Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-09-25

Återremissyrkande beträffande ärendet Extern förhyrning av gruppboende

Trehörningens gruppbostad är sedan 2018 tillfälligt placerad i Rosengårdens vård- och omsorgsboende. Ett förslag har lagts fram om att förhyra lokaler för gruppbostad på fastigheten Vaktberget 4 i Nynäshamns kommun från 2020-07-01 till 2035-06-30, dvs. femton år med en kostnad på 1 137 350 kr/år, vilket totalt blir 17 060 250 kr.

För målgruppen för gruppbostaden / gruppbostäderna är det viktigt att hyran blir så låg som möjligt, eftersom de boendes inkomst är mycket låg. Därför bör flera alternativ undersökas.

Vi yrkar på återremiss av ärendet Extern förhyrning av gruppboende, eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt då viktiga handlingar saknas. Vi anser att rubricerade ärende i kommunstyrelsen ska kompletteras med följande handlingar:

 1. Hyresavtalet för Vaktberget
   
 2. Protokollet från SON med beslut i detta ärende
   
 3. Protokollet från MSN med beslut i detta ärende
   
 4. Protokoll från MSN Au med beslut i detta ärende
   
 5. Lista på fastighetsägare och alternativa lokaler som har undersökts
   
 6. Dessutom vill vi att ärendet kompletteras med resultat av undersökning beträffande möjligheter, lämplighet och kostnader beträffande förhyrning av en eller flera lediga lokaler på Höjdgatan 4 i Nynäshamns stad enligt det ärende vi har begärt ska väckas i kommunstyrelsen.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 

Lena Dafgård
Partiledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
samt i kommunfullmäktige