Inskannad artikel från Nynäshamnsposten 1964-02-11

Artikel från Nynäshamnsposten 1964-02-11. Klicka på bilden längst ned för att läsa originalet!

Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn-Sorunda-Ösmo skall utgöra kommunblock 23

Sorunda och Ösmo kritiskt inställda

Vid fredagens konselj fattade regeringen beslut om bland annat kommunblocksindelningen i Stockholms län. 24 block blir det inalles och block 23 omfattar Nynäshamns stad samt Sorunda och Ösmo landskommuner. För block 23 förutsättes som centralort Nynäshamn.

Befolkningssiffrorna för Nynäshamn-Sorunda-Ösmo var den 3l december 1962 14.792 och befolkningstalet har beräknats till 20.000 år 1975. Block 20 omfattar Österhaninge och Västerhaninge med 19.117 / 32.000 som motsvarande sifiror. Här förutsättes Handen som centralort.

I beslutet erinras om att den 1 januari i år var antalet kommuner i länet 52, varav 12 städer, 5 köpingar och 35 landskommuner. Länsstyrelsens förslag till ny indelningsplan upptar 31 kommunblock varjämte en kommun samt viss del av en annan kommun föreslås ingå i block där centralorten förutses ligga i annat län.

Regeringens beslut innebär fastställelse av 24 kommunblock, varav block 1, 4, 6-11, 13, 14, 16, 17, 19 samt 21-23 stämmer överens med länsstyrelsens förslag.

Inrikesministern erinrar om att vid fastställandet av plan för indelning av Stockholms län i kommuner föreligger särskilda problem beträffande Stor-Stockholmsområdet. Det erinras också om att i regeringens proposition till 1961 års riksdag anges att så speciella förhållanden föreligger inom bl a Stockholmsregionen att de i propositionen angivna principerna ej torde vara tillämpliga.

Befolkningstillväxten i Stor-Stockholmsomridet har under de senaste åren förskjutits från Stockholms stad till förortskommunerna och i dessa områden har byggts upp ett antal centra med tämligen självständig karaktär både ifråga om arbetsplatser och service. Expansionen medför att bebyggelsen på många håll skär kommungränserna. Vid fastställande av plan för indelning i kommuner bör hänsyn tas till denna utveckling så att samarbetet över kommungränserna mellan de kommuner som naturligt grupperar sig kring dessa relativt självständiga förortscentra främjas. Fråga om sammanföranden av kommuner inom Stockholms län med Stockholms stad kan enligt de principer som beslutats för indelningsplanen icke tas upp i detta sammanhang.

Helt utan protester har inte regeringsbeslutet mottagits på sina håll i landet. Även inom "vårt" block gnisslas det. Så här säger till NP kommunalnämndsordförande Carl Nilsson i Sorunda:

- Kommunen framförde redan i sitt remissvar att centralorten borde ligga i andra änden av Södertörn. Det som nu fastslagits är synnerligen olämpligt ur blocksynpunkt. Kommunens invånare är negativt inställda till sammanslagning tvångsvägen. Samarbetsnämnden däremot är mycket välvillig till samarbete med bland annat skolfrågor på frivillig grund. Vår kommun är livskraftig och vill kvarstå som självständig.

Kommunalnämndsordf Gustav Eriksson i Ösmo betonar att hans uttalande måste tas som en personlig uppfattning:

- Block 23 är ett slag l luften. Ur geografisk synpunkt kunde centralorten lika gärna ligga på Gotland. Frivilligheten är det dåligt ställt med. Vi hade hoppats få yttra oss en gång till innan beslutet men det blev det inget av med. Jag tror inte på samarbete med Nynäshamn. Vi vill inte behandlas som en minoritet utan är villiga till samarbete endast på lika grunder. Generalplan för Nynäshamn bar det arbetats på i 5 år utan samarbete. Tänk bara på hur det gick till när stadsgränsen flyttades.

BILDTEXT:
KOMMUNBLOCKEN i Stockholms län (24 till antalet) är på ovanstående karta markerade med mörkare streck.

Inskannad artikel från Nynäshamnsposten 1964-02-11