Yttrande över fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-02-28

Yttrande över fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling. Vi har valt att disponera yttrandet så att vi först redogör för vissa övergripande synpunkter och sedan av mer detaljerade synpunkter redovisade efter samrådshandlingens disposition med sidhänvisningar

Övergripande synpunkter

Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn så den blir mer attraktiv för alla i hela vår kommun. Vi har följande övergripande synpunkter på planen:

Detaljerade synpunkter

För att läsa hela dokumentet som PDF och om de detaljerade synpunkterna - klicka på PDF-ikonen längst ned!