Sunnerbyskolan - saknade handlingar

Västerby 2019-04-09

Sunnerbyskolan - saknade handlingar

Sunnerbyskolan - saknade handlingar

Handlingar av väsentlig betydelse har saknats inför beslut i BUN, MSN, KS och KF.

Bakgrund

Efter beslutet om 22 miljoner för investeringar till ombyggnation och reparationer av Sunnerbyskolan, som återremitterades av kommunfullmäktige den 14 mars, har vi fått tag på handlingar (som bifogas, se bilaga 1-3), som utgör en mycket väsentlig del av det som borde ha varit med i beslutsunderlaget för dessa 22 miljoner, men som har saknats i beslutsunderlaget för BUN, MSN, KS och KF.

Vi ser mycket allvarligt på att dessa dokument har saknats i beslutsunderlagen. Samtliga rapporter, som vi hänvisar till, är framtagna efter att BUN fattade beslut om att bygga om delar av Sunnerbyskolan till förskola, vilket skedde den 25 oktober 2018. Det innebär att BUN fattade beslut om att bygga om Sunnerbyskolan för att flytta in förskolan i de lokaler som högstadiet nu har utan att först ha undersökt statusen på Sunnerbyskolan. Detta tyder på mycket allvarliga brister i kommunikationen mellan BUN och MSN respektive BUF och MSF.

Alla tre rapporterna är gjorda i november och december 2018, vilket innebär att de borde ha funnits med i beslutsunderlaget till de 22 miljonerna för att bygga om Sunnerbyskolan till förskola, som har beslutats under 2019. MSN avslog förslaget 2019-01-22, i BUN 2019-01-23 bifölls förslaget, i KS 2019-02-21 bifölls förslaget också och i KF 2019-03-14 blev det återremiss.

Vi kan inte bedöma vem som är ansvarig för att dessa rapporter inte har varit en del av beslutsunderlagen. Det bör tilläggas att ingen av rapporterna är diarieförd, vad vi kan se. En är ett utkast och skulle möjligen kunna betecknas som arbetsmaterial, men de övriga två är kompletta rapporter som har inkommit från konsultfirmor till myndigheten och dessa borde då ha varit diarieförda. Vi kan konstatera att detta kan kosta kommuninvånarna mer än 100 miljoner i onödan, om man bygger om delar av Sunnerbyskolan till förskola, trots att rapporterna tydligt visar att Sunnerbyskolan är i så dåligt skick. Om man räknar ÅF:s rapport för Sunnerbyskolan, som fanns i handlingarna till nämnderna och till fullmäktige, är kostnaden 132 miljoner inkl. moms, men många delar har inte tagits med, vilket var en del av vårt underlag för återremiss i KF.

Vi kan också konstatera att det är mycket allvarligt att politiker, som ska ta ansvar för sina beslut, inte får tillgång till viktiga underlag inför beslut. Särskilt allvarligt är det förstås att KS, som har uppsiktsplikt över nämnderna, inte har haft tillgång till detta underlag. Det finns ytterligare rapporter, men några är mycket tekniska och de bifogade tre är de mest centrala.

Sammanfattning av konsultrapporterna

Synpunkter

ÅF har utfört en okulärbesiktning av Sunnerbyskolan. Byggnaden uppfördes under slutet av 1970-talet och har sedan dess genomgått flera om- och tillbyggnader, den senaste under 1990-talet.

I samband med en planerad ombyggnad har det framkommit tekniska problem varför en okulärbesiktning av byggnaden har genomförts.

En fuktinventeringen på del av byggnaden har sedan tidigare genomförts av AK-konsult ordernummer 27191 daterad 2018-10-22. Nedanstående summering är ett komplement av fuktinventeringen och grundar sig dels på platsbesöket som utfördes 2018-11-05 samt övriga handlingar. Summeringen beskriver endast vilka brister som har observerats och vad man bör undersöka vidare.

Byggnadstekniska problem

Då dagens normer ställer högre krav på byggnadsteknisk utformning än tidigare är det ej relevant att likställa äldre byggnader med dagens norm. Detta innebär dock inte att äldre byggnader kan frångå alla dagens normer. Vissa observationer har ej tagits med i nedanstående summering då de av naturliga skäl inte kan uppfyllas, eftersom byggnaden uppförts under andra förutsättningar. Nedan framgår en sammanställning av de främsta bristerna som har observerats på byggnaderna.

Grundläggning / betongplatta / väggar

Grundläggningen består generellt av friktionsjord, stenull och betongplatta enligt handlingarna. Ytterväggen vilar delvis på betongplatta och ett fristående sockelelement av lättklinker. Denna typ av grundläggning är mycket vanligt förekommande vid denna period och byggnadstyp men har under senare tid visat sig innehålla vissa byggnadstekniska risker, speciellt med hänsyn till syllen i ytterväggen.

Vid den tidigare utförda fuktutredningen observerades att delar av betongplattan blivit kompletterad med så kallat flytande golv bestående av; sand, plastfolie, cellplast, spånskiva samt linoleummatta. Syftet med kompletteringen kanske var gott just då men den har lett till vidare problem med den redan utsatta syllen då den blivit ännu mer inklädd med fuktiga material. Då man har förskjutit dess klimatskal inåt i huset är det idag stor risk att betongplattan sugit åt sig stora mängder vatten vilket kan ha skadat den. Tecken på fuktgenomträngning upp till linoleummattan har observerats på flera ställen. Både genom att mattan ”veckat” sig samt att dess motståndskraft från bords- och stolsben varit väldigt vek. Dessa tecken tyder på att det förmodligen finns fukt under mattan som löser upp dess lim.

Sammanfattning

Byggnader av denna årgång och typ brukar tyvärr ha en nedsatt funktion. Men vad som har observerats på just denna byggnad är att underhållet verkar ha varit eftersatt samt att diverse ombyggnationer gjort byggnaden i sämre skick än normalt. På grund av ovanstående rekommenderas en fullständig utredning av alla komponenter och därefter bör åtgärder göras för att få en tillfredsställande funktion av byggna- den. Åtgärderna kan variera, men av det som hittills framkommit, samt att ursprungsbyggnaden närmar sig sin livslängd, bör det utföras en omfattande ombyggnation alternativt rivning och nybyggnation.

Sorundanets samlade bedömning

Vi i Sorundanet Nynäshamns Kommunparti kan inte ställa oss bakom ett förslag som innebär att vi ska bygga om en gammal skola till förskola för 49 miljoner exkl. moms. Dessutom tillkommer oförutsedda påslag på 20 - 40 % för att renovera skolan, som är en byggnad från sjuttiotalet med välkända riskkonstruktioner som direkt och indirekt påverkar människors hälsa på kort och lång sikt. Totalt blir det 52 miljoner exkl moms för reparationerna av skolan samt byggnation av matsalen. Den totala kostnaden för ombyggnad av skolan till förskola och reparation av skolan blir då 101 miljoner exkl. moms.

Vi har fått ta del av utredningar (se bilagor) som påvisar brister, bl a denna utredning (Summering gällande okulärbesiktning – Sunnerbyskolan Nynäshamn 2018-11-27).

Med detta som grund föreslår vi därför att utreda möjligheterna att bygga en ny förskola, skola och fristående matsal. Som jämförelse, skulle kostnaderna med den budgetoffert vi har fått, hamna på ca 44 miljoner exkl moms. Även om det tillkommer oförutsedda påslag, så hamnar vi långt under det som är kalkylerat d v s, 101 miljoner exkl moms som det kommer att kosta för att bygga om och renovera en gammal skola. Nedan följer vår sammanfattning av dessa offerter. Självklart ska man även undersöka andra alternativ och leverantörer.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Läs kompletta ärenden här: