligt. Entreprenadberget måste i stället tas om hand och krossas i anslutning till Norvik, där det också finns en utbyggd infrastruktur, vilket helt saknas i Sorunda. Det borde vara självklart att Norviks ägare som har den ekonomiska vinningen av verksamheten också ansvarar för hantering av det avfall som uppkommer i samband med hamnverksamheten.

Kyrkomuren runt Sorunda kyrka, som är från 1100-talet, har redan rasat flera gånger p.g.a. av vibrationerna från nuvarande lastbilstransporter, se bifogade bilder. Med en ökning på 200 % riskerar detta kulturminne att skadas ytterligare.

Tung lastbilstrafik genererar buller, hälsofarliga dieselavgaser och vibrationer. Att minimera lastbilstrafik i direkt anslutning till lokalsamhället är något som står högt upp på de flesta andra kommuners agenda. Det finns ingen anledning till att de boende ska tvingas acceptera en ökning av buller, farliga dieselavgaser och vibrationer med 200 % och dessutom ökade olycksrisker i lokalsamhället.

Begäran

Det är högst anmärkningsvärt att Nynäshamns kommun har avböjt att delta i samrådet på Länsstyrelsen och hänvisat till SMOHF i stället. Detta beslut har mycket stora konsekvenser för trafikmiljön, trafiksäkerheten, inte minst för barn, och miljön i centrala Sorunda. Vi anser att bergtäkten vid Väggarö är felplacerad eftersom farliga transporter planeras ske i anslutning till lokalsamhället och i tillägg till godstrafiken på väg 225 från Norvik. Vi begär att Nynäshamns kommun avråder Länsstyrelsen från att ge förlängt tillstånd till bergtäkten vid Väggarö och omedelbart ger uttryck för detta i en skrivelse till Länsstyrelsen.

Med anledning av ovanstående har vi valt att ta upp ärendet i tre av vår kommuns nämnder. Du finner skrivelserna nedan.

Kommunstyrelsen, KS >

Barn- och utbildningsnämnden, BUN >

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN >