Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-04-29

Särskilt yttrande angående antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd

Bakgrund

I löptexten i Mål- och budget för 2021-2024 fanns ett förslag att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Detta förslag fanns dock inte med i kungörelsen till fullmäktige den 15 oktober 2020, vilket är ett krav för beslutspunkter. Att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd saknades också i de beslutssatser, som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål och budget, vilket innebär att det är flera formella fel i hanteringen av beslutet och grundläggande demokratiska spelregler har åsidosatts. Vi anser därför inte att kommunfullmäktige beslutade om att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd i samband med Mål och budget för 2021-2024.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, uppstår ytterligare demokratiska problem, då Alliansen på sittande möte kommer med det de kallar ett tilläggsyrkande, men det vi snarare anser är ett helt nytt förslag till antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Detta nya förslag har tio beslutspunkter jämfört med de sex beslutspunkter som skickats ut i handlingarna och de fem beslutspunkter som kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om. Endast Alliansens och Vänsterpartiets representanter i kommunstyrelsen har fått haft kännedom om innehållet i det nya förslaget där åtta av tio beslutspunkterna är ändrade i förhållande till det förslag som fanns i handlingarna. Övriga partiers ledamöter och ersättare fick förslaget uppläst på sittande möte. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har inte fått möjlighet att läsa igenom det nya förslaget och inte givits tid att diskutera det i partigruppen innan beslut, vilket var anledningen till att vi först yrkade på återremiss. Beslutet i kommunstyrelsen innebär att vi ska vara ansvariga för ett beslut, där vi inte ens har haft möjlighet att läsa igenom förslaget och ta ställning till det, eftersom som förslaget lades på bordet på sittande möte.

Det nya förslaget har forcerats fram så att man inte ens har hunnit se över eventuella konsekvenser av det ändrade förslaget. Detta gör att Alliansen och Vänsterpartiet först fattar beslut i kommunstyrelsen och sedan i efterskott måste ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd för att komplettera rapporten med eventuella konsekvenser av det ändrade förslaget inför beslutet i kommunfullmäktige. Det nya förslaget innebär bland annat att försörjningsstödet blir kvar hos Socialnämnden och att det nya förslaget till socialnämndens reglemente måste justeras. Det justerade reglementet för Socialnämnden finns inte ens med i förslaget till beslut utan det ska kommunstyrelsen fatta beslut om utan att ha läst eller tagit ställning till det. Vi anser att det är anmärkningsvärt att Alliansen och Vänsterpartiet saknar respekt för de demokratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun.

Inför vårt ställningstagande beträffande förslaget om förändrad nämndstruktur har vi granskat näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, kommunstyrelsens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd - Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar samt förslag till revideringar av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden m.m. Vi har också läst nämndernas remissyttranden över förslaget och instämmer i många av de frågor och svårigheter som lyfts i yttrandena beträffande det mångfacetterade uppdrag och de svåra gränsdragningar som den nya nämndorganisationen skulle innebära. Inte minst oroande är att en projektledare behöver tillsättas för införandet, vilket tyder på att många frågor fortfarande är obesvarade och ändå inte tillräckligt utredda, trots många rapporter. Den föreslagna nämndorganisationen kommer också att beröra många av medarbetarna, då alla befintliga nämnder och förvaltningar utom kultur- och fritidsnämnden är berörda i högre eller lägre grad av omorganisationen. Vi kan inte se nyttan av den föreslagna förändrade omorganisationen av nämndstrukturen, särskilt som det i den genomlysning av förvaltningsorganisationen som skedde under 2019, inte föreslås någon omorganisation av den politiska organisationen. Vi ser däremot att detta beslut innebär ökade kostnader för skattebetalarna i ytterligare arvoden för en nämnd till med 22 ledamöter och ersättare, en projektledare för implementeringen samt en ny förvaltningsorganisation, som också medför ytterligare kostnader. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon beräkning av kostnader i det omfattande utredningsmaterialet, men det är lätt att konstatera att omorganisationen i sig kostar pengar och de många utredningar som har genomförts har redan inneburit mycket extra kostnader.

Beträffande de exempel på kommuner som har en liknande nämndorganisation som den nu föreslagna är det stora skillnader i invånarantal jämfört med vår kommun. Alla kommuner utom en har mångdubbelt många fler invånare och är inte jämförbara med Nynäshamns kommun, som är en avsevärt mindre kommun. Täby kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92 000 invånare och Nacka kommun har ca 106 000 invånare. Bara Upplands-Bro kommun med ca 29 000 invånare har jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811 invånare.

I det svåra ekonomiska läge som vår kommun befinner sig nu p.g.a. av Covid-19, som också medför extra stor arbetsbelastning på medarbetarna, kan vi inte se att det är lämpligt att riva upp nämndorganisationen och starta en ny förvaltningsorganisation. Ekonomiska kalkyler för hur mycket den här omorganisationen skulle kosta saknas i underlaget till beslut, vilket är anmärkningsvärt, men vi har förstått av andra handlingar att en uppskattning är ca 10 miljoner kronor. Vi tveksamma till att detta räcker och vi anser att skattebetalarnas pengar kan användas på många bättre och mer angelägna sätt än att skapa en ny nämnd med ytterligare 22 förtroendeuppdrag och en förvaltningsorganisation till.

Avslagsyrkande

Vi yrkar därför avslag till Alliansens och Vänsterpartiets förslag till beslut:

 1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens förslag till förändring.
   
 2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens förslag till förändring.
   
 3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela verksamhetsåret 2021.
   
 4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret fram till överlämnandet.
   
 5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
   
 6. Anta föreslagna förändringar i socialnämndens reglemente i enlighet med bifogat förslag samt med kommunstyrelsens förslag till förändring.
   
 7. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.
   
 8. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte bara dem som uppbär försörjningsstöd.
   
 9. Besluta att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämnddöverskridande hantering av individärenden.
   
 10. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad lokalisering från start.
   

Kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunfullmäktige göra de justeringar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens reglementen som följer av att försörjningsstödet kvarblir hos Socialnämnden. Av uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen följer även att, inför beredningen i kommunfullmäktige, se över förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs och arbetsmarknadsnämnd och vid behov komplettera rapporten med ytterligare en skrivning som beskriver eventuella konsekvenser av kommunstyrelsens reviderade förslag.

För Sorundanet Nynäshamns kommunpartiLena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige