Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Nynäshamn 2011-01-17

Minnes­anteck­ningar från Trafik­verkets besök till vår kommun

Anna Ljungdell hälsade välkommen. Då hon hade förhinder att närvara vid hela mötet beslutade man att starta med kommunens punkter på dagordningen.

Kommunens bebyggelse- och trafikplanering, frågor och information från Nynäshamns kommun

Vägbelysning genom Landfjärden
Fråga ställdes om möjligheten till ytterligare belysning genom Landfjärden, som är ett samhälle under utveckling. Idag finns endast belysning vid 1 busshållplats, en liten anläggning. Trafikverket planerar ingen utökning. Tidigare önskad komplettering av stolpar vid Infart Nynäshamn är utförd i början av 2010. Kommunen önskar dialog med Trv om belysningsfrågor, strategier mm. Trafikverket centralt arbetar f.n. med en belysningsstrategi, kontakt angående denna kommer att tas med kommunen framöver. Tills vidare kan kommunen kontakta Katarina Appeltofft, enhet planering, när det gäller belysningsönskemål.

Fartbegränsning genom Segersäng
Önskemål finns om hastighetssänkning till 30 km/h. Utveckling av orten sker och det är snart dags att bygga den planerade skolan, samt ny förskola. Kommunen har också kontaktats av en husägare som fått skador på huset pga vibrationer från ersättningsbussarna. Trafikverket har avstyrkt hastighetssänkning till 30 km/h, bland annat mot bakgrund av hastighetsöversynen. Om kommunen tar beslut om Segersäng som tätort, med lokal trafikföreskrift, så kan de själva besluta över hastigheten. En timglashållplats för skolskjutsbussen är på gång. Trafikverket, SL och kommunen planerar ett möte den 24/1 om ett antal förbättringsåtgärder i Segersäng och Sorunda med fokus på trafiksäkerhetsåtgärder. Dessa frågor kommer att tas upp då.

Trafiksäkerhet väg 225
Kommunen önskar ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed väg 225, bl.a. uträtning av kurvor. Hastigheterna överskrids ofta, ATK-kamerorna hjälper bara punktvis. Kommunen önskar att en arbetsgrupp tillsätts för diskussioner om hur väg 225 kan förbättras. Även Trafikverket anser det önskvärt med gemensamt arbete för att nå samsyn om problembild och prioriteringar, men betonade att väg 225 inte finns med bland prioriterade, utpekade objekt i den regionala planen för 2010-2021, och följaktligen inte har någon statlig finansiering. Åtgärder som innebär anspråk på ny mark kräver handlingar enligt Väglagen. Det vore värdefullt med en gemensam diskussion om vilka som är de största problemen längs sträckan, om dessa kan avhjälpas med enkla åtgärder, samt hur finansiering kan ske. Trafikverket ska bjuda in till ett första möte. Stefan Andersson är kommunens kontaktperson.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)