Logo banner!

Kommunfullmäktige 2018-05-16
§ 91

Västerby 2018-05-16

Särskilt yttrande gällande kommunfullmäktige 2018-05-16, § 91 Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Syftet med detaljplanen och exploateringen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och bygga ca 110 lägenheter med centrumändamål i bottenplan. Totalt är det fyra punkthus som ska byggas, varav tre på 4-5 våningar och ett på åtta våningar.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att det är bra att det byggs lägenheter i kollektivnära lägen och hade gärna sagt ja till förslaget om byggnation, om det inte varit för det fjärde huset på åtta våningar. Även om det huset kommer att ligga lägre än de andra tre, kommer det ändå att bli för högt med åtta våningar för den känsliga miljö som är runt omkring med de kulturhistoriskt intressanta ”Telihusen” och i förhållande till övrig bebyggelse i området. Vi anser att de nybyggda husen ska ha en höjd som är lika med eller lägre än nockhöjden för ”Telihusen”.

Vi yrkar därför på avslag för § 91 Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. och reserverar oss mot beslutet i fullmäktige.För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot